263/2001

Given i Helsingfors den 21 mars 2001

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 9 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782)1995), sådan den lyder i beslutet av den 3 december 1998 (928/1998), som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Helsingfors den 21 mars 2001

Minister
Kimmo Sasi

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
9 §
Handelsregisterärenden
Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar:
Enskild näringsidkarens grundanmälan 350 mk
Öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 700 mk
Annan näringsidkares grundanmälan 1 500 mk
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkrings- föreningens stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 1 500 mk
Annan ändringsanmälan 250 mk
Registrering av bifirma 350 mk/namn
Fusions- och delningsärenden
Anmälan om fusions- och delningsplan 1 500 mk + 250 mk/följande bolag
Anmälan om ändring av fusionseller delningsplan 250 mk/bolag
Ansökan om verkställande av fusion eller delning 1 500 mk + 900 mk/följande bolag
Anmälan om verkställande av fusion eller delning 250 mk/bolag
Övriga ansökningsärenden
Ansökan om nedsättning av aktiekapitalet, om nedsättning av uppskrivningsfonden, om ändring av bolagsformen, om vinstutdelning, om nedsättning av reservfonden eller om nedsättning av överkursfonden 2 150 mk
Ansökan om offentlig stämning av aktiebolagets borgenärer 900 mk
Utdrag, intyg och kopior:
Utdrag ur handelsregistret 60 mk
Registreringsintyg 90 mk
Manuellt sammanställt historieutdrag 110 mk/timme
Diarieintyg 25 mk
Övriga intyg som baserar sig på handelsregistret 110 mk/timme
Bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 60 mk
Boksluts- och balansärenden
Kopia av bokslutshandlingar (för en bokslutsperiod) 60 mk
Intyg över att bokslutshandlingar har lämnats in 25 mk
Användning av ADB-system
Anslutningsavgifter:
Användarkoder 1 500 mk
" 2-10 250 mk/st
" 11- 100 mk/st
Ibruktagande av användarkod på nytt 250 mk
Användningsavgifter:
Förfrågning 2 mk
Firmaförfrågning 1 mk
Informationsåtervinning från handelsregistret i maskinläsbar form 80 000 mk/år
Mikrofilmer:
Handelsregistrets grundkartotek 18 000 mk
Kort för upprätthållande av handelsregistret 6 400 mk/år
Handelsregistrets alfabetiska firmaindex 3 800 mk/år
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1976-1980 10 000 mk
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1981-1998 8 000 mk/år
Bokslutshandlingar jämte index för åren 1999- (inkl. 20 000 bokslut) 12 000/år
Tilläggsavgift för varje överskridet antal om 10 000 bokslut 5 000 mk
Avgift för sökande av ändring:
I ärenden som gäller anmälan som gjorts till handelsregistret 870 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.