224/2001

Given i Helsingfors den 15 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 1 §, 6 § 3 mom., 20 § 1 och 3 mom., 24 § 1 mom.1 punkten, 25 §, 28 § 1 mom., 36 § 3 mom., 37 och 39 § och rubriken för 40 §,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 869/1998, 6 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 81/1994, 24 § 1 mom. 1 punkten och 28 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 869/1998 och 25 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 869/1998 och i förordning 1238/1999, samt

fogas till förordningen en ny 25 a § som följer:

1 §
Jaktlicens för annat vilt än hjortdjur

Jaktlicens enligt 10 § 2 mom. jaktlagen rävs

1) för jakt på europeisk bäver, östersjövikare och gråsäl,

2) för jakt på rapphöns på andra ställen än inom Nylands, Egentliga Finlands, Satakunda, Österbottens, Svenska Österbottens och Uleåborgs jaktvårdsdistrikt, samt

3) för jakt i de fall som avses i 27―29 §.

Jaktlicens beviljas av jakstvårdsdistriktet.

6 §
Jaktlicens för hjortdjur

Om ansökan om jaktlicens avser jakt på hjortdjur inom områden som nämns i 8 § jaktlagen och arealen av statens marker som ingår i jaktområdet överstiger 1 000 hektar, skall till ansökan fogas en preliminär uppgift om dem som deltar i jakten i egenskap av skyttar och deras fasta boningsorter samt vilka andra möjligheter de har att delta i jakt på hjortdjur.

20 §
Allmänna krav på pilbåge

Endast vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, hermelin, iller, skogsmård, mink och rådjur samt fåglar som räknas till vilt liksom även icke fredade djur får skjutas med pilbåge.


Spetsen på en pil som används för att skjuta djur skall vara sådan att en lyckad träff är omedelbart dödande. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver, kanadensisk bäver eller rådjur skall på pilen användas en skärande spets vars diameter är minst 22 millimeter. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver eller kanadensisk bäver skall pilen dessutom vara fäst till bågen med en lina.


24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:

1) vildkanin, skogshare och fälthare 1.3―31.8,


25 §
Särskilda fredningstider

Hona av i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, iller och mink, vilken åtföljs av årsunge, är fredad under tiden 1.5―31.7.

Hona av vildsvin, dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsren och mufflon, vilken åtföljs av årsunge, är alltid fridlyst.

Jord- och skogsbruksministeriet kan av skäl som anges i 19 § och 41 § 2 mom. jaktlagen meddela undantag från fredningstider enligt denna förordning.

25 a §
Fredningstider för icke fredade fåglar

Icke fredade fåglar är fridlysta som följer:

1) kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast inom Norra Savolax, Norra Karelens, Uleåborgs, Kajanalands och Lapplands jaktvårdsdistrikt 1.5―31.7 och i övriga delar av landet 1.4―31.7,

2) skata inom Norra Savolax, Norra Karelens, Uleåborgs, Kajanalands och Lapplands jaktvårdsdistrikt 10.4―31.7 och i övriga delar av landet 1.4―31.7

3) korp inom renskötselområdet 10.4―31.7

4) kolonier av gråtrut hela året.

Jaktvårdsdistriktet kan bevilja tillstånd till avvikelse från fredning som anges i denna paragraf, om det är nödvändigt för att förhindra skada och det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

28 §
Undantag från fredningstider för varg, brunbjörn, utter och lodjur

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och jakten inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, kan avvikelse från de allmänna fredningstider för varg, brunbjörn, utter och lodjur som föreskrivs i 24 § 2 mom. ske för att

1) bevara vild fauna eller flora,

2) förebygga särskilt betydande skada på jordbruk, skogsbruk, fiske, djurhållning eller annan egendom,

3) på grund av tvingande skäl trygga folkhälsan, den allmänna säkerheten eller något annat allmänt intresse, samt

4) för att selektivt och begränsat i övervakade förhållanden eliminera vissa individer.


36 §
Användning och beviljande av medel som jaktvårdsavgifterna inbringar

Beviljade anslag betalas av jord- och skogsbruksministeriets dataservicecentral kvartalsvis i förskott. Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten skall senast den 31 maj året efter utbetalningsåret tillställa jord- och skogsbruksministeriet en utredning om hur medlen har använts. Till ett jaktvårdsdistrikts utredning skall fogas jaktvårdsföreningarnas utredningar om användningen av medlen.

37 §
Uppbörd av avgifter

Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikt och jaktvårdsföreningar kan för utförda uppgifter uppbära avgifter som följer:

1) för skjutprov som avses i 21 § jaktlagen 40 mk per provomgång,

2) för jägarexamen 80 mk per provomgång,

3) för utfärdande av beslut om jaktlicens eller annat tillståndsbeslut som med stöd av jaktlagen eller denna förordning ankommer på jaktvårdsdistriktet 130 mk, samt

4) för ett på beställning utfört annat uppdrag en avgift som motsvarar därav föranledda kostnader.

39 §
Meddelande till jakträttshavaren

Meddelande enligt 83 § 5 mom. jaktlagen skall ges till jakträttshavaren muntligt, per telefon eller på annat sätt senast dagen efter att det djur som varit föremål för fångst har omhändertagits. Påträffas inte jakträttshavaren, skall meddelande ges till polisen, varvid skytten får behålla djuret efter att två dygn förflutit från det att meddelandet lämnades.

Övertar jakträttshavaren djuret i fall som avses i 83 § 2 mom. jaktlagen, anses han i stället för skytten ha utnyttjat sin motsvarande jaktlicens

40 §
Anmälan om sårat djur


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Dess 1 § träder dock i kraft först den 1 augusti 2001.

Helsingfors den 15 mars 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Jaktråd
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.