28/2001

Given i Helsingfors den 23 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 januari 2000 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (15/2000) 2 § 3 mom., 3 § och 7 § 2 mom., samt

fogas till beslutet en ny 8 a § och till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

Om slaktbidrag och tilläggsstöd gäller vad som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen (1014/2000). Beslutets 12―15 § tillämpas dock på slaktbaserade bidrag och tilläggsstöd.

3 §
Administrativa dokument

En nötkreatursförteckning som skrivits ut med stöd av den databas (djuridentifikationsregistret) som upprätthålls med hjälp av automatisk databehandling och som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 är ett sådant administrativt dokument som avses i Europeiska gemenskapens regelverk. Som nötkreatursförteckning godkänns endast förteckningar som Lantbrukets Datacentral Ab sänt lägenheten eller sådana utskrifter ur WinElmer-dataprogrammet eller WinAmmu-dataprogrammet som har rubriken "Nötkreatursförteckning".

7 §
Ansökan

En ansökan om dikobidrag skall omfatta minst ett bidragsberättigande djur i enlighet med vad som föreskrivs därom i artikel 17.3 i tillämpningsförordningen.


8 a §
Anmälan om avlägsnande av djur på grund av naturlig omständigheter

Anmälan om och bevis på avlägsnande av djur på grund av naturliga omständigheter skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet i enlighet med vad som föreskrivs därom i artikel 10.5 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem.

Om veterinärintyg eller slakteriets mottagningsanmälan som används som bevis är inte tillgängliga inom den tid som föreskrivs i artikel 10.5, skall dessa bevis lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet genast då de är tillgängliga.

13 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

Till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall senast den 11 september inlämnas utredningar om saken och blankett nummer 156, om överföringen av besittningen har skett senast den 31 augusti året i fråga. Beträffande överföring av besittningen som har skett efter den 31 augusti skall utredningar om saken och blankett nummer 156 inlämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 2 januari året efter överföringen av besittningen eller, om den djurhållningsperiod som ger rätt till djurbidrag upphör efter detta, senast den sista dagen av djurhållningsperioden.


Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000, EGT nr L 204, 11.8.2000, s. 1

Helsingfors den 23 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.