92/2001

Given i Helsingfors den 31 januari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 18 § förordningen om avträdelsepension

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/1974) 18 § 2 och 6 mom., sådana de lyder i förordning 1192/1991, som följer:

18 §

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga rater. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande varje månad den första vardag då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk.


Jord- och skogsbruksministeriet får av särskilda skäl på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om avträdelsepension annars skulle äventyras.


Denna förordning träder i kraft den 7 februari 2001.

Helsingfors den 31 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.