12/2001

Given i Helsingfors den 11 januari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion år 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Över det som föreskrivs om stöd för växthusproduktion i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland (1254/2000) och i statsrådets förordning om nordligt stöd (1255/2000), gäller i fråga om stöd för växthusproduktion vad som bestäms i denna förordning.

2 §
Växthusets tekniska standard

Växthus som berättigar till stöd för växthusproduktion skall ha en konstruktion som tål vinterklimat. Stommen och beklädnaden av växthuset skall vara i sådant skick som odlingsprogrammet förutsätter och stå kvar året om. Beklädnaden av växthuset kan vara av glas, flerskiktsmaterial som är avsett för växthus eller dubbel plastfolie. Om något av de krav som föreskrivs i detta moment inte uppfylls, kan jord- och skogsbruksministeriet av särskilda skäl besluta att växthuset likväl är stödberättigat. Undantagslov skall sökas skriftligt hos jord- och skogsbruksministeriet senast den 16 februari 2001.

Det högre stöd som anges i förordningen om nationellt stöd till Södra Finland och i förordningen om nordligt stöd betalas för en produktionsareal där odlingssäsongen är längre än sju månader. Växthus som berättigar till det högre stödet skall vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vilkas effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Dessutom skall växthuset vara försett med uppvärmnings- och ventilationsregleringsautomatik.

Det lägre stöd som anses i förordningen om nationellt stöd till Södra Finland betalas för en produktionsareal där odlingssäsongen är minst två och högst sju månader. Växthus som är berättigar till det lägre stödet skall vara försedda med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vilkas effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling.

3 §
Kombination av kulturväxter

Det högre stöd som anges i förordningen om nationellt stöd till Södra Finland och i förordningen om nordligt stöd kan betalas om den växt eller en kombination av de växter som berättigar till det högre stödet odlas under en längre tid än sju månader under 2001. Om under odlingssäsongen odlas flera växter efter varandra, bestäms stödet enligt den växt för vilken odlingssäsongen är längst. Om i kombination odlas växter som berättigar till det lägre stödet och växter som berättigar till det högre stödet efter varandra, kan stöd betalas enligt den växt som berättigar till det högre stödet endast om den odlas under en längre tid än sju månader under 2001.

4 §
Odling som berättigar till stöd

Stöd för växthusproduktion betalas för sådan växthusareal som är i odling som berättigar till stöd den 1 maj 2001.

Växthusareal är i odling som berättigar till stöd om den kulturväxt som berättigar till stöd har placerats i växthuset på sin slutgiltiga växtplats den 1 maj och växthuset har en normal odlingstemperatur med hänsyn till tidpunkten och produkten.

Om det är uppehåll i odlingsprogrammet den 1 maj 2001 eller odlingen består av frilandsgurka, kinakål eller isbergssallat, kan det i 3 § avsedda högre stödet betalas om den odling som berättigar till stöd har pågått i minst två månader före den 1 maj 2001 och odlingen i övrigt i sin helhet uppfyller kraven för betalning av det högre stödet under 2001.

Uppehållen i odling dras av vid beräkning av odlingssäsongens längd. Som uppehåll betraktas dock inte ombyte av bestånd och inte heller arrangemang i växthus, om utrymmet står tomt i högst två veckor. Till odlingssäsongen räknas inte den tid då växthuset används för produktion av plantor eller plantskolprodukter.

5 §
Växthusareal

Växthusarealen räknas på basis av växthusets yttre mått. I fråga om fabrikstillverkade stommar anses som bredd växthusets typbredd.

I ansökan om stöd och i odlingsplanen anges arealerna för de växthus som är i odlingsanvändning specificerade enligt kulturväxt. Varje växthusareal anges endast en gång.

I växthusarealen inkluderas inte butiksutrymmen, trädgårdscentral med växthuskonstruktion, förbindelsegångar mellan de egentliga växthusen, packeri- och lagerutrymmen och andra liknande utrymmen. Arealen för växthus som används för försäljning kan intas i ansökan för de arealer och odlingssäsonger då växthuset är i odlingsanvändning. Som odlingsanvändning anses inte lagring eller framläggande av produkter som köps utanför företaget och som säljs som sådana till konsumenterna.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 januari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Lea Anttalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.