140/2001

Given i Helsingfors den 16 februari 2001

Lag om ändring av lagen om unga förbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/1940) 9, 10, 12 och 28 § som följer:

9 §

Brottspåföljdsverket skall organisera och leda övervakningen av villkorligt dömda unga förbrytare.

10 §

Då en villkorligt dömd ung förbrytare skall stå under övervakning, skall kriminalvårdsväsendet utse en tjänsteman vid kriminalvårdsväsendet eller en annan person som kriminalvårdsväsendet anser lämplig för uppgiften till övervakare för den dömde.

12 §

Har en villkorligt dömd under en övervakningstid av minst sex månader uppfört sig väl och finns det även annars skälig anledning att anta att fortsatt övervakning inte är nödvändig, kan övervakningen på framställning av övervakaren upphävas av brottspåföljdsverket.

28 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 136/2000
LaUB 13/2000
RSv 212/2000

Helsingfors den 16 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.