240/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 mars 1999 om gränsbevakningsväsendet (320/1999) 32 § 2 mom. och

fogas till lagen en ny 65 a § som följer:

32 §
Gränsbevakningsregistret

I gränsbevakningsregistret får till den del det är behövligt för att verkställa ett i 1 mom. avsett övervakningsuppdrag eller beslut lagras

1) som identifieringsuppgifter om en utlänning ärendets nummer, namn, kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning, fotografi, medborgarskap, nationalitet, civilstånd och familjeförhållanden samt adress och annan kontaktinformation,

2) uppgifter om det fritidsfartyg eller något annat fordon som en utlänning har använt för inresa eller utresa, resrutt, tillstånd att resa in eller ut ur landet på någon annan plats än via ett öppet gränsövergångsställe samt uppgifter om en gränsbevakningsmans åtgärder för att dirigera en inresande utlänning vidare till en tullanstalt för tullklarering,

3) uppgifter om visum som en gränsbevakningsman beviljat en utlänning, kroppsvisitation som ingår i gränskontroll och åtgärder för att garantera utlänningens säkerhet eller gränsbevakningsmannens säkerhet i arbete, asylansökan inlämnad till en gränsbevakningsman, beslut om att avvisa en utlänning fattat av en gränsbevakningsman och verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, om beslutet har verkställts genom gränsbevakningsväsendets åtgärder.

65 a §
Förfarande vid återupprättande av kontrollerna vid de inre gränserna

Beslut om återupprättande av kontrollerna vid de inre gränserna enligt artikel 2.2 i den i Schengen den 19 juni 1990 undertecknade konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Tyskland och Frankrike om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, fattas av statsrådet. Om ärendets brådskande natur så kräver fattas beslutet dock av inrikesministeriet. Beslutet skall då utan dröjsmål sändas till statsrådet för fastställelse.

Gränsbevakningsväsendet svarar för att anmälningarna om återupprättandet av kontrollerna vid de inre gränserna tillställs Europeiska unionens institutioner och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen. Anmälningarna skall sändas utan dröjsmål.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om fördelning av uppgifter mellan polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet vid behandlingen av ärenden som gäller återupprättande av kontrollerna vid de inre gränserna.


Denna lag träder i kraft den 25 mars 2001.

RP 15/2001
FvUB 2/2001
RSv 16/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.