197/2001

Given i Helsingfors den 28 februari 2001

Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Konsumentverket uppbär avgifter enligt den bifogade tabellen är:

1) behandling av ansökan om registrering av en idkare av paketreserörelse,

2) kontroll av säkerheter enligt 8 § lagen om paketreserörelser (1080/1994),

3) behandling av ansökningar som gäller undantag som nämns i 24 § 4 mom. produktsäkerhetslagen (914/1986),

4) behandling av anmälan om registrering av en i 8 § kosmetikförordningen (189/1996) avsedd tillverkare av ett kosmetiskt preparat, person eller firma för vars räkning ett kosmetiskt preparat tillverkats eller importör av ett kosmetiskt preparat, samt

5) utdrag ur registret över paketrörelser.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som Konsumentverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) publikationer och andra trycksaker samt elektroniska dataprodukter,

2) forskningsmaterial och annat material,

3) utbildnings- och konsulttjänster,

4) överlåtelse av datasystem, program eller motsvarande prestationer samt överlåtelse av nyttjanderätten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning,

5) utredningar och andra motsvarande prestationer som görs på beställning,

6) fotokopior och andra avskrifter samt

7) övriga på beställning utförda prestationer som definieras skilt.

Överlåtelse av en prestation sker avgiftsfritt då den stöder konsumentupplysningen eller verkets övriga avgiftsfria verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 22 december 1993 om konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer (1347/1993) jämte ändringar.

Helsingfors den 28 februari 2001

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Ulla Karhu

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.