204/2001

Given i Helsingfors den 7 mars 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2001 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

En av förutsättningarna för att stöd för jordbruksgrödor vilket i sin helhet finansieras av Europeiska gemenskapen skall beviljas är att 1991 års odlingsvillkor uppfylls så som föreskrivs i artikel 7.1 i rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor. I artikel 2.3―2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan tillämpningsförordningen, föreskrivs om möjligheter till undantag från 1991 års odlingsvillkor.

Denna förordning gäller följande undantag samt villkor för beviljande av dessa 2001:

1) förenkling av skiftesindelning,

2) utökning av den areal som berättigar till stöd för jordbruksgrödor, samt

3) byte av stödduglig areal som berättigar till stöd för jordbruksgrödor.

2 §
Definition

I denna förordning avses med växtperioden 2001 den tid som inleds senast den 10 april 2001 och slutar tidigast den 31 augusti 2001.

Den areal för vilken undantag söks i enlighet med 6 § skall vara i sökandens besittning hela växtperioden 2001 med undantag för de fall där besittningen av hela lägenheten överförs och i 11 § avsedda specialsituationer där besittningen av det skifte som byts till areal som inte berättigar till stöd har överförts redan tidigare.

3 §
Ansökan om förenkling av skiftesindelning

Som förenkling av skiftesindelning kan för växtperioden 2001 godkännas

1) bildande av ändamålsenliga helheter av stödberättigande arealer på basis av ansökan som lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 10 april 2001, när det är fråga om nyskifte, samt

2) på jordbruksskiftesblankett nummer 102B i stödansökan angiven förenkling av skiftesindelningen genom bildande av en helhet, dvs. ett icke stödberättigande basskifte, av flera små, inom ett stödberättigande basskifte intill varandra liggande icke stödberättigande basskiften som innehas av den som ansöker om stöd.

Villkor för godkännandet är att den stödberättigande arealen inte ökar på grund av de åtgärder som avses i 1 mom. Situationer som avses ovan i 1 mom. 2 punkten är bildande av ett enda icke stödberättigande basskifte av små icke stödberättigande basskiften som varit täckta av stubbar.

Jordbruksskiftesblanketten i stödansökan skall lämnas in till den myndighet som avses i 15 § senast den 31 maj 2001.

4 §
Ansökan om utökning av den areal som berättigar till stöd för jordbruksgrödor

Ansökan om utökning av den areal som berättigar till stöd för jordbruksgrödor under växtperioden 2001 skall senast den 10 april 2001 lämnas till den myndighet som avses i 15 §. Ansökan skall göras upp på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 142 för år 2001 eller på en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2001.

Ansökan om rätt till stöd för växtperioden 2001 kan göras i fråga om arealer som

1) röjts på basis av tillstånd till åkerröjning vilka beviljats under åren 1987-1994 enligt lagen om åkerröjningsavgift (602/1987) samt lagen om tidsbestämd begränsning av åkerröjning (1385/1991),

2) röjts på basis av sådana röjningsbeslut i samband med nyskiftesförrättningar enligt lagen om skifte (604/1951) eller fastighetsbildningslagen (554/1995) som vunnit laga kraft tidigast den 1 januari 1992 och senast den 10 april 2001,

3) innehas av sökanden på basis av en sådan skiftesplan för nyskiftesförrättningar enligt lagen om skifte eller fastighetsbildningslagen som vunnit laga kraft tidigast den 1 januari 1992 och senast den 10 april 2001,

4) enligt utredning som sökanden företer har röjts under åren 1992―1994 på andra grunder än de som nämns i 1 eller 2 punkten till den maximala areal som tillåts i lagen om tidsbestämd begränsning av åkerröjning, eller

5) kommit i sökandens besittning på basis av något annat myndighetsbeslut än det som nämns i 3 punkten tidigast den 1 januari 1992 och senast den 10 april 2001.

Om utökning av den areal som berättigar till stöd söks på basis av myndighetsbeslut som avses i 2 mom. 5 punkten, skall till ansökan fogas en kopia av beslut.

5 §
Godkännande av utökning av den areal som berättigar till stöd för jordbruksgrödor

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall senast den 4 maj 2001 i sin databas registrera de uppgifter som framgår av en ansökan som avses i 4 §.

På basis av dessa uppgifter beslutar jord- och skogsbruksministeriet om beviljande av tillstånd till godkännande av ansökningar så som den angivna begränsningen i artikel 2.4 första stycket i tillämpningsförordningen förutsätter.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall fatta ett separat beslut om godkännande eller avslag på ansökan om utökning av arealen så som tillståndet av jord- och skogsbruksministeriet förutsätter.

6 §
Byte av areal som berättigar till stöd för jordbruksgrödor

Ansökan om ett sådant byte av areal som berättigar till stöd för jordbruksgrödor mot areal som inte berättigar till stöd och som vidtas för växtperioden 2001 eller som är bestående skall lämnas in till den myndighet som avses i 15 § senast den 10 april 2001.

Ansökan skall göras upp på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 142 för år 2001 eller på en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogbruksministeriet för år 2001.

