136/2001

Given i Helsingfors den 16 februari 2001

Lag om Fångvårdens utbildningscentral

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Fångvårdens utbildningscentrals uppgifter

Under justitieministeriet finns Fångvårdens utbildningscentral med uppgift att ge grund- och vidareutbildning samt fortbildning som hänför sig till området för straffverkställighet.

Närmare bestämmelser om Fångvårdens utbildningscentrals organisation, uppgifter, urval av studerande och den behörighet som undervisningen vid utbildningscentralen ger för tjänster inom området för straffverkställighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Ledningen för Fångvårdens utbildnings- central

Fångvårdens utbildningscentral leds av en direktör, som har till uppgift att svara för undervisningens och den övriga verksamhetens kvalitet samt för utvecklingen av verksamheten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om behörighetsvillkor för, utnämning av och uppgifter för direktören.

Utbildningscentralen har en direktion, vars uppgifter, sammansättning och tillsättning regleras genom förordning av statsrådet.

3 §
Urval av studerande

Studerande till grundutbildning inom området för straffverkställighet väljs av brottspåföljdsverket på förslag av en uttagningsnämnd som justitieministeriet har tillsatt. Närmare bestämmelser om uttagningsnämnden och dess uppgifter meddelas genom förordning av justitieministeriet.

Studerande till vidareutbildning inom området för straffverkställighet väljs av utbildningscentralens direktion.

4 §
Avstängning av studerande

Utbildningscentralens direktion kan på förslag av direktören, efter att ha hört studeranden i fråga, antingen för viss tid eller helt avstänga en studerande som deltar i utbildning för examen och som

1) när han eller hon sökt in till utbildningen uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit någon väsentlig omständighet om sig själv,

2) visar sig till hälsa, fysisk kondition eller andra egenskaper vara olämplig för tjänst inom fångvårdsväsendet,

3) under undervisningens gång visar uppenbar oförmåga eller ovilja till studier, eller som

4) väsentligen bryter mot ordningen i utbildningscentralen eller i övrigt uppför sig olämpligt.

Ett beslut om avstängning av en studerande kan trots rättelseyrkande verkställas omedelbart.

Om studerande i tjänsteförhållande gäller dessutom det som därom bestäms särskilt.

5 §
Rättelse och sökande av ändring

Den som sökt in till utbildning vid Fångvårdens utbildningscentral och som inte antagits som studerande till grundutbildning inom området får söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Den som sökt in till utbildning vid Fångvårdens utbildningscentral och som inte antagits som studerande till behörighets- eller vidareutbildning inom området får skriftligen söka rättelse i beslutet hos brottspåföljdsverket inom 30 dagar efter att beslutet delgivits.

En studerande som enligt ett beslut av utbildningscentralens direktion för viss tid eller helt avstängs från utbildningen får skriftligen söka rättelse hos brottspåföljdsverket inom 14 dagar efter att beslutet delgivits. En studerande får hos direktören för utbildningscentralen söka rättelse i bedömningen av en studieprestation eller ett motsvarande beslut som gäller studierna inom 14 dagar efter att beslutet delgivits. Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut i vilket rättelse kan sökas.

Ändring i ett beslut som meddelats vid rättelseförfarande får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen. Ändring i ett beslut som meddelats vid rättelseförfarande och som gäller bedömning av en studieprestation får emellertid inte sökas genom besvär. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i denna lag får inte sökas genom besvär.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 januari 1976 om fångvårdens utbildningscentral (63/1976).

RP 136/2000
LaUB 13/2000
RSv 212/2000

Helsingfors den 16 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.