118/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 och 17 § lagen den 29 juni 1984 om fredsbevarande verksamhet (514/1984), dessa lagrum sådana de lyder i lag 1465/1995:

1 §

Behörighetsvillkoren samt lönen och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personal som avses i 7 § lagen om fredsbevarande verksamhet bestäms enligt vad som föreskrivs i denna förordning. Denna förordning gäller också dem som deltar i utbildning enligt 5 § 1 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet.

2 §

De allmänna behörighetsvillkoren för den fredsbevarande personalen är

1) finskt medborgarskap,

2) god hälsa och god fysisk kondition,

3) väl fullgjord beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor,

4) klanderfria levnadsvanor,

5) tillräckliga språkkunskaper, och

6) lämplighet för uppgiften.

Av den som förordnas till en officersuppgift krävs sådan yrkeskunskap som uppgiften förutsätter samt minst reservofficersutbildning eller annan av huvudstaben fastställd utbildning.

Av den som förordnas till uppgiften som militärobservatör förutsätts tidigare tjänstgöring i fredsbevarande uppgifter, fullgjord militärobservatörskurs samt minst löjtnants militära grad. För den som avlagt officersexamen förutsätts dock inte tidigare tjänstgöring i fredsbevarande uppgifter.

Vid den fredsbevarande organisationen kan av särskilda skäl anställas också personer som inte har fullgjort beväringstjänsten eller den frivilliga militärtjänsten för kvinnor, om personerna i fråga har sådan utbildning som uppgiften förutsätter och uppfyller de övriga behörighetsvillkoren enligt 1 mom.

Försvarsministeriet kan i enskilda fall göra undantag från de ovan avsedda behörighetsvillkoren.

Modellen för den förbindelse som avses i 6 § lagen om fredsbevarande verksamhet fastställs av huvudstaben.

3 §

I det avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande:

Uppgiftens svårighetsklass Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 28 329 mk/mån
9 B 25 137 mk/mån
8 A 24 185 mk/mån
8 B 21 994 mk/mån
7 A 19 922 mk/mån
7 B 17 745 mk/mån
6 15 870 mk/mån
5 13 741 mk/mån
4 A 12 396 mk/mån
4 B 11 430 mk/mån
3 9 885 mk/mån
2 8 854 mk/mån
1 8 464 mk/mån

Uppgiftens svårighetsklass fastställs när tjänstgöringsförhållandet börjar av försvarsmaktens internationella center, för den i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet avsedda personalen dock av huvudstaben. Om uppgiften i den fredsbevarande styrkan förändras under den tid tjänstgöringsförhållandet varar fastställs svårighetsklassen av kommendören för den fredsbevarande styrkan, för den personal som avses i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet likväl av huvudstaben och för militärobservatörer som hör till reserven av chefen för försvarsmaktens internationella center. Försvarsministeriet fastställer lönen för uppgifterna i svårighetsklass 10 samt i andra specialuppgifter, i fråga om vilka republikens president eller försvarsministeriet är den myndighet som förordnar till uppgiften.

I enskilda fall kan den enligt svårighetsklass fastställda lönen justeras på grundval av en osedvanligt väl fullgjord personlig tjänstgöring. Det personliga tillägget betalas i markbelopp och det kan högst uppgå till skillnaden mellan lönen enligt klassificeringen och den därpå följande högre svårighetsklassen. Beslutet om utbetalning fattas av kommendören för den fredsbevarande styrkan. Beloppet av de personliga tillägg som beviljas av kommendören för den fredsbevarande styrkan får utgöra högst 0,5 % av löneutgifterna för truppen i fråga.

Den på svårighetsklass baserade lönen kan i enskilda fall justeras även i syfte att rekrytera personal för tjänstgöring i fredsbevarande uppgifter. Det personliga tillägget betalas i markbelopp. Beslutet om utbetalning av tillägget fattas av försvarsministeriet, om tillägget är större än skillnaden mellan lönen enligt svårighetsklassen i fråga och den därpå följande högre svårighetsklassen. I annat fall fattas beslutet om utbetalningen av den myndighet som förordnar till uppgiften.