7 §
Allmänna villkor för godkännande av byte av stödberättigande areal

Som sådana relevanta och objektiva skäl som avses i artikel 2.5 i tillämpningsförordningen godkänns skäl som ansluter sig till växtföljd, skäl som ansluter sig till växternas sundhet, skäl som ansluter sig till miljövård, annan orsak som hänför sig till idkande av jordbruk samt myndigheternas föreskrifter.

För att en övervakning av det villkor som anges i artikel 2.5 i tillämpningsförordningen skall vara möjlig godkänns bestående byte av stödberättigande areal endast om summan av arealerna av de basskiften som på ett bestående sätt byts till stödberättigande är lika stor eller mindre än summan av de arealerna av de basskiften som byts till icke stödberättigande. På motsvarande sätt godkänns byte av stödberättigande areal för växtperioden 2001 endast om summan av arealerna av de basskiften som byts till stödberättigande basskiften för växtperioden 2001 är lika stor eller mindre än summan av arealerna av de basskiften som byts till icke stödberättigande för växtperioden 2001.

8 §
Förbud mot basskiftesindelning vid byte under växtperioden 2001

Byte av stödberättigande areal för växtperioden 2001 skall genomföras så att den rådande basskiftesindelningen bevaras.

9 §
Basskiftesindelning vid bestående byte

I samband med bestående byte av stödberättigande areal kan det gamla basskiftet vid behov indelas i mindre basskiften. Vid basskiftesindelningen skall anvisningarna för bildande av basskiften följas.

Om basskiftesindelningen ändras skall sökanden till sin ansökan foga en skriftlig redogörelse av vilken den gamla och den nya basskiftesindelningen framgår. Nya basskiften skall utmärkas med bokstaven U enligt anvisningarna i ansökningsguiden för 2000 eller 2001. Till ansökan skall bifogas en karta på vilken den nya basskiftesindelningen är utmärkt.

10 §
Ägoförhållandena vid bestående byte

Bestående byte av stödberättigande areal godkänns endast mellan basskiften som är i sökandens ägo under hela växtperioden 2001 med undantag för de fall där besittningen av hela lägenheten överförs. Bestående byte godkänns inte mellan arrendeskiften och inte heller mellan arrendeskiften och skiften i sökandens ägo.

Rätt till stöd kan även under arrendetiden bytas på ett bestående sätt i fråga om basskiften som sökanden arrenderar av samma ägare. Till ansökan skall då fogas ett uttryckligt samtycke av den arrenderade arealens ägare.

11 §
Byte i specialsituationer

I specialsituationer, så som vägförrättning, tvångsinlösning och rågång kan byte av stödberättigande areal godkännas i fråga om en sådan stödberättigande areal som sökanden inte längre vid tiden för bytet besitter. Om en sådan areal har varit i sökandens ägo, skall sökanden ha uppgett arealen som ett odlat skifte i sin stödansökan 1995 eller därefter. Om sökanden har haft arealen på arrende, skall sökanden ha uppgett den som ett odlat skifte i sin stödansökan under minst fem år utan avbrott.

Till ansökan skall fogas en utredning om varför sökanden inte längre besitter arealen. En sådan utredning är t.ex. ett vägförrättningsprotokoll eller ett beslut om tvångsinlösning.

Till ansökan skall fogas den nuvarande ägarens meddelande om att ägaren godkänner ett byte av stödberättigande areal i enlighet med ansökan.

12 §
Skifte, på basis av vilket specialersättning erläggs

Rätten till stöd kan inte bytas bort i fråga om ett sådant stödberättigande skifte

1) som omfattas av ett 20-årigt avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, eller

2) för vilket arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelning har fattat ett positivt beslut om beskogning i enlighet med EU:s program för beskogning av åkrar.

13 §
Förbud mot sökande av dubbelt stödberättigande

För samma areal kan för växtperioden 2001 i första hand ansökas endast om antingen en utökning av den stödberättigande arealen enligt 4 § eller om ett byte av stödberättigande areal enligt 6 §.

Byte av stödberättigande areal enligt 6 § kan för år 2001 i första hand sökas endast för antingen bestående byte eller byte för växtperioden 2001.

14 §
Beslut om byte av stödberättigande areal

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall senast den 4 maj 2001 fatta ett separat beslut om godkännande eller avslag på ansökan om byte av stödberättigande areal och registrera informationen i sin databas.

15 §
Inlämnande av ansökan

De ansökningar jämte bilagor som avses i denna förordning skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som har inkommit per post anses ha lämnats in i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om undantag från 1991 års odlingsvillkor får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1251/1999; EGT nr L 160, 26.6.1999, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2704/1999; EGT nr L 327, 21.12.1999, s. 12
Rådets förordning (EG) nr 1672/2000; EGT nr L 193, 29.7.2000, s. 13
Kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999; nr L 280, 30.10.1999, s. 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1454/2000; EGT nr L 163, 4.7.2000, s. 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2860/2000; EGT nr L 332, 28.12.2000, s. 63

Helsingfors den 7 mars 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.