1263/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om upprättande av försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut.

På upprättande av försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut tillämpas bokföringsförordningen (1339/1997) så som föreskrivs i denna förordning. Vad som i denna förordning föreskrivs om försäkringsbolags koncernbokslut gäller även koncernbokslut för försäkringsholdingsammanlutningar enligt 1 kap. 5 b § lagen om försäkringsbolag (1062/1979).

2 §
Undantag från tillämpningen av bokföringsförordningen

På upprättande av försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut tillämpas inte 1 kap. 1―7 §, 10 § 3 och 4 mom., 11 § 1 och 2 mom. samt andra meningen i 3 mom. samt 2 kap. 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 1, 5 och 6 punkten samt 2 och 3 mom., 4 § 1 mom. 7, 9, 10 och 12 punkten samt 2–6 mom., 5 § 1 mom. 5 punkten samt 2―5 mom., 6 § 2 mom., 8 § 5 mom., 9, 10 och 11 §, 5 kap. 1 och 4 § samt 6 kap. 1 och 2 § bokföringsförordningen.

På upprättande av försäkringsbolags koncernbokslut tillämpas inte 3 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1, 2, 4 och 5 mom. och 3 § samt 4 kap. 1 och 4 § bokföringsförordningen.

3 §
Sammanställning av kreditinstituts och värdepappersföretags bokslut med koncernbokslutet för försäkringsbolag

Kreditinstitut eller värdepappersföretag som är dotterföretag upptas i försäkringsbolags koncernbokslut med iakttagande av denna förordning. Förfarandet enligt 6 kap. 17 § 1 mom. bokföringslagen (1336/1997) gällande sammanställning av dotterföretags bokslut på samma sätt som intresseföretags bokslut tillämpas på sammanställningen av kreditinstituts eller värdepappersföretags bokslut med koncernbokslutet bara om kreditinstitutets eller värdepappersföretagets verksamhet inte är av väsentlig storlek med hänsyn till koncernens hela verksamhet och förutsatt att koncernbokslutet ger rättvisande uppgifter om koncernens resultat och ekonomiska ställning (en rättvisande bild).

2 kap.

Resultaträknings- och balansräknings- schema

4 §
Resultaträkning

Ett försäkringsbolags och dess koncerns resultaträkning upprättas enligt bilaga 1. Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till försäkringsbolagets koncern, upprättas koncernresultaträkningen enligt bilaga 3.

5 §
Balansräkning

Ett försäkringsbolags och dess koncerns balansräkning upprättas enligt bilaga 2. Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till försäkringsbolagets koncern, upprättas koncernbalansräkningen enligt bilaga 4.

3 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

6 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 1 § 1 mom. bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för riskhanteringen.

7 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 2 § bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till bokslutet innehålla

1) redogörelse per balansräkningspost för hur placeringar och placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar har värderats i balansräkningen,

2) redogörelse för de metoder med vilka placeringarnas gängse värde har fastställts samt motivering till valet av värderingsmetod,

3) redogörelse för de begränsningar som gäller användningen av uppskrivningsfonden i fråga om uppskrivningar av placeringar som hänför sig till placeringstillgångarna,

4) i det fall att placeringsintäkter har överförts från en kalkyl till en annan i resultaträkningen, redogörelse för grunderna för överföringarna,

5) i det fall att försäkringsrörelsens valutakursdifferenser upptas i intäkterna av och kostnaderna för placeringsverksamheten, redogörelse för beräkningsförfarandet,

6) principerna och metoderna för periodisering av anskaffningsutgifterna för försäkringar,

7) i det fall att ett skadeförsäkringsbolag har använt diskontering för beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp, motivering till de metoder som använts och till antagandena gällande räntesatsen, den kommande skaderegleringstiden och nivån på avkastningen av de placeringar som motsvarar ersättningsansvaret,

8) redogörelse för den räntesats som använts som beräkningsgrund vid beräkningen av ett livförsäkringsbolags ansvarsskuld,

9) sammandrag av de viktigaste antagandena, om ett livförsäkringsbolag har använt något annat än avtalsvist beräkningsförfarande,

10) redogörelse för hur skälighetsprincipen enligt 13 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag har tillämpats,

11) redogörelse för sådana tillstånd att avvika från bestämmelserna för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 4 mom. lagen om försäkringsbolag, uppgift om orsaken till att undantag sökts och om dess inverkan på verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen samt uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

12) sådana tillstånd till undantag för viss tid som avses i 10 kap. 14 § 6 mom. lagen om försäkringsbolag och uppgift om att undantaget grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

13) samtycken som avses i 1 § 1 mom. 7, 9, 10 och 11 punkten förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/1995) och uppgift om att samtycket grundar sig på tillstånd av Försäkringsinspektionen,

14) beräkningsscheman för relationstalen.

