1274/2000

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat i sitt beslut av den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995) 3 § 2 mom., sådant det lyder i beslut 837/1999, och i den avgiftstabell som utgör bilaga till nämnda beslut 1, 10 och 11 §, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i nämnda beslut 837/1999, 10 § sådan den lyder i beslut 928/1998 och 11 § sådan den lyder i beslut 597/1997, som följer:

3 §
Prestationer som till sitt pris avviker från självkostnadsvärdet

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka patent- och registerstyrelsen inte uppbär någon avgift är:

1) anmälningar om att rättigheter som införts i patent- och registerstyrelsens register upphör,

2) utlåtanden och utredningar till myndigheter,

3) införande i patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en myndighet har sänt,

4) handelsregistrets, företagsinteckningsregistrets, stiftelseregistrets och föreningsregistrets blanketter,

5) mottagningsintyg som patent- och registerstyrelsen har gett,

6) offentliggörande av boksluts- och balansuppgifter,

7) antecknande av adressförändring i patent-, modell-, nyttighetsmodell-, kretsmönster- och patentombudsregistret samt antecknande av näringsidkarens adressförändring i handelsregistret,

8) anmälan till handelsregistret om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses,

9) kopia av aktiebolags bolagsordning och andelslags stadgar samt utdrag ur handelsregistret, som patent- och registerstyrelsen efter registrering av grund- eller ändringsanmälan första gången ger en näringsidkare som gjort anmälan,

10) antecknande i stiftelseregistret eller föreningsregistret,

11) anmälan till handelsregistret om ändring av en enskild näringsidkares personbeteckning samt andra ändringar i uppgifterna om en enskild näringsidkare vilka anmäls i samband med anmälan om personbeteckning, och

12) dödande av företagsinteckning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 28 december 2000

Minister
Kimmo Sasi

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
1 §
Patentärenden
Ansökningsavgift
grundavgift 1 200 mk
tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 120 mk
Avgift för upptagning till ny behandling första gången 320 mk
övriga gånger 640 mk
Utläggningsavgift grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen
omfattar utöver fyra sidor 60 mk
Avgift för tryckning grundavgift för tryckning 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver fyra sidor 60 mk
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökningen gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 120 mk
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 110 mk
i två kopior 160 mk
Översättningsavgift 220 mk/sida
Årsavgifter som skall erläggas för patentansökningar och patenter:
1 - 3 året 850 mk
4 året 650 mk
5 året 750 mk
6 året 900 mk
7 året 1 100 mk
8 året 1 250 mk
9 året 1 450 mk
10 året 1 650 mk
11 året 1 900 mk
12 året 2 200 mk
13 året 2 450 mk
14 året 2 700 mk
15 året 3 050 mk
16 året 3 400 mk
17 året 3 750 mk
18 året 4 100 mk
19 året 4 400 mk
20 året 4 700 mk

En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften som bestäms enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. patentlagen skall betalas förhöjd med 20 %.

Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 220 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a § patentlagen 1 200 mk
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden som avses i 26 § patentlagen 1 100 mk
övriga patentärenden 750 mk
Prioritetsintyg 300 mk
Diarieintyg 50 mk
Bestyrkande av riktighet 50 mk + 5 mk/sida
Registerutdrag 80 mk
Utläggningspublikation 30 mk
Patentpublikation 30 mk
Veckoförteckning lösnummer 30 mk
årsprenumeration 650 mk
Sammandragspublikation 5 mk
10 §
Företagsinteckningsärenden
Intyg
Diarieintyg 50 mk
Gravationsbevis 150 mk
Annat bevis som grundar sig på företagsinteckningsregistret 150 mk
Ansöknings- och anmälningsärenden
Inteckningsansökan 800 mk
Påtagande av ansvaret för inteckning 1 100 mk
Utvidgning eller inskränkning av fastställd inteckning 1 100 mk
Sammanslagning av inteckningar 1 100 mk
Ändring av inteckningars inbördes prioritetsordning 1 100 mk
Anmälan om innehavare av pantskuldbrev (för envar inteckning) 100 mk
Anmälan om utsökning av avgift 150 mk
Ansökan om delning av en inteckning i samband med att ett företag delas 3 000 mk
Anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas 300 mk
Konvertering av inteckningens myntenhet 200 mk
11 §
Stiftelseregistreringsärenden
Intyg
Utdrag, diarieintyg, stadgar, bokslutshandlingar (för en räkenskapsperiod) 60 mk
Annat intyg som grundar sig på stiftelseregistret 110 mk/timme
Tillstånds- och samtyckesärenden
Grundande av stiftelse 5 000 mk
Upplösning av stiftelse 1 500 mk
Fusion av stiftelse 1 500 mk
Fastställande av stadgeändring 1 500 mk
Ändringsanmälan som gäller styrelse och namntecknare 300 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.