127/2001

Given i Helsingfors den 9 februari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 mars 2000 om anordnande av övervakning av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000) 20 §,

ändras 1 § 1 mom., 4 §, 6 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom., 10 §, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 1 och 4 mom., 14 och 15 §, 19 § 4 mom. och 22 § samt i bilagan den punkt som gäller övervakning av framställningen och importörerna av ekologiskt producerade livsmedel samt

fogas till förordningen en ny 8 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller anordnandet av den övervakning som förutsätts i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel, nedan rådets förordning, samt i Europeiska gemenskapens (EG) lagstiftning som kompletterar nämnda förordning. I fråga om animalieproduktion tillämpas denna förordning endast på sådana djurarter, för vilka det har fastställts enskilda produktionsbestämmelser i bilaga I i rådets förordning eller i den nationella lagstiftningen.


4 §
Övervakning av framställningen och marknadsföringen av ekologiska livsmedel som produceras i Finland

Livsmedelsverket planerar och styr övervakningen av framställningen och marknadsföringen av ekologiskt producerade livsmedel. Livsmedelsverket övervakar framställarna och framställningen av ekologiskt producerade livsmedel med bistånd av de kontrollörer som landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.

Med avvikelse från den övervakning som avses i 1 mom. skall sådan bearbetning av de egna produkterna som sker på gården och som skall betraktas som framställning i ringa grad övervakas i enlighet med 3 § i denna förordning. Livsmedelsverket ger närmare anvisningar om vad som avses med sådan bearbetning av jordbruksprodukter som skall betraktas som framställning i ringa grad.

Marknadsföringen av ekologiskt producerade livsmedel övervakas av de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen. Kontrollcentralen för växtproduktion och Livsmedelsverket tillställer de tillsynsmyndigheter som avses i livsmedelslagen de registeruppgifter enligt 10 § som de behöver om aktörer som bedriver ekologisk produktion.

6 §
Import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från stater utanför Europeiska unionen

Livsmedelsverket planerar och styr övervakningen av importen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från stater utanför EU, nedan tredje länder. Livsmedelsverket övervakar aktörer som importerar ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel från tredje länder med bistånd av de kontrollörer som landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna auktoriserat. Om den övervakning som avses i detta moment föreskrivs närmare i 2 kap.


8 §
Ansökan som gäller kontrollsystemet

Kontrollsystem för ekologisk produktion är kontrollsystemen för växtproduktion, animalieproduktion, livsmedelsframställning och import.

En aktör som vill att verksamheten skall omfattas av kontrollsystemet för ekologisk produktion skall i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion ansöka om detta hos arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning. I fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import skall ansökan riktas till Livsmedelsverket och till ansökan skall bifogas en plan för egenkontroll, där de krav som ställs i 8 a § skall tas i beaktande.

Ansökan som gäller ett kontrollsystem skall i fråga om växtproduktion och animalieproduktion göras på Kontrollcentralens för växtproduktion blankett och i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import på Livsmedelsverkets blankett.

Anvisningar om de utredningar som skall bifogas till ansökan och om innehållet i bilagorna ges av Kontrollcentralen för växtproduktion i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion och av Livsmedelsverket i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import.

8 a §
Planen för egenkontroll

Ur den plan för egenkontroll som en aktör som omfattas av kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import gör upp bör framgå de aktuella åtgärder genom vilka det garanteras att de försiktighets- och inspektionsåtgärderna som avses i rådets förordning och i denna förordning iakttas och vem som är ansvarig för att dessa åtgärder vidtas.

För övervakningen skall aktören ordna bokföringen så att möjligheten att spåra de ekologiskt producerade jordbruksprodukterna och livsmedlen garanteras. Bokföringen skall planeras så att aktören och tillsynsmyndigheten har möjlighet att direkt få reda på mängden ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som tagits emot, som finns i lager och som sänts iväg. Därför skall aktören med jämna mellanrum framställa ett sammandrag av mängden ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som tagits emot, som finns i lager och som sänts iväg (balansräkning).

Aktören skall i planen för egenkontroll garantera att ett mottaget parti av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel åtföljs av en handling där partiet och dess ursprung samt produktionssättet specificeras och som skall bevaras i två år. Ur planen för egenkontroll skall dessutom framgå hur aktören garanterar att de som levererar oförpackade, ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel omfattas av den kontroll som krävs i rådets förordning.

