61/2001

Given i Helsingfors den 26 januari 2001

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 4 a § 2 mom., 9 § 2 mom., 9 a § 1 mom. och 17 § 1 mom. 2, 6 och 7 punkten samt 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 a § 2 mom. i lag 680/1997, 9 § 2 mom. i lag 1443/1992, 9 a § 1 mom. i lag 1367/1990, 17 § 1 mom. 2 och 7 punkten i lag 1537/1993, 17 § 1 mom. 6 punkten i lag 1317/1994 och 17 § 2 mom. i lag 666/1996, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag 666/1996, ett nytt 3 mom. och till 17 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1537/1993 och 1317/1994, en ny 8 punkt som följer:

4 a §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning under tiden för frivilligt arbete och talkoarbete

En person som utan lön arbetar i ett företag eller i sådana uppgifter som allmänt utförs i ett anställningsförhållande som avses i 1 kap. 1 § arbetsavtalslagen (55/2001) eller i form av företagsverksamhet, anses inte som en arbetslös enligt 4 § 1 mom.

9 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning i vissa fall

Har en arbetstagare, vars arbetsavtal har sagts upp av något skäl som avses i 7 kap. 2 § arbetsavtalslagen eller i 39 § sjömanslagen (423/1978), bevisligen bestritt uppsägningen inom uppsägningstiden, och kan detta förfarande inte anses vara uppenbart grundlöst, kan det innan ett slutligt avgörande i saken har fattats inte anses att arbetstagaren själv, på det sätt som avses i 1 mom., har varit orsak till att anställningsförhållandet upphörde. Om anställningsförhållandet efter en lagakraftvunnen dom eller något annat avgörande som skall betraktas som slutligt skall anses ha upphört av en orsak som beror av arbetstagaren, skall 31 § tillämpas på återkrav av arbetslöshetsdagpenning som för den tid som avses i 1 mom. har utbetalts utan grund.


9 a §
Giltigt skäl att lämna arbetet

En person har giltigt skäl att lämna sitt arbete i de fall som avses i 8 kap. 1 § 2 mom. arbetsavtalslagen.


12 §
Självrisktid

Om orsaken till att en person är förhindrad att arbeta är andra arbetstagares stridsåtgärd som inte står i samband med personens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden, är han eller hon oberoende av 1 och 2 mom. berättigad till dagpenning om han eller hon annars uppfyller villkoren för erhållande av dagpenning.

17 §
Rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning

Rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning har under de förutsättningar som nämns i 1 och 2 §§ samt 2―6 kap. i denna lag


2) den vars anställningsförhållande enligt 7 kap. 11 § arbetsavtalslagen har ombildats till anställningsförhållande på deltid,


6) den som medan han eller hon var arbetslös har inlett annan företagsverksamhet än sådan som avses i 5 a §,

7) den som sedan han eller hon blivit arbetslös från sin huvudsyssla fortsätter med en bisyssla som han eller hon haft utöver denna eller som har inkomst av företagsverksamhet som har inletts före arbetslösheten (bisyssla), samt

8) den som är förhindrad att arbeta på grund av andra arbetstagares stridsåtgärd som inte har stått i samband med arbetstagarens anställningsvillkor eller arbetsförhållanden.

Rätten till jämkad arbetslöshetsdagpenning föreligger inte, om arbetstiden i de fall som nämns i 1 mom. 1 och 8 punkten under en granskningsperiod om en vecka och i de fall som nämns i 1 mom. 2―5 punkten under en granskningsperiod om en månad eller fyra på varandra följande kalenderveckor överstiger 75 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för arbetstagare i heltidsarbete.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 157/2000
ApUB 13/2000
RSv 215/2000

Helsingfors den 26 januari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.