111/2001

Given i Helsingfors den 8 februari 2001

Statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 31 december 1987 om havsforskningsinstitutet (1259/1987):

Havsforskningsinstitutets uppgifter
1 §

För fullgörande av sina uppgifter enligt 1 § lagen om havsforskningsinstitutet (1259/ 1987) skall Havsforskningsinstitutet

1) på eget initiativ och på uppdrag utföra och främja forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde,

2) sköta den observations- och informationsverksamhet inom verksamhetsområdet som är nödvändig med tanke på tillämpningar,

3) delta i nationellt och internationellt samarbete inom institutets verksamhetsområde, samt

4) utföra andra uppgifter som ålagts institutet.

Havsforskningsinstitutets direktion, verksamhetsenheter och personal
2 §

Havsforskningsinstitutets verksamhet leds och övervakas av en direktion.

Kommunikationsministeriet tillsätter för tre år i sänder en direktion, som har högst sju medlemmar. En av medlemmarna är institutets överdirektör och en skall representera institutets personal. Kommunikationsministeriet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande samt fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §

Direktionen har till uppgift att

1) besluta om institutets strategi inklusive personalstrategi, målen för institutets verksamhet, förslaget till budget för institutet och om institutets verksamhets- och ekonomiplan samt att godkänna bokslutet och den verksamhetsberättelse som hör till det,

2) följa att strategin förverkligas och att målen nås samt följa med institutets ekonomi med beaktande av de mål som överenskommits med kommunikationsministeriet,

3) handlägga utlåtanden eller framställningar till ett ministerium eller någon annan myndighet över principiellt viktiga och vittsyftande frågor,

4) avgöra de utnämningsärenden som nämns i 11 § 2 mom., avge utlåtande om besättande av överdirektörstjänsten och besluta om den ordning i vilken enhetscheferna skall vikariera överdirektören när denne har förhinder, samt

5) handlägga andra ärenden som är viktiga för Havsforskningsinstitutet och som direktionen på framställning av överdirektören tar upp till behandling.

4 §

Vid Havsforskningsinstitutet finns forsknings- och andra sådana verksamhetsenheter som verksamheten förutsätter och som föreskrivs i arbetsordningen.

5 §

Chef för Havsforskningsinstitutet är en överdirektör. Vid institutet finns dessutom enhetschefer och forskningsprofessorer samt annan personal i tjänste- och arbetsförhållande.

Överdirektören och cheferna för forskningsenheterna har professors titel.

Handläggningen och avgörandet av ärenden
6 §

Ärenden som ankommer på Havsforskningsinstitutet avgörs av direktionen eller överdirektören eller av någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen eller ekonomistadgan har sådan befogenhet.

Ärenden som handläggs av direktionen avgörs på föredragning.

Om föredragning av andra ärenden och om handläggningsordningen bestäms i arbetsordningen.

7 §

Direktionen är beslutför när förutom mötesordföranden minst tre andra medlemmar är närvarande vid mötet.

Uppstår inom direktionen olika meningar om ett ärende, avgörs det med enkel majoritet. Faller rösterna lika, fattas beslutet enligt den åsikt som mötesordföranden stöder.

Direktionen utfärdar närmare bestämmelser om hur direktionen skall sammankallas och hur ärendena skall handläggas inom direktionen.

8 §

Överdirektören avgör andra ärenden än de som enligt 3 § skall avgöras av direktionen, om de inte i arbetsordningen eller i ekonomistadgan eller särskilt har överförts på någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i enskilda fall avgöra ett ärende som annars skulle avgöras av någon tjänsteman som lyder under honom.

Personalens uppgifter samt behörighets- villkor för tjänsterna
9 §

Överdirektören leder Havsforskningsinstitutets verksamhet och svarar för att de uppgifter som ankommer på institutet sköts på ett effektivt och resultatgivande sätt.

Enhetscheferna och forskningsprofessorerna svarar för att målen för de enheter som de leder uppnås på ett effektivt och resultatgivande sätt.

Närmare bestämmelser om personalens uppgifter utfärdas i arbetsordningen.

10 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid Havsforskningsinstitutet är för tjänsten lämplig utbildning och sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Av överdirektören och enhetscheferna fordras sådan i praktiken visad ledarförmåga som uppgifterna kräver samt av överdirektören dessutom erfarenhet av ledarskap.

Dessutom fordras

1) av överdirektören och cheferna för forskningsenheterna doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden på institutets verksamhetsområde samt god vetenskaplig och praktisk förtrogenhet med det egna verksamhetsområdet och sådan förtrogenhet med administrativa uppgifter som tjänsten förutsätter,

2) av andra enhetschefer högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med det egna verksamhetsområdet och sådan förtrogenhet med administrativa uppgifter som tjänsten förutsätter, och

3) av forskningsprofessorerna doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden och förtjänstfull verksamhet i forsknings- och utvecklingsuppgifter inom det egna verksamhetsområdet.

Utnämning och anställning av personal samt tjänstledighet
11 §

Överdirektören utnämns av statsrådet.

Enhetscheferna och forskningsprofessorerna utnämns av institutets direktion.

Övrig personal anställs eller utnämns av överdirektören om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

12 §

Kommunikationsministeriet beviljar överdirektören tjänstledighet.

Havsforskningsinstitutet beviljar övriga tjänstemän tjänstledighet i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen. Tjänstledighet som varar över ett år och som tjänstemannen inte har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beviljas dock enhetscheferna och forskningsprofessorerna av direktionen.

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller om tillfällig skötsel av en vakant tjänst beslutar den som beviljar tjänstledigheten.

Arbetsordning och ekonomistadga
13 §

Närmare bestämmelser om Havsforskningsinstitutets organisation, enheternas och personalens uppgifter och befogenhet samt om handläggningen av ärenden utfärdas i arbetsordningen och ekonomistadgan, vilka fastställs av överdirektören.

Ikraftträdelse- och övergångbestämmelser
14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 27 maj 1994 om havsforskningsinstitutet (412/1994) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15 §

Den arbetsordning som utfärdats med stöd av den upphävda förordningen, gäller tills den arbetsordning som utfärdas med stöd av denna förordning träder i kraft.

Havsforskningsinstitutets nuvarande direktion verkar som direktion enligt denna förordning till utgången av sin mandatperiod.

Helsingfors den 8 februari 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringssekreterare
Jaana Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.