85/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av 16 a § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 16 a § 1 och 4 mom., sådana de lyder, 16 a § 1 mom. i lag 1642/1992 och 16 a § 4 mom. i lag 462/1997, som följer:

16 a §

Har till en arbetstagare på grund av ett olycksfall betalts lön för sjukdomstid enligt 2 kap. 11 § arbetsavtalslagen (55/2001), är dagpenningen för lönebetalningstiden, dock högst för den ovan i 16 § 1 mom. nämnda tiden av fyra veckor, beträffande anställningsförhållandet i fråga lika stor som den betalda lönen.


Har till en arbetstagare på grund av ett olycksfall som lön för sjukdomstid med stöd av 2 kap. 11 § 1 mom. arbetsavtalslagen betalts endast en del av lönen eller har på grund av permittering eller av andra motsvarande skäl betalts sjukdomstidslön för förkortad arbetstid, skall dagpenningen för hela den tid av arbetsoförmåga som ingår i den i 1 mom. nämnda tiden fastställas så som bestäms i 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.