8 §
Noter till resultaträkningen

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 3 § 1 mom. 2―4 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till resultaträkningen innehålla

1) premieinkomsten av direkt skade- och livförsäkring specificerad enligt var försäkringsavtalet har slutits på premieinkomst från hemlandet, från övriga EES-stater och från stater utanför EES samt premieinkomsten av återförsäkring specificerad på skade- och livåterförsäkring,

2) specifikation av de skatter, offentliga avgifter och kreditförluster som har avdragits från premieinkomsten,

3) inom skadeförsäkringen premieinkomst, premieintäkter, ersättningskostnader och driftskostnader före återförsäkrares andel samt återförsäkrares andel och försäkringstekniskt bidrag specificerade enligt försäkringsklassgrupper,

4) inom direkt livförsäkring premieinkomsten specificerad på

a) premier för individuell livförsäkring och grupplivförsäkring,

b) fortlöpande premier och engångspremier,

c) premier för avtal som inte berättigar till återbäring, premier för avtal som berättigar till återbäring och premier för fondförsäkring,

5) premieinkomst och utbetalda ersättningar inom direkt livförsäkring och lagstadgad pensionsförsäkring specificerade enligt försäkringsgren och så att återköp av väsentlig storlek upptas separat,

6) redogörelse för hur under räkenskapsperioden bestämda tilläggsförmåner inom livförsäkringen (kundförmåner) och tilläggsförmåner inom lagstadgad pensionsförsäkring inverkar på den försäkringstekniska kalkylen,

7) intäkter av placeringsverksamheten specificerade så att intäkterna av placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter och så att intäkterna av fastighetsplaceringar och intäkterna av övriga placeringar specificeras på dividendintäkter, ränteintäkter och övriga intäkter från företag inom samma koncern och andra företag. Dessutom upptas återförda nedskrivningar och försäljningsvinster samt fondförsäkringarnas andel av placeringsverksamhetens nettointäkter,

8) kostnaderna för placeringsverksamheten specificerade på kostnader för fastighetsplaceringar, kostnader för övriga placeringar, räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital, nedskrivningar, avskrivningar och försäljningsförluster samt räntor till företag inom samma koncern separat,

9) specifikation av kostnader enligt funktion,

10) driftskostnader specificerade på anskaffningsutgifter för försäkringar, så att provisioner för direktförsäkring, provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring samt övriga anskaffningsutgifter för försäkringar upptas separat, på förändring av aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, på kostnader för skötsel av försäkringar, på administrationskostnader och på provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring,

11) specifikation av poster som har sammanslagits i resultaträkningsschemat enligt 3 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 11 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

9 §
Noter till balansräkningens aktiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 4 § 1 mom. 1―6, 8 och 11 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till balansräkningen innehålla

1) placeringarnas återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde per balansräkningspost; fastigheter och fastighetsaktier specificerade på fastigheter, fastighetsaktier i företag inom samma koncern, fastighetsaktier i ägarintresseföretag och övriga fastighetsaktier; ursprunglig anskaffningsutgift och gängse värde för placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar,

2) specifikation av fastighetsplaceringarnas gängse värde per räkenskapsperiod vad avser senast gjorda värdering,

3) återstående anskaffningsutgift, bokföringsvärde och gängse värde för fastighetsplaceringar i eget bruk;

4) specifikation enligt 2 kap. 4 § 2 mom. bokföringsförordningen av fastighetsplaceringar, placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag, immateriella tillgångar och anläggningstillgångar som hör till materiella tillgångar,

5) uppgift om den i den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingående skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningsutgiften, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa,

6) specifikation av balansräkningsposten "Övriga lånefordringar" enligt säkerhet,

7) specifikation av ett arbetspensionsförsäkringsbolags pensionslånefordringar,

8) specifikation av "Övriga placeringar" under balansräkningsposten "Övriga placeringar", om posten är av väsentlig storlek,

9) specifikation av balansräkningens huvudgrupp "Fordringar" enligt balansräkningspost på fordringar hos företag inom samma koncern och fordringar hos ägarintresseföretag,