4 §

Till den som deltar i utbildning betalas i ersättning för förlorad arbetsförtjänst ett dagtraktamente som motsvarar tre fjärdedelar av dagtraktamentet enligt tjänstekollektivavtalet angående ersättande av statstjänstemännens resekostnader. Detta gäller inte dem som avses i 21 § 2 mom. lagen om fredsbevarande verksamhet och som får lön för ordinarie arbetstid och dagtraktamente enligt kollektivavtal.

På naturaförmåner för dem som deltar i utbildning tillämpas det som beträffande dessa förmåner gäller för värnpliktiga.

5 §

Till dem som tillhör den fredsbevarande personalen, med undantag av militärobservatörerna, utbetalas i dagtraktamente 165 mark per tjänstgöringsdygn.

Till en finländsk militärobservatör betalas i dagtraktamente 30 USD per tjänstgöringsdygn.

Dagtraktamentet kan höjas för viss tid, om tjänstgöringsförhållandena på grund av att en omfattande väpnad konflikt brutit ut eller av något annat motsvarande skäl är exceptionellt svåra.

6 §

Lön och dagtraktamente utbetalas för den tid tjänstgöringsförhållandet varar.

Till den som tillhör den fredsbevarande personalen betalas inte lön eller dagtraktamente för den tid han eller hon varit frånvarande från tjänstgöringen utan giltigt skäl eller varit anhållen eller häktad såsom misstänkt för brott, om personen i fråga ådöms straff för den gärning för vilken han eller hon har anhållits eller häktats.

Till den som hör till den fredsbevarande personalen betalas inte lön eller dagtraktamente för den tid han eller hon varit arbetsoförmögen på grund av sjukdom, om personen i fråga själv eller med någon annans bistånd uppsåtligen förorsakat sjukdomen, kroppsskadan eller hindret för tillfrisknande eller om personen av grov vårdslöshet väsentligen bidragit till att ha ådragit sig sjukdomen eller kroppsskadan eller till att tillfrisknandet förhindrats.

I enlighet med vad som bestäms i 28 § 2 mom. sjukförsäkringslagen övergår den rätt till dagtraktamente för tiden för ledighet vid sjukdom som enligt sjukförsäkringslagen tillkommer den som hör till den fredsbevarande personalen till staten, till den del beloppet av detta dagtraktamente inte överstiger beloppet av den lön som personen i fråga erhåller för samma tid.

7 §

De som tillhör den fredsbevarande personalen, frånsett militärobservatörerna, får fri militärinkvartering och förplägnad.

Om en person som hör till den fredsbevarande personalen på grund av tjänsteresa på ett tjänstgöringsområde eller av någon annan motsvarande orsak inte har kunnat erbjudas fri förplägnad, har personen i fråga rätt till ersättning för de extra utgifter som förplägnaden medfört enligt följande

1) om resan har varat minst sex, men högst åtta timmar, 15 euro,

2) för varje från resans början räknat dygn som i sin helhet eller av vilket mer än åtta timmar har använts för resan, 30 euro, samt

3) om resan har varat mer än ett resedygn och den tid som använts till resan överskrider det sista resedygnet med mer än två men inte mer än åtta timmar, för den överskjutande delen 15 euro.

För de extra utgifter som inkvarteringen medför betalas ersättning högst till beloppet av den hotellersättning som för landet i fråga betalas till statstjänstemän för tjänsteresor utomlands.

För en person som hör till den fredsbevarande personalen ordnas inte fri militärinkvartering eller förplägnad om personen i fråga under sådan tid när han eller hon är ledig från tjänstgöringen vistas utanför sin fredsbevarande organisations verksamhetsområde.

Förenta Nationerna bestämmer om de ersättningar som organisationen betalar till militärobservatörerna för inkvartering och förplägnad.

