47/2001

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 54 §, sådan den lyder i förordning 819/1995, 134/1998 och 725/2000, samt

fogas till 54 a §, sådan den lyder i förordning 836/1988 och i nämnda förordning 819/1995, ett nytt 3 mom. och till 55 §, sådan den lyder i nämnda förordning 836/1988, ett nytt 2 mom. som följer:

54 §

Grundlönen för en kyrkoherde är 10 928 mark i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster är kyrkoherdens grundlön 11 352 mark i månaden. Om kyrkoherden har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 11 252 mark i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster kan kyrkostyrelsen på basis av nämnda examen höja kyrkoherdens grundlön till högst 11 974 mark. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för kyrkoherden med 2,64 procent.

Grundlönen för en annan präst än kyrkoherden är 9 472 mark i månaden. Om prästen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 10 137 mark i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en annan präst än kyrkoherden med 5,70 procent.

Grundlönen för en diakon är 8 345 mark i månaden. Om diakonen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 8 786 mark i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en diakon med 5,69 procent.

Grundlönen för en kantor är 8 463 mark i månaden. Om kantorn har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 8 910 mark i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid och endast en kantorstjänst på heltid höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för kantorn med 3,13 procent. I en församling med fler än 3 000 men högst 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en kantor med 1,17 procent. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en kantor med 6,78 procent.

Om innehavaren av en extraordinarie tjänst inte har behörighet för motsvarande ordinarie tjänst eller hans uppgifter väsentligen består av undervisnings- och upplysningsarbete, är hans grundlön högst 88,01 procent av den i 1―4 mom. stadgade grundlönen i enlighet med vad kyrkostyrelsen bestämmer på församlingsfullmäktiges framställning.

Ställer församlingen en bostad till förfogande för en totalavlönad medlem av prästerskapet eller en kantor, skall den hyra som uppbärs för bostaden avtalas så att den minst motsvarar beskattningsvärdet.

54 a §

Grundlönerna i de löneklasser som avses i 1 och 2 mom. bestäms på följande sätt:

Löneklasser Grundlönen per månad
A 10 6 557 mark
A 11 6 683 mark
A 12 6 823 mark
A 13 6 962 mark
A 14 7 138 mark
A 15 7 339 mark
A 16 7 611 mark
A 17 7 938 mark
A 18 8 345 mark
A 19 8 786 mark
55 §

De ålderstillägg som betalas utöver de grundlöner som nämns i 54 § 1―4 mom. samt i 54 a § bestäms på följande sätt:

Ålderstillägg Tjänstgöring Ålderstill
i år läggsprocent
1 1 5
2 4 5
3 8 5
4 11 4,5
5 15 3,5
6 18 2

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

Löner enligt denna förordning utbetalas från och med den 1 januari 2001.

Helsingfors den 25 januari 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Förvaltningsdirektör
Håkan Mattlin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.