Om aktören på basis av annan lagstiftning är skyldig att utarbeta en plan för egenkontroll, kan den plan för egenkontroll som avses i denna förordning inkluderas i en annan plan för egenkontroll som aktören utarbetat och verkställt.

Livsmedelsverket ger närmare anvisningar om innehållet i planen för egenkontroll och om tidpunkterna för utarbetandet av balansräkningarna.

9 §
Godkännande för kontrollsystemet

Efter att tillsynsmyndigheten i fråga har fått en ansökan som avses i 8 § skall myndigheten företa eller verkställa en inledande kontroll av aktörens lokaler. Över kontrollen skall uppgöras en rapport (rapport över den inledande kontrollen), som aktören skall underteckna och som skall delges aktören. Den auktoriserade kontrollören lämnar rapporten till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av ansökan och de bifogade utredningarna samt rapporten över den inledande kontrollen om aktören skall omfattas av kontrollsystemet.


10 §
Register över ekologisk produktion

En aktör som uppfyller de krav som anges i rådets förordning och i denna förordning införs i fråga om växtproduktion och animalieproduktion i det register över ekologisk produktion, som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion, inom ramen för den produktionsinriktning som aktören omfattas av. I fråga om livsmedelsframställning och import införs aktören i det register över ekologisk produktion, som förs av Livsmedelsverket, inom ramen för det kontrollsystem som aktören omfattas av.

I registret över ekologisk produktion införs följande uppgifter om varje aktör:

1) aktörens namn, kontaktinformation och datum då ansökan anlänt,

2) i fråga om kontrollsystemet för växtproduktion signum på de bas- och jordbruksskiften på vilka den ekologiska och eventuellt den konventionella produktionen sker samt sådana områden och produktionsställen som inte har tilldelats någon basskiftessignum, men som används exempelvis för bete, svampodling eller uppsamlingsproduktion,

3) i fråga om kontrollsystemet för animalieproduktion produktionsinriktning för animalieproduktionen och när det gäller ekologiskt uppfödda djur och eventuellt på konventionellt sätt uppfödda djur antalet djur vid kontrolltidpunkten samt uppgift om produktionen eventuellt är säsongbetonad,

4) i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import information om vilken verksamhet och vilka produkter det är fråga om,

5) datum då aktören har godkänts för kontrollsystemet,

6) datum då produktionskontrollen har godkänts,

7) eventuella påföljder för aktören vid försummelse av att iaktta bestämmelserna i rådets förordning eller denna förordning, och

8) andra uppgifter som är nödvändiga med tanke på kontrollen.

11 §
Anmälningar

Inom kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion skall en aktör som inleder en ny produktionsinriktning omedelbart göra en skriftlig anmälan om detta till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning. Arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning skall vid behov på basis av anmälan fatta beslut om att en separat inledande kontroll skall företas eller verkställas i enlighet med 9 §. Inom kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import skall aktören med anledning av ändringar som gäller verksamhetens eller produkternas art utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket enligt de anvisningar som verket har utfärdat.


12 §
Produktionskontroll

Kontrollören skall göra upp en rapport över kontrollen (produktionskontrollrapport), som aktören skall underteckna. Den auktoriserade kontrollören lämnar rapporten till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten beslutar på basis av produktionskontrollrapporten om godkännande av produktionskontrollen inom 60 dygn från det att produktionskontrollrapporten har inkommit till tillsynsmyndigheten. Inom kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import förutsätter godkännandet av produktionskontrollen att aktören har utarbetat och följt en aktuell plan för egenkontroll.


13 §
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 9 och 12 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion av arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning eller en kontrollör som den auktoriserat. I fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import utförs kontrollerna av Livsmedelsverket eller med bistånd av en kontrollör som arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning auktoriserat. I slakterier och inrättningar i samband med dem, för vilka har utsetts en statlig besiktningsveterinär, utförs kontrollen av den statliga besiktningsveterinären.


Kontrollcentralen för växtproduktion fastställer kvalifikationskraven för de auktoriserade kontrollörerna i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion och Livsmedelsverket i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import.

14 §
Avförande ur kontrollsystemet

En aktör kan avföras ur kontrollsystemet antingen helt eller med avseende på en viss produktionsinriktning. Beslutet om avförande av en aktör ur registret fattas i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion av arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning och i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import av Livsmedelsverket.

