241/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 3 § 1 mom. 8 punkten, mellanrubriken före 13 §, 21 och 23 a §, 24 § 1 mom., 27 § och 32 § 2 mom.,

av dessa 3 § 1 mom. 8 punkten sådan den lyder i lag 331/1996 , 21 och 23 a § samt 24 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1104/1998 och 27 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1104/1998, samt

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda lag 331/1996, en ny 9 punkt, till lagen en ny 14 a §, till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1104/1998, ett nytt 4 mom., till lagen en ny 26 a § och till 33 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

I denna lag avses med


8) teknisk observation fortlöpande eller upprepad, med hjälp av en teknisk anordning utförd avlyssning av en viss person och upptagning av ljud (teknisk avlyssning), iakttagande och avbildande av honom (optisk övervakning) samt spårning av hur ett transportmedel eller en vara förflyttar sig (teknisk spårning),

9) undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av datasystemet för polisärenden det datasystem för polisärenden som avses i 1 a § lagen om polisens personregister (509/1995) i fråga om uppgifter som tullverket har registrerat.


Tullmyndighetens befogenheter
13 §
14 a §

En tullman har rätt att vidta åtgärder som hör till sådan gränskontroll som avses i 2 § 3 punkten lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999) med sådana befogenheter som anges i 15 § 1 och 2 mom. samt 16, 17 och 21 § i nämnda lag.

21 §

Till tullverkets personregister hör bevakningsdataregistret, undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av datasystemet för polisärenden, Europeiska unionens tullinformationssystem samt de i 22 § avsedda registren för skötsel av uppgifter om vilka bestäms i lagen om tullverket (228/1991). På registren tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna lag.

23 a §

Undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av datasystemet för polisärenden är ett permanent datasystem som drivs med hjälp av automatisk databehandling och som är avsett för tullverkets riksomfattande bruk. För systemet får tullverket samla in och i det registrera uppgifter som är nödvändiga för förebyggande och utredning av brott samt för åtalsprövning. Angående de uppgifter som registreras i systemet gäller vad som i lagen om polisens personregister bestäms om datasystemet för polisärenden.

24 §

Nödvändigheten av att personuppgifterna i registren bevaras skall granskas minst en gång om året. Ur bevakningsdataregistret skall uppgifterna utplånas inom tio år efter att den sista uppgiften har införts. Ur undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av datasystemet för polisärenden skall uppgifterna utplånas på det sätt som bestäms i 24 c § lagen om polisens personregister.


26 §

Uppgifter som fåtts av en utländsk myndighet såsom handräckning får dock inte lämnas ut utan myndighetens tillstånd.

26 a §

Angående användningen av uppgifter i undersöknings- och handräckningssystemet som utgör en teknisk del av datasystemet för polisärenden och om utlämnandet av uppgifter ur det gäller vad som bestäms i lagen om polisens personregister. Om utlämnande av tullverkets uppgifter till utlandet beslutar dock tullmyndigheten.

27 §

Tullmyndigheten får till utlandet lämna ut i tullverkets personregister införda uppgifter samt övriga uppgifter som följer:

1) till tullsamarbetsrådet (CCC) uppgifter om tullbrott varav kan följa fängelse,

2) till tullmyndighet uppgifter för förebyggande och utredning av brott samt för åtalsprövning,

3) till gemenskapens tullinformationssystem i enlighet med rådets förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen,

4) till en annan myndighet än en tullmyndighet, om uppgifterna är nödvändiga för förebyggande eller utredning av ett sådant brott för vilket kunde utdömas fängelse, om brottet hade begåtts i Finland.

32 §

Felavgift kan även påföras då försening eller annan felaktighet gäller statistikföring av handeln inom gemenskapen, införsel av varor till gemenskapens tullområde, uppvisande av varor för tullmyndigheten, summarisk deklaration och lossning av varor som uppvisats för tullmyndigheten samt tillfällig förvaring av varor eller annan i kodexen avsedd godkänd tullbehandling än att varor hänförs till ett tullförfarande.

33 §

Tullhöjningen eller felavgiften förblir i kraft oberoende av att tullskulden upphör eller att tullen återbetalas om orsakerna som ligger till grund för bestämmandet av tullhöjningen eller felavgiften kvarstår.


Denna lag träder i kraft den 25 mars 2001.

RP 2/2001
FvUB 1/2001
RSv 7/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.