133/2001

Given i Helsingfors den 14 februari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelverkets avgiftsbelagda prestationer och om de avgifter som tas ut för dem.

Beträffande avgifter för köttbesiktning, övervakning av slakterier samt styckningsanläggningar och kyllager i anslutning till dessa och övervakning av anläggningar inom fiskeribranschen samt om de avgiftsbelagda kontroller som utgör ett villkor för de stöd som Europeiska gemenskapen betalar bestäms särskilt.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Livsmedelsverkets offentligrättsliga prestationer, för vilka en avgift enligt självkostnadsvärde uppbärs, är

1) övervakningen av andra inrättningar i anslutning till slakterier än styckningsanläggningar och kyllager,

2) övervakningen av ekologisk produktion,

3) övervakningen av det frivilliga märkningssystemet för nötkött.

Avgift för övervakningen av ekologisk produktion uppbärs dock inte vid övervakningen av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel då framställningen sker i samband med ekologisk produktion på en gårdsbruksenhet och det vid framställningen i huvudsak används råvaror som producerats på gårdsbruksenheten i fråga.

Livsmedelsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka avgifter tas up enligt avgiftstabellen i bilagan, är

1) beslut,

2) utfärdande av intyg.

3 §
Prestationer som prissätts på företags- ekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Livsmedelsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) publikationer och övrigt material som skall tillställas kunden på begäran och som Livsmedelsverket producerar och förlägger,

2) andra utbildnings-, konsult- och informationstjänster än sådana som hänför sig till myndighetsövervakningen,

3) utlämnande på beställning av Livsmedelsverkets register eller bruksrättigheter till dessa samt utlämnande av uppgifter i registren,

4) användning av lokaliteter och apparatur,

5) kopior och andra avskrifter samt sändande av dem,

6) övriga på beställning baserade prestationer som är jämförbara med dem som avses ovan.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001 och gäller till den 31 december 2001. Avgifter enligt denna förordning uppbärs för sådana prestationer som beställs under den tid förordningen är i kraft.

För prestationer som har beställts före förordningens ikraftträdande uppbärs avgift i enlighet vad som bestäms i handels- och industriministeriets beslut om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (394/1997), jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller (626/1993) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer (1243/2000).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Avgifterna enligt denna avgiftstabell tas ut även om ansökan inte godkänns. Om ärendet förfaller av en orsak som beror på sökanden, tas de kostnader ut som behandlingen av ärendet föranlett, dock högst till det belopp som anges i denna avgiftstabell.

I Livsmedelsverkets beslut / fast avgift

1) Behandling av ansökan om godkännande av slakteri

a) inrättning vars slaktkapacitet är högst 10 000 000 kg per år, 3 000 mk,

b) inrättning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg per år, 6 000 mk,

2) behandling av ansökan om godkännande av en inrättning i anslutning till ett slakteri, 3 000 mk.

En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar från inrättningar som är belägna inom samma område och hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så, att till den största fasta avgiften som fastställs för behandlingen av en tillståndsansökan läggs, såsom de övriga tillståndsansökningarnas andel, 50 % av den fasta avgiften för dessa.

3) behandling av ett sådant ansökningsärende som avses i 1 och 9 § förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel (281/1972) 2 900 mk,

4) anmälan enligt 14 § förordningen om specialpreparat (349/1989) 1 700 mk,

5) behandling av en begäran om godkännande som avses i 3 § handels- och industriministeriets beslut om övervakningen av förordningen om djupfrysta livsmedel samt om övervakningsmetoderna (340/1994) 950 mk,

6) behandling av en anmälan som avses i 8 § handels- och industriministeriets förordning om dietiska produkter (662/2000) 1 400 mk,

7) behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten enligt i artikel 1.1 och 1.2 i rådets direktiv 80/777/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten 5 000 mk,

8) behandling av ansökningsärenden som avses i 8, 9 och 10 § handels- och industriministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om ost (316/1977) 1 000 mk,

9) behandling av en tillståndsansökan som gäller användningen av en sådan på konventionellt sätt producerad ingrediens av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker som avses i artikel 3 punkt b i kommissionens förordning (EEG) nr 207/1993 om definition av innehållet i bilaga 6 till förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter samt om tillämpningsföreskrifter för artikel 5.4 i den förordningen 450 mk, förnyande av tillstånd, 120 mk,

10) införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion 500 mk per verksamhetsidkare samt den årliga grundavgiften för kontrollen av ekologisk produktion 300 mk per verksamhetsidkare.

II Livsmedelsverkets beslut / avgifter som fastställs enligt timpris (275 mk/h)

1) behandling av ett ansökningsärende som gäller undantag från bestämmelserna i 5 § förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (521/1992),

2) behandling av ett ärende gällande godkännande av ett sådant provningsorgan som avses i 5 § 2 mom. (15/1999) förordningen om övervakning av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport, dessutom uppbärs ersättning för kostnader för sakkunnigutlåtanden som behövs vid behandlingen av ärendet samt för nödvändiga resekostnader,

3) behandling av en anmälan som gäller utsläppande på marknaden av livsmedel för speciella medicinska ändamål och som avses i 11 § handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000),

4) behandling av ett ansökningsärende som gäller marknadsföring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som har importerats från tredje land och som avses i artikel 11.6 a i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel,

5) behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar i verksamheten vid slakterier och inrättningar i anslutning till dessa.

III Utfärdande av intyg som hör till Livsmedelsverkets verksamhetsområdet

1) certifikat 90 mk
2) annat intyg som utfärdats på begäran 60 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.