41/2001

Given i Helsingfors den 25 januari 2001

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 31 december 1985 om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1117/1985) 4 § 2 mom. samt 5 § 3 och 4 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 2 mom. i förordning 840/1988, 5 § 3 punkten i förordning 1226/1993 och 5 § 4 punkten i förordning 1178/1987, som följer:

4 §

Såsom anstaltsvård betraktas

1) vård i specialanstalt,

2) i 24 § socialvårdslagen nämnd anstaltsvård,

3) sådan av kommun eller samkommun anordnad vård på vårdplats som försiggår dygnet runt, till den del avgift för vården kunde uppbäras enligt patientens betalningsförmåga samt sådan på vårdplats given kortvarig vård vars huvudsakliga ändamål är medicinsk rehabilitering,

4) vård dygnet runt eller deltidsvård i Sverige, som motsvarar finsk institutionsvård.

5 §

En förutsättning för att ersättning skall utges för läkarundersökning, rehabilitering, anstaltsvård och deltidsvård är dessutom


3) att anstaltsvården ges i en sådan anstalt som avses i folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller 24 § socialvårdslagen eller i en av länsstyrelsen särskilt för ändamålet godkänd anstalt. Vård dygnet runt av en i Sverige stadigvarande bosatt person som skadat sig eller insjuknat kan ordnas i Sverige; om anskaffande och ordnande av denna vård dygnet runt beslutar Statskontoret, eller

4) att deltidsvården ges i en av länsstyrelsen särskilt för ändamålet godkänd anstalt; om anskaffande och ordnande i Sverige av vård som motsvarar deltidsvård i en anstalt beslutar Statskontoret.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

Helsingfors den 25 januari 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.