123/2001

Given i Helsingfors den 9 februari 2001

Lag om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) 1 § 3 mom., 2 § 1 mom., 3 §, 4 § 3 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1 mom. samt 8 och 9 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. i lag 47/2000, 2 § 1 mom. och 8 § i lag 1376/1989, 3 § i sistnämnda lag och i lag 96/1995, 4 § 3 mom. och 9 § i lag 444/1996, 5 § 1 mom. delvis ändrat i sistnämnda lag och 7 § 1 mom. i nämnda lag 96/1995, som följer:

1 §

Om inte något annat följer av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999) eller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, tillämpas denna lag också vid beviljande av sådana understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder för vilkas finansiering stöd erhålls från Europeiska gemenskapens strukturfonder eller av Europeiska gemenskapens andra medel.

2 §

För utarbetande av en plan för utvecklande av vattentjänsterna kan understöd för vatten och avlopp beviljas kommuner, och för planering och vidtagande av vatten- och avloppsåtgärder kan understöd för vatten och avlopp beviljas kommuner, samkommuner och sammanslutningar eller samfund som har grundats för vattenförsörjning och avloppshantering eller enbart för vattenförsörjning eller för avloppshantering. Understöd kan även beviljas fastighetsinnehavare.


3 §

Som sådana kostnader för projekt, för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas, beaktas totalkostnaderna för utarbetandet av en plan för utvecklande av vattentjänsterna eller för planeringen och vidtagandet av vatten- och avloppsåtgärder till den del som godkänts av den myndighet som beviljar understödet.

Anläggningar och konstruktioner för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas är

1) alla de anläggningar och konstruktioner som hör till ett vattentjänstverk och som behövs för dess verksamhet samt slambehandlings- och slamkomposteringsanläggningar, samt

2) de anläggningar för vattenförsörjning, avloppshantering samt behandling av toalettavfall som behövs i projekt som gäller en viss fastighet eller i därmed jämförbara projekt samt vattenledningar och avlopp utanför byggnaden.

Närmare bestämmelser om vilka anläggningar och konstruktioner som är sådana som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Det sammanlagda beloppet av det finansieringsunderstöd som beviljas av statens och Europeiska gemenskapens medel får uppgå till högst 75 procent av kostnaderna enligt 3 §. Om understödstagaren har beviljats stöd av Europeiska gemenskapens medel, kan understödstagaren inte för samma projekt beviljas lån av statens medel eller lån för vilket staten betalar räntestöd.

5 §

Förutsättning för att understöd för vatten och avlopp skall kunna beviljas är

1) att projektet av ekonomiska, sanitära, sociala eller andra därmed jämförbara orsaker skall anses behövligt och att främjandet av dess genomförande genom beviljande av understöd för vatten och avlopp skall anses ändamålsenligt med beaktande av synpunkter som gäller en regionalt balanserad utveckling inom landet samt sysselsättningen,

2) att för projektet har utarbetats en godtagbar plan jämte kostnadsförslag och att vid utarbetandet har beaktats principerna för en hållbar användning av vattentillgångarna samt den regionala generalplanen för vattenförsörjning och avlopp samt kommunens plan för utvecklande av vattentjänsterna,

3) att, då projektet avser enbart vattenförsörjning, avledandet av avloppsvatten från området i fråga samt behandlingen av avloppsvatten har ordnats ändamålsenligt eller ordnas i anslutning till projektet för vattenförsörjning eller en godtagbar utredning avges om hur behandlingen av avloppsvatten ordnats och att, om projektet avser endast avledande av avloppsvatten, vattenförsörjningen och behandlingen av avloppsvatten har ordnats på ett ändamålsenligt sätt eller ordnas i anslutning till projektet för avledande av avloppsvatten eller en godtagbar utredning avges om hur vattenförsörjningen och behandlingen av avloppsvatten ordnats,

4) att projektet genomförs till skäliga kostnader.


7 §

Understöd för vatten och avlopp beviljas av den regionala miljöcentralen inom de kvoter som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet fastställer inom sina verksamhetsområden. I det beslut som gäller beviljande av understöd kan för understödstagaren uppställas villkor som gäller påbörjande, genomförande och slutförande av projektet. Genom förordning av statsrådet bestäms hur understöd för vatten och avlopp skall sökas och hur ansökningarna skall behandlas i de regionala miljöcentralerna.


8 §

Understöd för vatten och avlopp kan betalas till understödstagaren i en post sedan arbetet har utförts på ett godtagbart sätt och kostnaderna har förfallit till betalning eller, om den myndighet som har beviljat understödet anser det ändamålsenligt, i två eller högst tre poster i den takt som arbetet fortskrider och enligt kostnadernas fördelning med avseende på tiden. Den sista posten, som skall utgöra minst 20 procent av det beviljade beloppet, betalas sedan arbetet har slutförts på ett godtagbart sätt så att det uppfyller de villkor för det som anges i beslutet om beviljande av understöd för vatten och avlopp och redovisningen har granskats.

9 §

Den regionala miljöcentralen skall bestämma att understöd för vatten och avlopp skall återbetalas i sin helhet eller till de delar om vilka det är fråga, om understödstagaren har använt understödet för något annat ändamål än för vilket det har beviljats eller för erhållande av understödet har lämnat felaktiga eller vilseledande upplysningar eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på beviljandet av understödet eller de villkor som har uppställts, eller om understödet på något annat sätt har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. Återbetalning av understödet får inte längre krävas efter att det förflutit 10 år från beviljandet av understödet.

Understödstagaren skall på understödsbelopp som återkrävs betala ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982), förhöjd med tre procentenheter, räknat från den dag då understödet betalades till återbetalningsdagen. Om det belopp som återkrävs inte betalas på den utsatta förfallodagen, skall på det betalas årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Den regionala miljöcentralen kan av särskilda skäl besluta att räntan lämnas helt eller delvis ouppburen.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 mom. skall det som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2988/95 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 85/2000
MiUB 12/2000
RSv 197/2000

Helsingfors den 9 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.