1283/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 augusti 1982 om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982) 3 §,

ändras 4, 11 och 12 § samt

fogas till lagen en ny 11 a § som följer:

4 §

Räntestödslånet får inte överstiga ett genom förordning av statsrådet regionvis fastställt maximibelopp.

11 §

Har den som erhållit räntestödslån använt sina lånemedel för något annat än i denna lag avsett ändamål, eller har han eller hon vid ansökan om lån lämnat väsentligen felaktiga uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt påverkat beviljandet av lånet, kan utbetalningen av räntestöd inställas. Låntagaren kan härvid genom beslut av statskontoret förpliktas att till staten återbetala högst fem gånger det belopp som staten betalt i räntestöd för lånet.

11 a §

En sökande som är missnöjd med statskontorets beslut i ett ärende som avses i 11 § får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall riktas till den myndighet som fattat beslutet. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

I beslut som meddelats med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

12 §

Statskontoret skall övervaka att räntestödet överensstämmer med denna lag. Kommunen skall övervaka att användningen av lånemedel överensstämmer med denna lag.

Penninginrättningen och den som erhåller räntestödslån är skyldiga att lämna statskontoret och kommunen sådana uppgifter som behövs för konstaterande av att räntestödslånet använts för godkänt ändamål i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den och att lånevillkoren även i övrigt har följts.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001. Om ett avtal som gäller köp eller överlåtelse av en bostad har uppgjorts eller byggnadsarbetet på ett egnahemshus har påbörjats innan denna lag träder i kraft, tillämpas på räntestödslånet bestämmelserna i 3 och 4 § sådana de lyder när denna lag träder i kraft.

På avgöranden som statskontoret träffat innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2000
MiUB 11/2000
RSv 154/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.