193/2001

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 november 1993 om arbetskraftsservice (1005/1993) rubriken för 10 a § samt 10 c, 10 d och 10 e § och 20 § 1 mom., av dessa rubriken för 10 a § samt 10 c, 10 d och 10 e § sådana de lyder i lag 1353/1997, samt

fogas till 10 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. och till 17 § ett nytt 4 mom. som följer:

10 a §
Registrering av och information till enskilda kunder

En enskild kund skall i samband med att han eller hon registreras som arbetssökande eller omedelbart därefter informeras om den service som erbjuds honom eller henne vid arbetskraftsbyrån och om hans eller hennes skyldighet enligt 10 b § 2 mom. En arbetslös enskild kund skall dessutom informeras om omständigheter som hänför sig till arbetssökandet, vid behov om åtgärder som syftar till att främja hans eller hennes sysselsättning samt om påföljderna av försummelse av skyldigheten enligt 10 b § och om andra viktiga förutsättningar för erhållande av utkomstskydd under arbetslöshetstiden.

10 c §
Rätt till plan för arbetssökande

En arbetslös arbetssökande har rätt till en plan för arbetssökande som utarbetas i samarbete med arbetskraftsbyrån och undertecknas gemensamt. Planen innefattar en bedömning av kundens behov av service och i den överenskoms om åtgärder som främjar sysselsättningen.

Planen för arbetssökande skall utarbetas senast när kunden har varit arbetslös i fem månader. Planen är en förutsättning för att kunden skall kunna anvisas sådana sysselsättningsfrämjande åtgärder som avses i sysselsättningslagen eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

En arbetslös arbetssökande som är berättigad till arbetsmarknadsstöd och som har fått arbetslöshetsdagpenning under den maximitid som föreskrivs i 26 § 1 eller 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) eller som på basis av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) för minst 500 dagar, har rätt till en reviderad plan för arbetssökande.

En enskild kund som avses i 3 mom. har inom ramen för de anslag som anvisats för arbetskraftsbyråns bruk rätt till sådan service och andra åtgärder som specificeras i planen.

Om en arbetslös arbetssökande har rätt till en aktiveringsplan enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), kan den reviderade planen för arbetssökande enligt 3 mom. ersättas med aktiveringsplanen.

10 d §
Periodiska intervjuer för arbetssökande

För utarbetande eller revidering av en plan för arbetssökande skall arbetskraftsbyrån med bestämda mellanrum, enligt en tidtabell som arbetsministeriet bestämmer för ett år i sänder, ge en arbetslös enskild kund tillfälle att delta i en intervju för arbetssökande.

Den som är kund i datasystemet för arbetskraftsservicen kallas i regel inom en månad efter att han eller hon har registrerats som enskild kund till en första intervju för arbetssökande, i vilken kundens mål kartläggs, uppgifterna i anslutning till sökande av arbete granskas och kompletteras, till buds stående arbets- och utbildningsalternativ utreds, behovet av utbildning i sökande av arbete bedöms samt en överenskommelse träffas om förnyad arbetsansökan, intervjuer enligt 1 mom. och andra fortsatta åtgärder.

Vid senare intervjuer bedöms resultaten i fråga om sökande av arbete och i vilken mån de utarbetade planerna har förverkligats samt utreds till buds stående servicealternativ och överenskoms om fortsatta åtgärder. I det sammanhanget bedöms också personens eventuella behov av undersökningar i syfte att utreda arbetsförmågan och hälsotillståndet.

10 e §
Samarbetsskyldighet

Om en kund vägrar delta i en intervju för arbetssökande, i utarbetandet eller ändringen av en plan för arbetssökande eller en aktiveringsplan eller i service eller åtgärder om vilka överenskommits i en plan för arbetssökande eller en aktiveringsplan, tillämpas vad som bestäms i 10 b § 2 mom. samt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetsmarknadsstöd och lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

17 §
Samarbete mellan myndigheterna och hänvisning till annan service

Om arbetskraftsbyråns deltagande i utarbetandet av en aktiveringsplan för en arbetssökande och skyldighet att vidta åtgärder för utarbetande av en aktiveringsplan för en arbetslös arbetssökande bestäms i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

20 §
Tystnadsplikt

Personuppgifter som ingår i eller inhämtats för ett register får utlämnas endast till den registrerade eller med hans eller hennes samtycke eller med stöd av lag till någon annan myndighet samt för statistikföring eller vetenskaplig forskning, om utlämnandet uppfyller kraven i 14―16 § personuppgiftslagen (523/1999). Sekretessbelagda uppgifter kan dock endast med arbetsministeriets tillstånd lämnas ut för statistikföring eller vetenskaplig forskning. Om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter för utarbetande av en aktiveringsplan bestäms i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2000
ShUB 38/2000
RSv 177/2000

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.