105/2001

Given i Helsingfors den 30 januari 2001

Arbetsministeriets förordning om antalet fria permissionsresor för civiltjänstgörare och reseersättningar i stället för fria resor

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 23 f § civiltjänstlagen av den 30 december 1991 (1723/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 1248/2000:

1 §
Civiltjänstgörare som är bosatta i Finland

En civiltjänstgörare som är bosatt i Finland har rätt till 33 fria tur- och returresor under veckoledighet eller permission i Finland. Utöver baskvoten kan fria tur- och returresor beviljas under faderskapsledighet och högst två duglighetspermissioner samt permission som beviljats av personliga skäl då grunden för permissionen är skötsel av ekonomiska ärenden eller familjeärenden.

2 §
Civiltjänstgörare som är fast bosatta i utlandet och som anlänt till tjänstgöring från utlandet

En civiltjänstgörare som är fast bosatt annanstans i Europa har rätt till fem och en civiltjänstgörare som är fast bosatt utanför Europa har rätt till två permissionsresor tur- och retur till det land där han är bosatt.

En civiltjänstgörare som är fast bosatt i utlandet har dessutom rätt till fria resor i Finland så att det sammanlagda antalet fria resor motsvarar kvoten för en civiltjänstgörare som är bosatt i Finland.

Utöver baskvoten för gratis permissionsresor kan en civiltjänstgörare som är fast bosatt i utlandet beviljas en gratis permissionsresa tur- och retur till utlandet på grund av en nära anhörigs allvarliga sjukdom, död eller begravning eller eget bröllop eller eget barns födelse eller dop.

3 §
Reseersättningar i stället för fria resor

Om allmän linjetrafik saknas eller om restiden på grund av svårigheter att kombinera olika förbindelser eller på grund av trafikrutterna blir orimligt lång eller om resan av någon annan giltig orsak måste företas på annat sätt än med allmänna kommunikationsmedel, kan en civiltjänstgörare i stället för fria permissionsresor få ersättning i pengar för användning av egen bil eller taxi. Ersättningen motsvarar i första hand en på kilometerantalet grundad avgift som överensstämmer med den allmänna busstariffen eller bränslekostnaderna räknade enligt en förbrukning på åtta liter per 100 kilometer, om civiltjänstgöraren har fått tillstånd att företa hela permissionsresan med egen bil.

Kostnader för användning av lokaltrafik i samband med fria resor ersätts enligt den allmänna taxan på orten.

4 §
Bestämmelser om förfarandet vid användning av olika fortskaffningsmedel

När en civiltjänstgörare reser med tåg eller buss i Finland finns inga begränsningar gällande resmålet.

En civiltjänstepliktig kan få en gratis permissionsresa med båt eller flyg till sin egen eller en nära släktings hem- eller boningsort samt vid behov till den framtida bonings-, arbets- eller studieorten.

5 §
Närmare anvisningar

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas av arbetsministeriet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2001.

Helsingfors den 30 januari 2001

Arbesminister
Tarja Filatov

Överinspektör
Heidi Nummela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.