10) uppgift per balansräkningspost om skillnaden mellan återanskaffningspriserna och de aktiverade anskaffningsutgifterna för tillgångar som avses i 10 kap. 4 e § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, om den är väsentlig,

11) specifikation av "Övriga tillgångar" under balansräkningsposten "Övriga tillgångar", om posten är av väsentlig storlek,

12) specifikation av balansräkningsposten "Aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar" på skade-, liv- och pensionsförsäkring,

13) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 13 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

10 §
Noter till balansräkningens passiva

Utöver de uppgifter som nämns i 2 kap. 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten bokföringsförordningen och någon annanstans i lag skall noterna till balansräkningen innehålla

1) en kalkyl över utdelningsbara medel,

2) andelen placeringar i uppskrivningsfonden vilka kan betraktas som anläggningstillgångar,

3) ett arbetspensionsförsäkringsbolags egna kapital specificerat på andelar som tillhör aktieägarna eller garantiandelsägarna och försäkringstagarna,

4) specifikation av huvudgruppen "Skulder" i balansräkningen per balansräkningspost på skulder hos företag inom samma koncern och skulder hos ägarintresseföretag,

5) specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits i balansräkningsschemat enligt 4 §.

Den specifikation som avses i 1 mom. 5 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

Utöver uppgifterna i 1 och 4 mom. skall noterna i fråga om premieansvaret dessutom innehålla

1) de från ett livförsäkringsbolags premieansvar avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar (så kallad zillmering) specificerade på zillmering gällande livförsäkring respektive pensionsförsäkring,

2) de från ett skadeförsäkringsbolags premieansvar (avsättning för ej intjänade premier) avdragna aktiverade anskaffningsutgifterna för försäkringar, om deras belopp är av väsentlig storlek,

3) den i premieansvaret ingående avsättningen för kvardröjande risker, om dess storlek är väsentlig,

4) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av premieansvaret samt specifikation av premieansvaret på framtida pensioner, på fördelat och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar.

Utöver uppgifterna enligt 1 och 3 mom. skall noterna i fråga om ersättningsansvaret dessutom innehålla följande uppgifter:

1) om det föreligger väsentlig skillnad mellan det ersättningsansvar som vid årets ingång reserverats för skador som inträffat under tidigare år och de ersättningar för skador från tidigare år som utbetalats under året och det för dessa skador reserverade ersättningsansvaret vid årets slut, uppges skillnaden specificerad enligt försäkringsklassgrupp inom skadeförsäkringen och enligt försäkringsgren inom livförsäkringen,

2) om skadad egendom som bolaget övertagit i samband med ersättningshandläggning, motgarantier som kvarstannat hos bolaget i samband med kredit- och borgensförsäkringsskador eller ostridiga regressfordringar som ansluter sig till skadorna har avdragits från ersättningsansvaret skall deras belopp uppges, om de är av väsentlig storlek,

3) den räntesats som använts vid beräkning av ett skadeförsäkringsbolags ansvarsskuld för ersättningar av pensionstyp,

4) om ett skadeförsäkringsbolag har använt diskontering vid beräkning av ersättningsansvaret för andra ersättningar än ersättningar av pensionstyp uppges de skadegrupper där diskontering har använts, den genomsnittliga skaderegleringstiden och de räntesatser som använts liksom för ersättningsansvaret och återförsäkrarnas andel ansvarets bruttobelopp före diskontering, diskonteringens belopp och ansvarets nettobelopp,

5) i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring återförsäkrares andel av ersättningsansvaret samt en specifikation av ersättningsansvaret på pensioner som börjat och på utjämningsbeloppet.

11 §
Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna till bokslutet skall innehålla de säkerheter och ansvarsförbindelser som anges i 2 kap. 7 § bokföringsförordningen. Vad som i 2 kap. 7 § 1 mom. bokföringsförordningen föreskrivs om poster av främmande kapital gäller försäkringsteknisk ansvarsskuld, depåskulder inom återförsäkring, övriga skulder och resultatregleringar. Ansvar som grundar sig på försäkringar som försäkringsbolaget har beviljat behandlas inte som ansvarsförbindelse.

