1282/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av mentalvårdsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till mentalvårdsförordningen av den 21 december 1990 (1247/1990) ett nytt 2 a kap. som följer:

2 a kap.

Mentalvårdstjänster för barn och unga

6 a §
Tider för bedömning av remisser och ordnande av vård

När en läkare har gett ett barn eller en ung person med psykiska problem remiss till den specialiserade sjukvården för utredning av behovet av vård, skall bedömningen av patientens behov av vård och av hur snabbt patienten behöver vård göras, med beaktande av hur snabbt bedömningen behövs, senast inom tre veckor efter att remissen har anlänt till sjukhuset eller någon annan verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården eller till därmed jämförbar verksamhetsenhet, om inget annat följer av särskilda skäl. Den vård som enligt utredningen är nödvändig skall ordnas, med beaktande av hur snabbt vården behövs, senast inom tre månader, om inte medicinska, vårdrelaterade eller andra motsvarande omständigheter kräver något annat.

6 b §
Samarbetet mellan vårdenheterna

När ett barn eller en ung person som använder mentalvårdstjänster skall förflyttas till en ny enhet skall den behandlande enheten, med samtycke av patientens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare eller av patienten själv, om patienten på basis av sin ålder och utvecklingsnivå själv kan fatta beslut om sin vård, se till att den nya enheten har tillgång till all information som är nödvändig med tanke på den fortsatta vården.

6 c §
Stödåtgärder inom den öppna vården

Kommunen skall se till att det inom den del av den öppna vården som behandlar mentala störningar hos barn och unga finns tillräcklig tillgång till de stödåtgärder som behövs för att patienterna skall klara sig i hemmet.

6 d §
Regionalt samarbete

I syfte att inom det mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga bilda en sådan funktionell enhet som avses i 5 § mentalvårdslagen skall samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och kommunerna inom dess område komma överens om arbetsfördelningen på regional nivå och om genomförandet av arbetsfördelningen. Dessutom skall denkommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen åtminstone en gång om året ordna ett samarbetsmöte, till vilket den kallar representanter för de instanser som inom kommunens eller samkommunens område utför mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga. Till dem räknas också privata sammanslutningar och serviceproducenter. Mötet kan också ordnas i samarbete av flera kommuner eller samkommuner. Kommunernas och samkommunernas representanter skall vid mötet komma överens om målen för det kommunala mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga samt om den praktiska arbetsfördelningen på området. Vid mötet kan man dessutom komma överens om de sätt på vilka privata instanser kan delta i samarbetet. Länsstyrelsen skall dessutom årligen ordna regionala samarbetsmöten i syfte att utveckla arbetsfördelningen när det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Arja Myllynpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.