Uppgiften om att en aktör har avförts ur kontrollsystemet skall meddelas livsmedelstillsynsmyndigheterna i aktörens kommun. Uppgiften om att aktören avförts ur kontrollsystemet för import skall meddelas tullverket.

15 §
Vissa tillstånd

Livsmedelsverket har till uppgift att med stöd av rådets förordning besluta om det i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker tillfälligt kan användas sådana från jordbruket härrörande råvaror som inte har producerats ekologiskt.

Livsmedelsverket har till uppgift att besluta om det tillstånd att från tredje länder importera ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker som avses i artikel 11.6 i rådets förordning. På begäran av Livsmedelsverket skall Kontrollcentralen för växtproduktion ge ett utlåtande om det i fråga om bestämmelserna och kontrollförfarandet gällande jordbruksproduktionen finns grunder för beviljande av det tillstånd som avses i artikel 11.6 i rådets förordning.

19 §
Påföljder

Kontrollcentralen för växtproduktion eller Livsmedelsverket kan i fråga om sitt eget ansvarsområde för en viss tid avföra en aktör ur kontrollsystemet enligt 2 kap. och ur det register som hör till kontrollsystemet, om aktören uppsåtligen eller av grov vårdslöshet har försummat att betala fastställda avgifter.

22 §
Uppföljning av kontrollsystemet och utbildning

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att årligen i fråga om kontrollsystemen för växtproduktion och animalieproduktion och Livsmedelsverket att årligen i fråga om kontrollsystemen för livsmedelsframställning och import göra upp en tillsynsplan med tanke på organiseringen av den kontroll som avses i 2 kap.

Kontrollcentralen för växtproduktion har till uppgift att följa den verksamhet som arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar bedriver inom ramen för uppgifterna enligt denna förordning samt att för varje år före utgången av mars följande kalenderår lämna en berättelse om denna övervakning till jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall för varje år före utgången av mars följande kalenderår till jord- och skogsbruksministeriet lämna en berättelse om den övervakning som de utfört.

Kontrollcentralen för växtproduktion och Livsmedelsverket ansvarar på sina egna ansvarsområden för utbildningen av auktoriserade kontrollörer och av i 2 kap. avsedda tillsynsmyndigheter för uppgifter som avses i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kontrollörer som auktoriserats med stöd av lagstiftning som varit gällande före denna förordnings ikraftträdande kan arbeta som i 13 § avsedda kontrollörer utan särskild auktorisering.

Producenter, framställare, de som låter framställa produkter eller förpackare får till och med den 28 februari 2002 saluföra ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som är försedda med det kodnummer för tillsynsmyndigheten som är förenligt med de författningar som gällt före denna förordnings ikraftträdande. Andra näringsidkare får saluföra sådana ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel som senast den 28 februari 2002 levererats till dem, fastän produkterna inte beträffande kodnumret för tillsynsmyndigheten uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

Det krav som i 12 § 2 mom. i denna förordning anges beträffande planen för egenkontroll tillämpas från och med den 1 januari 2002 på aktörer som före denna förordnings ikraftträdande upptagits i kontrollsystemet för livsmedelsframställning och/eller import i registret över ekologisk produktion.

Anhängiga ansökningar om framställning och import av ekologiskt producerade livsmedel som sänts till Kontrollcentralen för växtproduktion senast den 28 februari 2001 och beslut om anhängiga kontroller samt anhängiga tillstånd överförs efter datumet för denna förordnings ikraftträdande till Livsmedelsverket för behandling. Till Livsmedelsverket överförs dessutom den del av registret över ekologisk produktion som använts vid övervakningen av livsmedelsframställning och import av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel. Också fattade beslut och beviljade tillstånd samt annat dokumenterat material som gäller kontrollen överförs till Livsmedelsverket.

Rådets förordning (EEG) Nr 2092/1991 (31991R2092), EGT nr L 198, 22.7.1991 s. 1

Helsingfors den 9 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Timo Rämänen

Bilaga

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM ÖVERVAKAR PRODUKTIONEN AV EKOLOGISKT PRODUCERADE JORDBRUKSPRODUKTER, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLDRYCKER

Övervakning av framställningen och importörerna av ekologiskt producerade livsmedel

KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET
FI-B Livsmedelsverket
PB 28, 00581 Helsingfors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.