234/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 16 kap. 1 § 2 mom. och 40 kap. 9 § 3 mom.,

sådana de lyder, 16 kap. 1 § 2 mom. i lag 563/1998 och 40 kap. 9 § 3 mom. i lag 1285/2000, och

fogas till 16 kap. 20 §, sådan den lyder i lag 815/1998 och i nämnda lag 1285/2000, ett nytt 5 mom. som följer:

16 kap.

Om brott mot myndigheter

1 §
Våldsamt motstånd mot tjänsteman

För våldsamt motstånd mot tjänsteman skall också den dömas som förfar på det sätt som nämns i 1 mom. mot en tjänstgörande krigsman, mot en sådan främmande stats tjänsteman som avses i Schengenkonventionen eller mot den som på en tjänstemans begäran eller med hans samtycke bistår tjänstemannen i en tjänsteåtgärd som innefattar utövning av offentlig makt.

20 §
Definitioner

Med en främmande stats tjänsteman som avses i Schengenkonventionen avses en sådan tjänsteman i en stat som tillämpar Schengenregelverket, som på Finlands territorium utför övervakning eller förföljande enligt artiklarna 40 och 41 i Schengenkonventionen.

40 kap.

Om tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare

9 §
Tillämpningsstadgande

Bestämmelserna i 1―4 § i detta kapitel tillämpas också när gärningsmannen är en i 16 kap. 20 § avsedd anställd hos Europeiska gemenskaperna, tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller en sådan främmande stats tjänsteman som avses i Schengenkonventionen.


Denna lag träder i kraft den 25 mars 2001. Genom denna lag upphävs lagen den 10 juli 1998 om ändring av strafflagen.

RP 14/2001
LaUB 4/2001
RSv 15/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.