12 §
Innehav i andra företag

Noterna till bokslutet skall innehålla följande:

1) i fråga om ett företag inom samma koncern och ett ägarintresseföretag namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet,

2) i fråga om ett annat företag namn, hemstat, ägarandel, aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde och gängse värde, om aktiernas eller andelarnas bokföringsvärde överstiger 500 000 euro eller aktiernas eller andelarnas gängse värde överstiger en halv procent av det gängse värdet av "Aktier och andelar" i försäkringsbolagets post "Övriga placeringar". En motsvarande specifikation skall också ges av balansräkningsposten "Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar",

3) i fråga om ett företag för vilket försäkringsbolaget har obegränsat ansvar namn, hemort och ägarandel samt eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten inräknas också en sådan persons innehav som handlar i eget namn på försäkringsbolagets vägnar.

En uppgift som avses i 1 mom. behöver inte ges, om

1) försäkringsbolaget eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och grunderna för avvikelsen meddelas, eller om

2) uppgiften är av ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

I 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust behöver inte lämnas, om

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i försäkringsbolagets eller dess moderföretags koncernbokslut, eller om

2) försäkringsbolaget innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

13 §
Noter som beskriver solvensen

Noterna till bokslutet skall innehålla de poster som inräknas i ett skade- och livförsäkringsbolags verksamhetskapital och verksamhetskapitalets minimibelopp samt utjämningsbelopp. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges de poster som inräknas i verksamhetskapitalet och verksamhetskapitalets minimibelopp.

Noterna skall innehålla ett skadeförsäkringsbolags utjämningsbelopp i proportion till fullt belopp, ett skadeförsäkringsbolags solvensförhållande och ett skade- och livförsäkringsbolags solvenskapital i procent av ansvarsskulden. För ett arbetspensionsförsäkringsbolag uppges solvensnivå, solvensgräns, idealzonens undre gräns och idealzonens övre gräns.

14 §
Turistassistansförsäkring

Noterna till bokslutet skall innehålla uppgifter om försäkringsbolagets disponibla resurser för verksamhet med turistassistansförsäkring.

15 §
Noter angående försäkringsbolag som hör till en koncern

Utöver vad som ovan i denna förordning bestäms om noter, skall noterna till resultaträkningen eller balansräkningen för ett försäkringsbolag som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern innehålla

1) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern försäkringsbolaget hör,

2) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det största antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas,

3) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det minsta antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas,

4) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1―3 punkten kan erhållas.

Om försäkringsbolagets koncernbokslut inte behöver upprättas med stöd av 10 kap. 11 § 3 mom. lagen om försäkringsbolag, skall detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut försäkringsbolagets och dotterföretagens bokslut tas in nämnas i en not till försäkringsbolagets resultaträkning eller balansräkning.

4 kap.

Koncernbokslut

16 §
Scheman för koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Koncernresultaträkning skall upprättas med iakttagandet av 3 § och koncernbalansräkning och koncernbalansräkning med iakttagande av 4 §. Dessutom skall 1 kap. 8 och 9 §, 10 § 1 och 2 mom. samt första meningen i 11 § 3 mom. bokföringsförordningen iakttas i tillämpliga delar.

17 §
Upptagande av latenta skattefordringar och skatteskulder i koncernbalansräkningen

Den i 6 kap. 11 § bokföringslagen avsedda latenta skattefordringen skall i koncernbalansräkningen tas upp som en särskild post i gruppen fordringar och den latenta skatteskulden i gruppen skulder, om den inte tas upp som en post tillsammans med de latenta skatteskulder eller skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen och som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar.

Den latenta skatteskulden för ackumulerande bokslutsdispositioner skall tas upp som en särskild post i gruppen skulder, om den inte tas upp som en post tillsammans med den i 1 mom. avsedda skatteskulden.

18 §
Noter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen skall i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 2 kap. 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 mom. 2―4 punkten, 4 § 1 mom. 1―6 punkten samt 8 och 11 punkten, 5 § 1 mom. 1―4 och 6 punkten, 6 § 1 mom., 7 § och 8 § 1―4 mom. bokföringsförordningen samt i 3 kap. 6―12 och 14 och 15 § i denna förordning.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen, skall i noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen i tillämpliga delar anges de uppgifter om koncernen som avses i 7 kap. 30 § 1 mom. finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (1259/2000), nedan finansministeriets förordning, i fråga 4 kap. 18 § 1 mom. dock kompletterade så att som relationstal uppges även den konsoliderade kapitaltäckning som avses i 79 a § kreditinstitutslagen (1607/1993).

