116/2001

Given i Helsingfors den 7 februari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer som Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller och om grunderna för avgifterna för dem.

2 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) försäljning av vacciner och serum,

2) beställda undersökningar,

3) sakkunnigtjänster och andra tjänster som utförs på beställning,

4) andra utbildnings-, konsult- och informationstjänster än sådana som anknyter till myndighetsövervakningen,

5) publikationer,

6) överlåtande av användningsrätt till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid anstalten,

7) användning av lokaliteter och apparatur,

8) fotokopior och andra kopior samt sändande av dessa samt

9) övriga på beställning utförda prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Avgiftsfria prestationer är dock undersökningar och andra prestationer som i enlighet med lagstiftningen om djursjukdomar betalas med statsmedel eller som behövs för övervakning och klarläggande av läget i fråga om djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs från djur till människor eller som är nödvändiga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Avgiftsfri är även undersökningen av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in.

Undersökningar, utredningar och utlåtanden som baserar sig på eller hänför sig till internationella avtal som är bindande för Finland eller till internationell praxis kan utföras gratis, om de grundar sig på reciprocitet.

Om avgifterna för prestationer som hör till det nationella programmet för övervakning av främmande ämnen bestäms särskilt.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001. De avgifter som avses i förordningen uppbärs för sådana prestationer som har beställts efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 juni 1993 om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller (626/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.