203/2001

Given i Helsingfors den 6 mars 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om försäkringskassor av den 27 november 1992 (1164/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om upprättande av en försäkringskassas bokslut. På upprättande av en försäkringskassas bokslut tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) så som anges i denna förordning.

2 §
Undantag från tillämpningen av bokförings- förordningen

På upprättande av en försäkringskassas bokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom. och 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom., 2 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1, 2, 3, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 1―4, 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2―6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 8 § 5 mom. 9, 10, och 11 §, 3 och 4 kap., 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. bokföringsförordningen.

2 kap.

Resultaträknings- och balansräknings- scheman

3 §
Resultaträkning

En pensionskassas resultaträkning upprättas enligt bilaga 1, en sjukkassas och annan försäkringskassas, som inte har premieansvar, resultaträkning enligt bilaga 3 samt övriga försäkringskassors resultaträkning enligt bilaga 5.

4 §
Balansräkning

En pensionskassas balansräkning upprättas enligt bilaga 2, en sjukkassas och en annan försäkringskassas, som inte har premieansvar, balansräkning enligt bilaga 4 samt övriga försäkringskassors balansräkning enligt bilaga 6.

3 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

5 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 1 § 1 mom. bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall verksamhetsberättelsen innehålla

1) namnen på delägarna i försäkringskassan och likaså namnen på de delägare som under räkenskapsperioden har utträtt ur försäkringskassan och namnen på de delägare som under räkenskapsperioden har gått med i försäkringskassan,

2) antalet medlemmar och övriga försäkrade som vid räkenskapsperiodens utgång hör till försäkringskassans verksamhetskrets och därtill specificerade på den lagstadgade verksamheten och den övriga verksamheten,

3) antalet pensionstagare vid räkenskapsperiodens utgång,

4) uppgift om stängning av försäkringskassan eller en del av den och om tidpunkten för stängningen,

5) redogörelse för betydande transaktioner mellan försäkringskassan och de företag som är delägare i den,

6) uppgift om tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljat försäkringskassan att på grundval av 82 § lagen om försäkringskassor (1164/1992) hålla ansvarsskulden lägre under en viss tid än den vore räknat enligt de nya grunderna samt uppgift om ansvarsskuldens belopp räknat enligt de nya grunderna och om en av Försäkringsinspektionen godkänd plan för att årligen minska skillnaden,

7) uppgift om det underskott som avses i 180 § lagen om försäkringskassor och om en av Försäkringsinspektionen godkänd plan för att täcka underskottet,

8) redogörelse för i 83 a § lagen om försäkringskassor avsedda återbetalningar av pensionskassans övertäckning och/eller överskjutande del till delägarna.

6 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna innehålla

1) redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar har värderats i balansräkningen,

2) redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas gängse värde har fastställts samt motivering till valet av värderingsmetod,

3) redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av en försäkringskassas ansvarsskuld som föranleds av frivilliga tilläggsförmåner,

4) redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 77 § 4 mom. lagen om försäkringskassor, uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

5) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 77 § 6 mom. lagen om försäkringskassor och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

6) samtycke som avses i 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1324/1997) samt uppgift om att samtycket grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

7) beräkningsscheman för relationstalen.

7 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till resultaträkningen innehålla

1) understödsavgifter för lagstadgade pensioner, specificerade på arbetsgivarens och arbetstagarens andel,

2) kreditförluster som har dragits av från premieinkomsten,

3) premieinkomsten specificerad på premieinkomster enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och lagen om pension för företagare (468/1969) samt utbetalda ersättningar specificerade på motsvarande sätt,

4) pensionskassans utbetalda ersättningar, för de lagstadgade pensionerna specificerade på pensioner, ansvarsfördelningsersättningar och övriga ersättningar, för övriga pensioner specificerade på pensioner och övriga ersättningar och därtill så att återköp och överföringar av ansvar upptas separat,

5) specifikation av lagstadgade avgifter,

6) specifikation av skötselkostnader,

7) intäkter av placeringsverksamheten specificerade så att försäkringskassans intäkter av placeringar i ett företag som är delägare och fastighetsplaceringar och övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och dessutom så att återförda nedskrivningar och försäljningsvinster upptas,

8) kostnader för placeringsverksamheten specificerade på kostnader för fastighetsplaceringar, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster,

9) specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 3 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 9 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 4 § 1 mom. 5, 6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen samt någon annanstans i lag skall noterna till en balansräkning innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde per balansräkningspost,

2) fastighetsplaceringarnas gängse värde specificerat per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

3) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde för fastighetsplaceringar i försäkringskassans eget bruk,

4) specifikation enligt 2 kap. 4 § 2 mom. bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, försäkringskassans placeringar i ett delägarföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar, dock så att särredovisning för avskrivningar enligt räkenskapsperiodens plan inte anmäls,

5) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

6) specifikation enligt säkerhet av skuldebrevsfordringar och andra fordringar hos ett företag som är delägare i försäkringskassan.

7) specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" per säkerhetsslag,

8) det sammanlagda beloppet av penninglån enligt 72b § 1 mom. 6 punkten lagen om försäkringskassor och väsentliga uppgifter om lånevillkoren och om återbetalningen av lånen, om deras sammanlagda belopp överstiger 50 000 euro,

9) specifikation av "Övriga placeringar" under balansräkningsposten "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

10) specifikation av "Övriga tillgångar" under balansräkningsposten "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

11) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

9 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till en balansräkning innehålla följande:

1) om försäkringskassan på basis av 82 § lagen om försäkringskassor har fått tillstånd att hålla ansvarsskulden lägre än den vore räknat enligt de nya grunderna uppges skillnaden,

2) uppgift om återförsäkrarnas andel av pensionskassans premieansvar och ersättningsansvar,

3) specifikation av pensionskassans ersättningsansvar på pensioner som börjat och på utjämningsbeloppet.

10 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna angående säkerheter och ansvarsförbindelser skall innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som anges i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller ansvarsskuld, övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på försäkringar som försäkringskassan har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

11 §
Innehav i företag

Noterna till ett bokslut skall innehålla följande:

1) i fråga om ett företag som är delägare i försäkringskassan namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet,

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och gängse värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde hos pensionskassan överstiger 150 000 euro och hos övriga försäkringskassor 50 000 euro eller aktiernas eller andelarnas gängse värde överstiger en halv procent av det gängse värdet av "Aktier och andelar" i försäkringskassans post "Övriga placeringar".

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inräknas också en sådan persons innehav som i eget namn handlar på försäkringskassans vägnar.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte ges, om

1) försäkringskassan eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och grunderna för avvikelsen meddelas, eller

2) uppgiften är av ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om försäkringskassan innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

12 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till bokslutet för en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring skall innehålla de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp och likaså solvensnivå, solvensgräns, idealzonens undre gräns och idealzonens övre gräns.

4 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

13 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj per grupp de i försäkringskassans balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång på sidan "Aktiva" upptagna posterna och likaså ansvarsskuld, avsättningar, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

14 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §
Masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument

Masskuldebrevslån och andra penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen

1) till lägsta värde enligt 74 b § 1 mom. lagen om försäkringskassor; som anskaffningsutgift används den så kallade periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella värde och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid; motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet, eller

2) till den i 1 punkten definierade så kallade periodiserade anskaffningsutgiften som nedskrivs endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i räntenivån; om en gjord nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Val av värderingssätt görs för varje balansräkningspost och det valda värderingssättet iakttas oavbrutet.

16 §
Hållande av tillgångarna och skulderna samt intäkterna och kostnaderna för en pensionskassa som bedriver lagstadgad verksamhet åtskils i fråga om den lagstadgade verksamheten och annan verksamhet

Enligt 8 § 2 mom. lagen om försäkringskassor skall en pensionskassas bokföring upprättas så att det av bokföringen särskilt för den lagstadgade och den övriga verksamheten framgår vilka poster som hör till resultaträkningen och vilka till balansräkningen.

Tillgångarna hos en pensionskassa som har grundats före den 1 januari 1999 hör till den verksamhet som de hänfördes till vid uppdelningen den 1 januari 1999.

Intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamhet hör till den verksamhet vars tillgångar har föranlett dem. Om båda verksamheternas medel har använts för anskaffningen av tillgångarna, bokförs intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten mellan verksamheterna i relation till de medel som har använts för anskaffningen av tillgångarna. Intäkter och kostnader som inte direkt kan hänföras till någondera verksamheten enligt orsaksprincipen, delas upp enligt de fördelningsregler som pensionskassans styrelse har fastställt på förhand och som följer kontinuitetsprincipen.

6 kap.

Ikraftträdande

17 §
Ikraftträdelse- och övergångbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter till pensionskassor Dnr 111/414/93 av den 17 december 1993 avsnitten 1.1, 1.4.3, 1.5, 1.7 och 1.8 jämte ändringar samt i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter Dnr 11/02/2000 av den 29 februari 2000 tredje stycket, första meningen i fjärde stycket samt femte, åttonde, nionde och tionde stycket i avsnitt 1.1. Genom denna förordning upphävs även i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter till sjukkassor Dnr 112/414/93 av den 17 december 1993 avsnitten 1.1, 1.4.3, 1.5, 1.6, 1.7 jämte ändringar. Genom denna förordning upphävs dessutom i social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter till begravnings- och avgångsbidragskassor som omfattas av lagen om försäkringskassor Dnr 113/414/93 av den 17 december 1993 avsnitten 1.1, 1.4.3, 1.5, 1.6 och 1.7 jämte ändringar.

Denna förordning tillämpas första gången på en försäkringskassas bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2000 eller därefter.

Försäkringskassans bokslut får dock upprättas för 2000 med iakttagande av bestämmelserna i 6 kap. lagen om försäkringskassor och i tillämpliga delar bokföringsförordningen (1339/1997) samt de föreskrifter som avses i 17 § 2 mom. De jämförelseuppgifter gällande föregående räkenskapsperiod som presenteras i bokslutet för år 2000 får presenteras avvikande från denna förordning under förutsättning att undantagens inverkan på bokslutens jämförbarhet framgår i bokslutet.

Helsingfors den 6 mars 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Marja-Liisa Kahola

Bilagor 1-6

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.