8 §

Den beklädnad som behövs i tjänsten och annan personlig utrustning samt vapen ställs till förfogande vederlagsfritt. När tjänstgöringsförhållandet upphör skall utrustning och vapen lämnas tillbaka. Huvudstaben meddelar närmare föreskrifter om hur materielen överlåts, ersätts och löses in.

9 §

De som hör till den fredsbevarande personalen ges vederlagsfri hälsovård enligt lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/87). Kostnaderna för sådan nödvändig hälsovård som ges någon annanstans än inom den fredsbevarande organisationen ersätts enligt företedda giltiga utgiftsverifikat. Utgifter för annan vård ersätts inte, om vården hade kunnat ordnas inom den fredsbevarande organisationen.

10 §

Arbetsgivaren tecknar gruppolycksfallsförsäkring för dem som hör till den fredsbevarande organisationen med tanke på dödsfall genom olyckshändelse och bestående men till följd av olyckshändelse.

11 §

För resan från hemorten till utbildningsorten när utbildningen inleds och tillbaka till hemorten efter avslutad utbildning betalas dagtraktamente samt ersättning för resekostnaderna på samma sätt som för statstjänstemännen.

För in- och utrikesresa i tjänsteuppgift under utbildningstiden betalas ersättning för resekostnaderna på samma sätt som för statstjänstemännen.

12 §

För resan från hemorten till den fredsbevarande organisationens samlingsplats när tjänstgöringen inleds och för resan till hemorten från den plats där utrustningen återlämnas när tjänstgöringen avslutas betalas ersättning för resekostnaderna på samma sätt som för statstjänstemännen.

13 §

Resor som de vilka hör till den fredsbevarande personalen, frånsett militärobservatörerna, företar till verksamhetsområdet när tjänstgöringen inleds och resorna från verksamhetsområdet till hemförlovningsplatsen i Finland när tjänstgöringen avslutas ordnas genom statens försorg och på statens bekostnad.

Om personen i fråga med samtycke av försvarsmaktens internationella center själv ordnar sin resa kan kostnaderna för resan ersättas högst till det belopp som researrangemanget enligt 1 mom. skulle ha medfört för staten.

Förenta Nationerna bestämmer om de ersättningar som organisationen betalar till militärobservatörerna för resorna.

14 §

Om tjänstgöringsförhållandet upphör på grund av att personen i fråga inte uppfyller sina förpliktelser eller bryter mot dem eller annars befinns vara olämplig för tjänstgöringen kan han eller hon förordnas att ersätta de kostnader som hemförlovningsresan åsamkat staten.

15 §

För resor i tjänsteuppgifter utanför tjänstgöringsområdet betalas ersättning för resekostnaderna på samma sätt som för statstjänstemännens tjänsteresor. Ersättning för resekostnader enligt denna paragraf betalas inte om ersättning för resan i fråga betalas på andra grunder.

16 §

Sådana permissionsresor som under den tid tjänstgöringsförhållandet varar ordnas för dem som hör till den fredsbevarande personalen är vederlagsfria, om de utan betydande tilläggskostnader kan ordnas i samband med den fredsbevarande organisationens underhållstransporter.

17 §

Med tillstånd av försvarsmaktens internationella center kan av statens medel betalas ersättning för de nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av en sådan brådskande evakuering i exceptionella förhållanden som gäller den fredsbevarande personalens familjemedlemmar vilka vistas på tjänstgöringsområdet och som verkställs eller godkänns av försvarsministeriet.

18 §

Lön och dagtraktamente enligt 6 § betalas i efterskott den sista vardagen i varje månad. Om månadens sista vardag är en lördag betalas lönen föregående vardag.

När tjänstgöringsförhållandet upphört betalas lön och dagtraktamente senast före utgången av den kalendermånad som följer på den dag då anställningsförhållandet upphörde.

19 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001. De ändringar som gäller avlöningen tillämpas likväl från och med den 1 februari 2001.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut nr 45 av den 21 december 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen.

Helsingfors den 8 februari 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Juha Sarkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.