94/2001

Given i Helsingfors den 31 januari 2001

Statsrådets förordning om Livsmedelsdelegationen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs:

1 §
Ställning och uppgifter

I anslutning till handels- och industriministeriet finns en livsmedelsdelegation.

Livsmedelsdelegationen skall

1) i egenskap av samarbetsorgan behandla frågor som gäller säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel,

2) på det nationella planet utveckla och samordna det internationella samarbete som gäller livsmedelslagstiftning och livsmedelsstandardisering,

3) utgöra en nationell Codex Alimentarius-kommitté, och

4) behandla de övriga ärenden inom dess behörighetsområde som handels- och industriministeriet, social- och hälsoministeriet eller jord- och skogsbruksministeriet delegerar till den.

2 §
Sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder och utser bland medlemmarna i delegationen ordföranden och vice ordföranden samt utser en personlig ersättare för varje medlem.

Om en medlem eller ersättare avgår under mandattiden utser handels- och industriministeriet en ny medlem eller ersättare för den återstående mandattiden.

Delegationens ordförande, vice ordförande samt medlemmar och deras personliga ersättare skall vara väl förtrogna med livsmedelsfrågor. I delegationen skall finnas tillräcklig sakkunskap när det gäller livsmedelslagstiftning, livsmedelstillsyn, primärproduktion, livsmedelsindustri, livsmedelshandel, konsumentärenden samt jordbruksfrågor.

3 §
Organisering av verksamheten

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när någon av medlemmarna skriftligen begär det för behandling av ett angivet ärende.

Delegationen är beslutför när utöver ordföranden minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Delegationen kan ha en generalsekreterare och andra sekreterare. Generalsekreteraren förordnas av handels- och industriministeriet, och de övriga sekreterarna utses av delegationen.

Handels- och industriministeriet kan på framställning av delegationen fastställa en arbetsordning för den. Angående delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 april 1992 om livsmedelsdelegationen (385/1992). Den livsmedelsdelegation som har tillsatts med stöd av den förordning som upphävs fortsätter emellertid sin verksamhet till utgången av sin mandattid.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2001

Minister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Kristian Tammivuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.