1285/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 1 kap. 11 § 2 mom. och 40 kap. 9 § 3 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 11 § 2 mom. i lag 563/1998 och 40 kap. 9 § 3 mom. i lag 815/1998, samt

fogas till 15 kap. en ny 12 a §, till 16 kap. en ny 19 a § samt till 16 kap. 20 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt

11 §
Kravet på dubbel straffbarhet

Även om lagen på gärningsorten inte föreskriver något straff för gärningen, tillämpas finsk lag på gärningen, om den har begåtts av en finsk medborgare eller en i 6 § 3 mom. 1 punkten avsedd person och straff för gärningen föreskrivs

1) med stöd av 15 kap. 12 a § i 1―9 § i nämnda kapitel,

2) med stöd av 16 kap. 19 a § i 1―3, 13 eller 14 § i nämnda kapitel,

3) i 17 kap. 18 eller 19 §,

4) i 20 kap. 6―8 §,

5) i 20 kap. 9 §, om gärningen riktar sig mot en person som är under aderton år, eller

6) i 40 kap. 1―4 §, om brottet begåtts av en anställd hos Internationella brottmålsdomstolen.

15 kap.

Om brott mot rättskipning

12 a §
Brott mot Internationella brottmåls- domstolens rättskipning

Vid tillämpningen av bestämmelserna om osann utsaga, falsk angivelse, bevisförvanskning samt övergrepp i rättssak avses med domstol också Internationella brottmålsdomstolen och med förundersökning i brottmål också förundersökning som avses i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

16 kap.

Om brott mot myndigheter

19 a §
Brott mot Internationella brottmålsdomstolen

I 1―3, 13 och 14 § i detta kapitel avses med tjänsteman också en anställd hos Internationella brottmålsdomstolen.

20 §
Definitioner

Med en anställd hos Internationella brottmålsdomstolen avses en person som tjänstgör vid Internationella brottmålsdomstolen som domare, åklagare, registrator eller tjänsteman vid åklagarens kansli eller vid domstolens registratorskontor.

40 kap.

Om tjänstebrott och brott som begås av offentligt anställda arbetstagare

9 §
Tillämpningsstadgande

Bestämmelserna i 1―4 § i detta kapitel tillämpas också när gärningsmannen är en i 16 kap. 20 § avsedd anställd hos Europeiska gemenskaperna, tjänsteman i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller anställd hos Internationella brottmålsdomstolen.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 161/2000
UtUB 13/2000
RSv 213/2000

Helsingfors den 28 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.