246/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av 11 och 12 § företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 11 § 1 mom. och 12 § 2 mom., sådana de lyder i lag 240/1991, som följer:

11 §
Förändringar som gäller näringsidkare

En ändring av en näringsidkares samfundsform inverkar inte på företagsinteckningens giltighet eller på den förmånsrätt inteckningen medför, om ändringen antecknas i handelsregistret på grundval av en ändringsanmälan enligt 11 § företags- och organisationsdatalagen (244/2001). Detsamma gäller överlåtelse av en enskild näringsidkares näringsverksamhet och all egendom som ingår i den till en annan näringsidkare, ett öppet bolag eller kommanditbolag, om ingen företagsinteckning har fastställts i förvärvarens egendom och förvärvaren meddelar registermyndigheten att han eller hon kommer att fortsätta överlåtarens näringsverksamhet. Anmälan om detta skall göras inom tre månader från överlåtelsen.


12 §
Arvsskifte och avvittring av näringsidkares egendom

Om skifte eller avvittring av egendom förrättas i ett dödsbo i syfte att avsluta näringsverksamheten, förblir inteckningen i kraft. Inteckningshavaren skall dock för att bevara sin rätt iaktta 9 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

På överföring av en inteckning som grundar sig på en ändringsanmälan som gjorts i enlighet med bestämmelserna i den 11 och den 12 § som gällde när denna lag trädde i kraft samt på inteckningens giltighet och förmånsrätt tillämpas tidigare bestämmelser. Tidsfristen enligt 11 § 1 mom. i denna lag räknas från lagens ikraftträdande, om näringsverksamheten och all till verksamheten hörande egendom har överlåtits tidigare.

När en enskild näringsidkares, ideell förenings eller stiftelses näringsverksamheter slås samman med stöd av övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av handelsregisterlagen (245/2001) överförs företagsinteckningarna på tjänstens vägnar på den nya enheten. Om det finns giltiga företagsinteckningar i flera än en av de enheter som skall slås samman, får i registret inte göras anteckning om sammanslagningen innan inteckningshavarna har kommit överens om och gjort ansökan om inteckningarnas förmånsrätt eller inteckningarna har dödats.

RP 188/2000
EkUB 2/2001
RSv 13/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.