1269/2000

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2000

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2001

Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/92) förordnat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2001 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 225 penni (0,378 €) per kilometer, som höjs med
- 20 penni (0,034 €) per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 46 penni (0,077 €) per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 103 penni (0,173 €) per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
- 6 penni (0,010 €) per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
- 6 penni (0,010 €) per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
- 22 penni (0,037 €) per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt 300 penni (0,505 €) per kilometer
snöskoter 400 penni (0,673 €) per kilometer
motorcykel 149 penni (0,251 €) per kilometer
moped 86 penni (0,145 €) per kilometer
annat fordon 46 penni (0,077 €) per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 6 penni (0,010 €) per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 59 penni (0,099 €) per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighett Dagtraktamentets maximibelopp
mk euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 72,- 12,11
över 10 timmar (heldagtraktamente) 161,- 27,08
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst 2 timmar 72,- 12,11
- med mer än 6 timmar 161,- 27,08

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp
mk euro
Afganistan 250,- 42,05
Albanien 250,- 42,05
Algeriet 240,- 40,37
Amerikas Förenta Stater 430,- 72,32
New York, Los Angeles 450,- 75,68
Andorra 250,- 42,05
Angola 600,- 100,91
Antiqua och Barbuda 410,- 68,96
Arabemiraterna 460,- 77,37
Argentina 550,- 92,50
Armenien 295,- 49,62
Aruba 230,- 38,68
Australien 390,- 65,59
Azerbajdzejan 350,- 58,87
Azorerna 210,- 35,32
Bahamas 380,- 63,91
Bahrain 360,- 60,55
Bangladesh 270,- 45,41
Barbados 370,- 62,23
Belgien 355,- 59,71
Belize 230,- 38,68
Benin 240,- 40,37
Bermuda 310,- 52,14
Bhutan 150,- 25,23
Bolivien 190,- 31,96
Bosnien-Hertsegovina 230,- 38,68
Botswana 240,- 40,37
Brasilien 400,- 67,28
Sao Paulo 450,- 75,68
Britannien 400,- 67,28
Brunei 300,- 50,46
Bulgarien 280,- 47,09
Burkina Faso 210,- 35,32
Burundi 330,- 55,50
Central-afrikanska republiken 240,- 40,37
Chile 320,- 53,82
Colombia 240,- 40,37
Costa Rica 250,- 42,05
Cypern 310,- 52,14
Danmark 350,- 58,87
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 300,- 50,46
Djibouti 230,- 38,68
Dominica 320,- 53,82
Dominikanska republiken 390,- 65,59
Ecuador 270,- 45,41
Egypten 350,- 58,87
Elfenbenskusten 370,- 62,23
El Salvador 280,- 47,09
Eritrea 150,- 25,23
Estland 240,- 40,37
Etiopien 230,- 38,68
Fidzi 220,- 37,00
Filippinerna 320,- 53,82
Folkrepubliken Korea (Nordkorea) 200,- 33,64
Frankrike 355,- 59,71
Färöarna 300,- 50,46
Gabon 300,- 50,46
Gambia 200,- 33,64
Georgien 300,- 50,46
Ghana 240,- 40,37
Grekland 340,- 57,18
Grenada 340,- 57,18
Grönland 300,- 50,46
Guadeloupe 280,- 47,09
Guatemala 200,- 33,64
Guinea 350,- 58,87
Guinea-Bissau 170,- 28,59
Guyana 180,- 30,27
Haiti 280,- 47,09
Honduras 260,- 43,73
Indien 240,- 40,37
Indonesien 280,- 47,09
Irak 260,- 43,73
Iran 260,- 43,73
Irland 330,- 55,50
Island 370,- 62,23
Israel 410,- 68,96
Italien 345,- 58,02
Jamaica 360,- 60,55
Japan 640,- 107,64
