128/2001

Given i Helsingfors den 12 februari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för tillsynen över vissa fiskerivaror och fiskanläggningar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 2 juni 1999 om avgifter som skall uppbäras för tillsynen över vissa fiskerivaror och fiskanläggningar (715/1999) 1 § 1 mom., 2 § 3 mom. och 3 § 2 mom. som följer:

1 §

I detta beslut bestäms om de avgifter som skall tas ut till staten för sådan livsmedelshygienisk tillsyn över fiskerivaror och fiskanläggningar som utförs av Livsmedelsverket och om de avgifter som skall tas ut till kommunerna för sådan livsmedelshygienisk tillsyn över fiskerivaror och fiskanläggningar som utförs av kommunerna.


2 §

Om den avgift som avses i denna paragraf inte räcker till för att täcka de kostnader som föranleds av kontrollen, kan kommunen eller Livsmedelsverket besluta att ett system med timdebitering som täcker kostnaderna skall tillämpas.


3 §

Om den avgift som avses i 1 mom. inte räcker till för att täcka de kostnader som föranleds av tillsynen, kan kommunen eller Livsmedelsverket besluta att man i fråga om de anläggningar som står under deras tillsyn skall tillämpa ett system med timdebitering som täcker kostnaderna.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Rådets direktiv 96/43/EG (31996L0043); EGT nr L 162, 1.7.1996, s. 1

Helsingfors den 12 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.