19 §
Noter angående upprättande

Utöver vad som i 4 kap. 2 § bokföringsförordningen och någon annanstans i lag bestäms om noter angående upprättande av koncernbokslut skall i noterna redogöras för hur uppskrivningarna av aktier och andelar i dotter- och intresseföretag har behandlats i koncernbokslutet.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen skall utöver vad som bestäms ovan i denna förordning lämnas de uppgifter som avses i 7 kap. 31 § 1 mom. i finansministeriets förordning.

20 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna angående dotter- och intresseföretag skall innehålla de uppgifter som föreskrivs i 4 kap. 3 § bokföringsförordningen eller någon annanstans i lag.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen skall noterna dessutom innehålla de uppgifter som förutsätts i 4 kap. 3 § bokföringsförordningen eller någon annanstans i lag samt de uppgifter som avses i 7 kap. 32 § 1 och 2 mom. i finansministeriets förordning.

21 §
Övriga noter

Utöver vad som bestäms i denna förordning och någon annanstans i lag skall noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla de uppgifter som avses i 4 kap. 4 § 1―6 punkten bokföringsförordningen.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen, skall noterna dessutom innehålla de uppgifter som avses i 7 kap. 33 § 1 mom. i finansministeriets förordning samt specifikationer av elimineringsposterna i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

22 §
Undantag från skyldigheten att lämna uppgifter i noter angående koncerner

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag hör till koncernen behöver de i 20 § avsedda noterna angående dotter- och intresseföretag inte lämnas, om dotter- och intresseföretaget inte behöver tas upp i koncernbokslutet utan att tillstånd av Finansinspektionen krävs så som bestäms i 39 § 3 mom. kreditinstitutslagen. Härvid skall dock uppges antalet dotterföretag som inte har tagits upp i bokslutet samt det sammanräknade beloppet av deras balansomslutningar, specificerat enligt bostads- och fastighetssammanslutningar samt övriga.

5 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

23 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna förtecknas i detalj per grupp de i försäkringsbolagets balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång på sidan "Aktiva" upptagna posterna och likaså kapitallån, försäkringsteknisk ansvarsskuld, avsättningar, depåskulder inom återförsäkring, skulder och resultatregleringar. Balansspecifikationerna av immateriella och materiella tillgångar får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

24 §
Bekräftande

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

25 §
Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument

Masskuldebrevslån och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen

1) till lägsta värde enligt 10 kap. 4 c § 1 mom. lagen om försäkringsbolag. Som anskaffningsutgift används den så kallade periodiserade anskaffningsutgiften, som fås genom att skillnaden mellan masskuldebrevslånets och andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstruments nominella värde och anskaffningsutgift periodiseras som ränteintäkter eller minskning av sådana under masskuldebrevslånets eller penning eller kapitalmarknadsinstrumentets löptid. Motposten tas upp som ökning eller minskning av anskaffningsutgiften för masskuldebrevslånet eller penning- eller kapitalmarknadsinstrumentet, eller

2) till den i 1 punkten definierade så kallade periodiserade anskaffningsutgiften som nedskrivs endast med andra nedskrivningar än de som beror på växlingar i räntenivån. Om en gjord nedskrivning visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Val av värderingssätt görs för varje balansräkningspost och det valda värderingssättet iakttas oavbrutet.

26 §
Tillämpning av bokslutsbestämmelserna på koncerner till vilka hör ett kreditinstitut eller värdepappersföretag

På koncerner till vilka hör ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag och vilkas koncernresultaträkning upprättas enligt andra meningen i 4 § och koncernbalansräkning enligt andra meningen i 5 § skall bestämmelserna om kreditinstitut och värdepappersföretag tillämpas vid uppgörande av koncernresultaträkningens kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster (I) enligt bilaga 3 och i fråga om de poster bland koncernbalansräkningens aktiva som gäller kreditinstitutsverksamhetens och investeringstjänsternas tillgångar (I) samt passiva som gäller eget kapital inom kreditinstitutsverksamheten och investeringstjänsterna (I) och kreditinstitutsverksamhetens och investeringstjänsternas skulder (V) enligt bilaga fyra.

7 kap.

Ikraftträdande

27 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdministeriets beslut av den 29 december 1999 om försäkringsbolags bokslut och koncernbokslut (1323/1999).

Denna förordning tillämpas första gången på försäkringsbolags och deras koncerners bokföring för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2001 eller därefter.

Denna förordning får dock tillämpas under den räkenskapsperiod som pågår när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Försäkringsöverinspektör
Marja-Liisa Kahola

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.