Jemen 320,- 53,82
Jordanien 330,- 55,50
Jugoslavien 350,- 58,87
Jungfruöarna (USA) 195,- 32,80
Kambodzha 230,- 38,68
Kamerun 200,- 33,64
Kanada 380,- 63,91
Kanarieöarna 280,- 47,09
Kap Verde 180,- 30,27
Kazachstan 390,- 65,59
Kenya 270,- 45,41
Kina 380,- 63,91
Hongkong 490,- 82,41
Macao 370,- 62,23
Kirgisistan 280,- 47,09
Komorerna 220,- 37,00
Kongo 270,- 45,41
Koreanska republiken (Sydkorea) 470,- 79,05
Kosovo 300,- 50,46
Kroatien 380,- 63,91
Kuba 400,- 67,28
Kuwait 400,- 67,28
Laos 190,- 31,96
Lesotho 160,- 26,91
Lettland 290,- 48,77
Libanon 410,- 68,96
Liberia 270,- 45,41
Libyen 330,- 55,50
Liechtenstein 345,- 58,02
Litauen 240,- 40,37
Luxemburg 355,- 59,71
Madagascar 190,- 31,96
Madeira 230,- 38,68
Makedonien 230,- 38,68
Malawi 220,- 37,00
Malaysia 250,- 42,05
Maldiverna 300,- 50,46
Mali 190,- 31,96
Malta 340,- 57,18
Marocko 330,- 55,50
Marshallöarna 210,- 35,32
Martinique 285,- 47,93
Mauretanien 170,- 28,59
Mauritius 270,- 45,41
Mexico 340,- 57,18
Mikronesien 230,- 38,68
Mocambique 250,- 42,05
Moldavien 200,- 33,64
Monaco 345,- 58,02
Mongoliet 200,- 33,64
Myanmar (Burma) 260,- 43,73
Namibien 200,- 33,64
Nederländerna 345,- 58,02
Nederländska Antillerna 390,- 65,59
Nepal 200,- 33,64
Nicaragua 260,- 43,73
Niger 200,- 33,64
Nigeria 300,- 50,46
Norge 350,- 58,87
Nya Zeeland 330,- 55,50
Oman 380,- 63,91
Pakistan 170,- 28,59
Palestina 290,- 48,77
Panama 260,- 43,73
Papua Nya Guinea 200,- 33,64
Paraguay 260,- 43,73
Peru 290,- 48,77
Polen 290,- 48,77
Portugal 320,- 53,82
Puerto Rico 280,- 47,09
Qatar 360,- 60,55
Ruanda 320,- 53,82
Rumänien 280,- 47,09
Ryssland 270,- 45,41
Moskva 460,- 77,37
Petersburg 350,- 58,87
Saint Kitts och Nevis 380,- 63,91
Saint Lucia 380,- 63,91
Saint Vincent och Grenadinerna 350,- 58,87
Salomonöarna 150,- 25,23
Samoa 240,- 40,37
San Marino 270,- 45,41
Sao Tome och Principe 245,- 41,21
Saudi-Arabien 420,- 70,64
Schweiz 360,- 60,55
Senegal 200,- 33,64
Seychellerna 350,- 58,87
Sierra Leone 250,- 42,05
Singapore 380,- 63,91
Slovakien 200,- 33,64
Slovenien 270,- 45,41
Somalia 180,- 30,27
Spanien 330,- 55,50
Sri Lanka 180,- 30,27
Sudan 210,- 35,32
Surinam 240,- 40,37
Swaziland 170,- 28,59
Sverige 345,- 58,02
Sydafrika 210,- 35,32
Syrien 310,- 52,14
Tadzikistan 230,- 38,68
Taiwan 330,- 55,50
Tanzania 270,- 45,41
Thailand 280,- 47,09
Tjeckien 260,- 43,73
Togo 230,- 38,68
Tonga 230,- 38,68
Trinidad och Tobago 250,- 42,05
Tsad 230,- 38,68
Tunisien 260,- 43,73
Turkiet 280,- 47,09
Istanbul 350,- 58,87
Turkmenia 280,- 47,09
Tyskland 340,- 57,18
Uganda 230,- 38,68
Ukraina 340,- 57,18
Ungern 290,- 48,77
Uruguay 260,- 43,73
Uzbekistan 350,- 58,87
Vanuatu 170,- 28,59
Venezuela 350,- 58,87
Vietnam 225,- 37,84
Vitryssland 330,- 55,50
Zambia 210,- 35,32
Zimbabwe 180,- 30,27
Österrike 355,- 59,71
Östtimor 250,- 42,05
Land, som inte nämnts särskilt 220,- 37,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 94 mark (15,81 €).

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 40,25 mark (6,77 €).

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 80,50 mark (13,54 €).

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00-07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 35 mark (5,89 €).

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2001.

Helsingfors den 8 december 2000

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Anneli Nuoritalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.