268/2001

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 22 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om nordligt stöd 2001 (1255/2000) 4 § 3 mom., 12 § 6 mom. samt 17 § 1 mom. 6 punkten som följer:

4 §

Som åker som lämpar sig för odling räknas förutom odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter även åker som i enlighet med det stödsystem för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen ligger i träda och åker som uppgetts vara jordbruksjord som tillfälligt inte odlas. I den minimiareal på tre hektar som föreskrivs i 2 mom. kan i fråga om stöden för husdjursskötsel även ingå naturängar och naturbeten som är i användning, om dessa används till produktion av foder eller som betesmark för den sökandes boskap.


12 §

För dikor och tackor betalas stöd högst för det antal som motsvarar den kvot som fastställts för den som söker stöd. I fråga om hästar kan stöd betalas för ett antal som är högst 5 djurenheter större än det för vilket sökanden har betalts stöd 2000. Hästarna skall vara registrerade i det register som förs av Finlands Hippos r.f. senast den 1 maj 2001. För hongetter betalas stöd om de producerar mjölk. År 2001 skall hongetternas mjölkproduktion under perioden januari-augusti uppgå till minst 160 liter per honget för att fullt stöd skall erhållas. En producent som har börjat hålla hongetter efter ansökningsomgången 2000 skall under perioden maj till augusti 2001 ha en mjölkproduktion på minst 80 liter per honget för att erhålla fullt stöd. Stöd för hongetter och hästar betalas inte, om dessa djur utgör färre än en djurenhet per djurart.


17 §

6) sökanden har använt eller olagligt innehaft sådana ämnen som avses i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser i fråga om djur (743/1997), vilket leder till att inget stöd alls betalas.Denna förordning träder i kraft den 28 mars 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 mars 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.