1273/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 december 2000

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i Trafikministeriets beslut av den 22 december 1998 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1155/1998) 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 11 § och 19 § av dem 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lyder i trafikministeriets beslut 1186/1999, som följer:

6 §
Tillståndsavgifter för radiosändare

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs årligen tillståndsavgift enligt följande:

1) amatörradiosändare . . . . . . 95 mk

2) VHF/UHF-stationer i landmobiltrafik, VHF/UHF-sändare på fartyg eller luftfartyg eller fjärrmätnings-, fjärrsrtyrnings-, eller kontrollsändare . . . . . . 110 mk

3) fartygs eller luftfartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer . . . . . . 240 mk

4) VHF/UHF-fyrsändare . . . . . . 360 mk

5) icke-koordinerade satellitjord-stationssändare i fast trafik eller andra fasta VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik, dock inte basstations- sändare i mobilnät, i TFTS-systemet, i myndighetsradionätet (VIRVE) eller i personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten . . . . . . 430 mk

6) rundradiosänadre med låg effekt (högst 300 W), LF/MF-fyrsändare eller andra radio-länksändare än sändare som är anslutna till radiosystemet i ett fast accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Teleförvaltningscentralen fastställer . . . . . . 640 mk

7) fasta MF/HF-sändare, rundradio- sändare med mellanhög eller hög effekt (över 300 W) eller andra radarsändare än radarsändare på fartyg eller luftfartyg . . . . . . 930 mk

8) koordinerade satellitjordstations- sändare i fast trafik . . . . . . 1060 mk

För rätten att inneha och använda andra än i 1 mom. eller 7 § avsedda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs tillståndsavgift, på samma sätt som en tillståndsavgift uppbärs enligt 1 mom. för närmast motsvarande utrustning.

7 §
Frekvensavgifter

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem i fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Teleförvaltningscentralen fastställer, personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten, TFTS-systemet eller myndighetsradionätet (VIRVE) uppbärs årligen en frekvensavgift enligt följande schema:

1) mobiltelenät K1*K2*K3* (frekvensband/25 kHz) *11 275 mk

2) radiosystem i fasta accessnät K1*K2* (fre-kvensband/25 kHz) *11 275 mk

3) personsökningssystem K1*K2* (frekvens-band/25 kHz) *11 275 mk

4) TFTS-systemet K1* (frekvensband/25 kHz) *11 275 mk

5)Myndighetsradionätet (VIRVE) K1*K2*K3*K4* (frekvensband/25kHz) *11 275 mk

11 §
Avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg

För besiktning av radiostationer eller radioanläggningar på fartyg uppbärs besiktningsavgifter enligt följande:

Fartyg Finlands område Utomlands
a) Grundbesiktning:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 3 100 mk 5 600 mk
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II 3 100 mk 5 600 mk
3) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III 3 550 mk 6 400 mk
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 5 350 mk 9 650 mk
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 7 800 mk 13 850 mk
6) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 9 650 mk 15 800 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 4 150 [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: 7 150 mk ] 8 550 mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 7 800 mk 12 950 mk
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2 7 800 mk 13 850 mk
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A3 eller A4 10 150 mk 16 550 mk
b)Periodisk besiktning
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 2 150 mk 3 750 mk
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II 2 150 mk 3 750 mk
3)radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III 2 550 mk 4 450 mk
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 4 150 mk 8 550 mk
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 6 200 mk 12 350 mk
6) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 7 400 mk 13 350 mk
7)radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 3 100 mk 7 400 mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 5 350 mk 9 650 mk
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2 6 200 mk 12 350 mk
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A3 eller A4 7 850 mk 14 100 mk
c) Extra besiktning och besiktning av att en vid besiktning konstaterad brist har avhjälpts:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik 1 200 mk 2 200 mk
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II 1 200 mk 2 200 mk
3)radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III 1 500 mk 2 750 mk
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka mäter under 300 bruttoregisterton 2 650 mk 5 650 mk
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning 3 750 mk 6 900 mk
6) radiostationer som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 4 650 mk 8 100 mk
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 1 900 mk 3 450 mk
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1 3 250 mk 5 850 mk
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2 3 750 mk 6 700 mk
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A3 eller A4 4 850 mk 8 700 mk
19 §
Postförmedlingens tillsynsavgifter

För tillsynen över postverkets postförmedling uppbärs av postverket årligen en tillsynsavgift som är 1,75 promille av postverkets årliga postförmedlingsomsättning, dock minst 10 000 mk.


21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2000

Minister
Kimmo Sasi

Kommunikationsråd
Antti Kohtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.