216/2001

Given i Helsingfors den 1 mars 2001

Undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 1 mom. lagen den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) och 13 § 1 mom. lagen av samma dag om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998):

1 §

De grundexamina som avses i 12 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) och 13 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) framgår av bilagan till denna förordning.

De yrkesinriktade grundexamina omfattar 120 studieveckor.

2 §

Vid ordnandet av utbildning som leder till grundexamen i sjöfart iakttas 1978 års inter-nationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakhållning och de ändringar som gjordes i den 1995 (STCW 95). Dessutom beaktas rådets direktiv 94/58/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk, vilket ändrats genom rådets direktiv 98/35/EG. I fråga om grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen beaktas de krav som yrkesutövningen ställer på utbildningen och om vilka bestäms i lagen (559/1994) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Förordningen tillämpas på grundläggande yrkesutbildning som inleds den 1 augusti 2001 och därefter och på fristående examina som avläggs efter att förordningen har trätt i kraft. De föreskrifter av undervisningsministeriet om yrkesinriktade grundexamina som gäller när förordningen träder i kraft tillämpas på grundläggande yrkesutbildning som har inletts före ikraftträdandet och kan tillämpas på en fristående examen för vilken den förberedande utbildningen har inletts före ikraftträdandet.

Studerande som har inlett studier för grundexamen inom elbranschen såsom grundläggande yrkesutbildning eller som avlagt en fristående examen enligt de grunder för läroplanen och för examen som utbildningsstyrelsen godkände den 17 februari 2000 kan använda de examensbenämningar som anges i bilagan till denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 mars 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Timo Lankinen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.