248/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 6 § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom., 10 b §, 22 § 1 mom. och 27 §, dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 1 mom. och 10 b § i lag 1172/1994, det inledande stycket i 6 § 2 mom. i lag 400/1964, 22 § 1 mom. i lag 349/1987 samt 27 § i nämnda lagar 349/1987 och 1172/1994, samt

fogas till lagen en ny 22 a § som följer:

6 §

Stiftelseregistret är gemensamt för hela landet och det förs av Patent- och registerstyrelsen. I fråga om de anmälningar som skall göras till stiftelseregistret iakttas 10 och 11 § företags- och organisationsdatalagen (244/ 2001). Om de personer som är ansvariga för att anmälan görs till registret och för undertecknandet av den bestäms i 14 § företags- och organisationsdatalagen.

En stiftelse skall anmälas till stiftelseregistret inom sex månader efter det tillståndet att grunda den beviljades. Anmälan skall innehålla


10 b §

Har stiftelsen ett i 10 a § nämnt organ som varken tillsätts eller övervakas av något annat av stiftelsens organ och som i stadgarna har givits rätt att ensamt besluta i bestämda frågor, såsom rätt att utse styrelse och utöva ledning och tillsyn över styrelsen eller rätt att besluta om verksamheten vid en anstalt som stiftelsen upprätthåller, gäller om ett sådant organ samt dess medlemmar och suppleanter på motsvarande sätt vad som i 6 § 2 mom. 1 punkten, 9 § 2 och 3 mom. samt 14 § bestäms om styrelsen och dess medlemmar. När en medlem eller suppleant i ett organ som avses i denna paragraf byts ut, skall anmälan om detta göras till Patent- och registerstyrelsen.

22 §

Sker ombyte av styrelsens medlemmar eller av namntecknarna eller ändras stiftelsens postadress, skall anmälan om detta göras för anteckning i stiftelseregistret.


22 a §

Patent- och registerstyrelsen har rätt att uppdatera stiftelsernas kontaktinformation med uppgifter ur företags- och organisationsdatasystemet.

27 §

Den som omhänderhar ett dödsbo och som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan som avses i 3 a § 1 mom. skall, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, dömas till böter.

Om straff för försummad anmälan enligt 22 § bestäms i 19 § 1 mom. företags- och organisationsdatalagen, om inte försummelsen skall betraktas som tjänstefel.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 188/2000
EkUB 2/2001
RSv 13/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.