143/2001

Given i Helsingfors den 15 februari 2001

Statsrådets förordning om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. och 12 § 1 mom. lagen den 15 december 2000 om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000):

1 §
Innehållet i registeranmälan

I registeranmälan skall anges de uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 1―6 punkten lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000). Till anmälan skall fogas ett utdrag ur handelsregistret, ett intyg över den i 5 § i nämnda lag avsedda ansvariga föreståndarens yrkeskompetens, den ansvariga föreståndarens samtycke till uppgiften och en kopia av det försäkringsbrev som avses i 8 § 1 mom. 3 punkten nämnda lag.

I fråga om den anmälan som gäller ändring av de uppgifter som finns i registret gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 1 mom.

2 §
Arrangerandet av mäklarprov

Centralhandelskammarens mäklarnämnd skall minst två månader innan ett fastighetsmäklarprov eller ett prov för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare arrangeras fastställa en förteckning över den lagstiftning, litteratur och det övriga material som provfrågorna baserar sig på.

En annons om fastighetsmäklarprovet och provet för hyreslägenhets- och hyreslokalsmäklare skall ingå i officiella tidningen och i tre tidningar med allmän spridning minst 30 dagar innan provet arrangeras. Annonsen skall innehålla anvisningar om, hur man anmäler sig till och deltar i provet samt uppgift om, hur man får tillgång till den förteckning som avses i 1 mom.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Helsingfors den 15 februari 2001

Minister
Kimmo Sasi

Äldre regeringssekreterare
Tuomo Knuuti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.