222/2001

Given i Helsingfors den 15 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om passgranskningsställen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen den 27 maj 1992 om passgranskningsställen (461/1992) 2 §, 5 § 1 mom., 6 § 1 mom. samt 7 och 9 §, av dessa lagrum 2 § och 5 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1530/1995, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda förordning samt 7 § sådan den lyder i förordning 641/2000, samt

fogas till 2 a §, sådan den lyder i nämnda förordning 641/2000, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Flygstationer

Egentliga passgranskningsställen är Björneborg, Enontekis, Helsingfors-Malm, Helsingfors-Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, S:t Michel, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Varkaus, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Tillfälliga passgranskningsställen via vilka inresa eller utresa är tillåten endast med ett tillstånd till gränsöverskridning som beviljats på förhand av inrikesministeriet är Halli, Kauhava och Uttis.

2 a §
Flygplatser

Egentliga passgranskningsställen för flygplan som enbart startar och landar på vatten är Hangö, Helsingfors-Sveaborgs, Kotka, Mariehamns och Porkala sjöbevakningsstationer.

5 §
Passgranskningsställen vid gränsen mellan Finland och Ryssland

Egentliga passgranskningsställen är Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius. Egentligt passgranskningsställe för järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland är dessutom Kouvola järnvägsstation.


6 §
Hamnar

Hamnar där passgranskning företas är Björneborg, Borgå, Brahestad, Eckerö, Ekenäs, Fredrikshamn, Hangö, Haukipudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kotka, Kristinestad, Lovisa, Långnäs, Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Pargas, Raumo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.


7 §
Sjö- och gränsbevakningsstationer

Passgranskningsställen för fritidsbåtar är förutom de hamnar som nämns i 6 § 2 mom. Aspö, Brahestads, Bågaskärs, Enskärs, Glosholmens, Hangö, Hitis, Jussarö, Kalajoki, Karleby, Kotka, Kummelgrunds, Kökars, Mariehamns, Mäntyluoto, Nagu, Orrengrunds, Porkala, Pörtö, Röyttä, Storklubbs, Susiluoto, Sveaborgs, Vallgrunds, Valsörarnas och Virpiniemi sjöbevakningsstationer samt Santio passgranskningsställe.

9 §
Inresa via havsområde

Fartyg som via ett havsområde kommer in i landet och överskrider det inre territorialvattnets yttre gräns enligt lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956) skall anlända till passgranskningsstället längs den kortaste officiella farleden för genomförande av gränskontroll enligt lagen om gränsbevakningsväsendet (320/1999).

Med avvikelse från 1 mom.

1) vidtas inga gränskontrollåtgärder i fråga om regelbunden passagerartrafik mellan Finland och en annan stat som i enlighet med den i Schengen den 19 juni 1990 ingångna konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (konventionen) har avskaffat de inre gränskontrollerna, om trafiken bedrivs på ett avsnitt mellan det inre territorialvattnets yttre gräns och en hamn i Finland och en officiel farled används,

2) kan en fritidsbåt som anländer från en stat som i enlighet med konventionen har avskaffat de inre gränskontrollerna komma in i landet också via något annat ställe än ett passgranskningsställe och utan att gränskontroll normalt utförs, om båten använder en officiell farled när den överskrider det inre territorialvattnets yttre gräns, och

3) kan ett fiskefartyg som har avgått från Finland och som i avsikt att fiska rör sig i Östersjöområdet utanför Finlands territorialvattengräns utan att anlöpa en hamn i någon annan stat än en sådan som i enlighet med konventionen har avskaffat de inre gränskontrollerna, komma in i landet också via något annat ställe än ett passgranskningsställe utan att gränskontrollåtgärder vidtas annat än sporadiskt, förutsatt att båten använder en officiell farled när den överskrider det inre territorialvattnets yttre gräns.


Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2001.

Helsingfors den 15 mars 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsråd
Tomi Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.