199/2001

Given i Helsingfors den 28 februari 2001

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 3 till trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras bilaga 3 till trafikministeriets beslut av den 28 december 1994 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 februari 2001

Minister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Aila Salminen

Bilaga 3

TIDTABELLSBUNDEN FÖRBINDELSEFARTYGSTRAFIK

På sjöfartsverkets förbindelsefartyg i tidtabellsbunden trafik uppbärs följande passagerar- och godstransportavgifter:

Passageraravgifter

Avgiften är 12 mk för varje påbörjad sträcka om 10 nautiska mil.

Resan är avgiftsfri för barn under fyra år, För barn i åldern 4―11 år samt av studerande och värnpliktiga uppbärs 50 % av nämnda avgift.

Varje passagerare får medföra högst 50 kg resgods avgiftsfritt.

Avfigter för transport av styckegods

Vikt i kg/godsenhet
högst 50 12 mk
högst 100 60 mk
över 100 12 mk/20 kg

Avgifter för transport av fordon

(inkluderar inte passageraravgifter, om inte något annat nämns)

Personbil, paketbil, traktor eller kombination

Fordonets eller fordons kombinationens längd
- högst 6 m 36 mk
- för varje påbörjad meter som överskrider 6 m 12 mk
Buss 12 mk/m
Buss med passagerare samt förare 24 mk/m
Lastbil eller kombination 12 mk/m
Lastbil eller kombination med last samt förare 24 mk/m
Motorcykel 24 mk
Moped 12 mk
Cykel 6 mk

Säsongkort

6 månaders säsongkort
- passagerare 450 mk
- personbil 1 200 mk

Befrielse från avgift

Befriade från avgifterna i förbindelsefartygens tidtabellsbundna trafik är med hänsyn till 5 § 1 mom. lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981)

1) personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, och fordon i deras ägo,

2) personer och fordon som utför serviceuppdrag i skärgården, samt

3) varuleveranser till personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, samt de personer och fordon som utför dessa transporter.

Rätten till avgiftsfri transport avgörs i enskilda fall av förbindelsefartygets befälhavare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.