1256/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) och 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt specialstöd enligt 7 § 1 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) betalas till jordbruks- och trädgårdsproducenterna för 2001 arealbaserat nationellt stöd för växtodling så som bestäms i denna förordning. Stöden betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten för dessa ändamål.

Bestämmelserna om påföljder av övervakningen av de miljövillkor i 4 kap. i denna förordning tillämpas inte i landskapet Åland.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) makar äkta makar och personer som utan att ingå äktenskap fortgående lever under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn, som är fött före den 1 januari 2001, som makar betraktas inte personer som på grund av söndring varaktigt har flyttat isär före den 1 januari 2001, och

2) åker som tillfälligt inte odlas en sådan åker som är växtföljdsträda eller iståndsättningsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som ännu inte har använts till odling eller som varaktigt har tagits ur odling.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till en sökande som är varaktigt bosatt i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i Finland.

Betalningen av stöd förutsätter att odlaren eller odlarens make den 31 december 2000 är åtminstone 18 år men inte över 65 år. Stöd kan betalas till en person som är under 18 år endast om personen har ingått äktenskap eller om personen idkar gårdsbruk i egenskap av samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Om det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera odlare tillsammans eller av en sammanslutning, kan stöd betalas om åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling uppfyller ålderskravet.

Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter eller fängelsejordbruk.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, i beaktande av den tidigare produktionen, av särskilda skäl bevilja tillstånd att betala stöd, även om sökanden inte uppfyller villkoren i 3 mom. om att sökanden själv skall idka jordbruk eller trädgårdsodling.

4 §
Stödvillkor

Betalningen av stöd förutsätter att den som söker stöd den 1 juni 2001 i egenskap av ägare eller en sådan arrendator som avses i jordlegolagen (258/1966) eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på annat besittningsavtal, testamente eller någon annan åtkomsthandling under vegetationsperioden 2001 besitter åtminstone tre hektar åker som lämpar sig för odling.

Som åker som lämpar sig för odling räknas förutom odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter även åker som i enlighet med det stödsystem för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen ligger i träda, åker som uppgetts vara jordbruksjord som tillfälligt inte odlas samt naturängar och naturbeten som är i användning.

Som åker som lämpar sig för odling räknas inte åker som tagits ur produktion enligt en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), i den lydelse som gäller när lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999) träder i kraft.

Stöd för trädgårdsväxter kan betalas om odlingsarealen för trädgårdsväxter år 2001 är åtminstone en halv hektar.

Odlaren skall i fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter detta vara införd i det växtskyddsregister eller det register för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker som Kontrollcentralen för växtproduktion för.

Vid generationsväxling och andra överföringar av besittningsrätten som gäller hela lägenheten, då lägenhetens jordbruksjord överförs till en ny ägare, godkänns även en senare tidpunkt än den som anges i 1 mom. Besittningsrätten skall dock vara överförd senast den 31 augusti 2001. Vid överföringar av besittningen gällande enskilda basskiften skall besittningsrätten vara överförd senast den 15 juni 2001.

5 §
Regionindelning

Stöden betalas regionalt differentierade i enlighet med regionindelningen i bilaga 1.

6 §
Allmänna bestämmelser

Betalningen av stöd förutsätter att syftet med odlingen är att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd i enlighet med den jorbrukarsed som är normal på orten. Till normal jordbrukarsed hör att åkern bearbetas och gödslas på ett ändamålsenligt sätt och att sådden sker så, att den möjliggör en jämn groning. Vid odlingen skall användas växtarter och växtsorter som lämpar sig för områ det och en utsädes- eller plantmängd vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig. Dessutom skall odlaren ombesörja växtskyddet och bekämpningen av flyghavre. Skiftet skall till sitt kulturtillstånd vara sådant att det har förutsättningar att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Skörd skall bärgas på odlingsarealen. Förutsättningen för betalning av stöd för vete, råg och maltkorn är att en spannmålsskörd bärgas. Slåtter av växtligheten kan inte anses som tillräcklig vallodling. Kompostering av vall uppfyller inte heller skördekraven. Stöd för vall kan betalas för odlingstekniska vändtegsskiften i fråga om de växter där detta ingår i odlingssättet trots att ingen skörd bärgas, om växtligheten sköts.

Skörd som har blivit obärgad på grund av skördeskador utgör inget hinder för betalning av stöd, om de övriga åtgärderna som ingår i normal jordbrukarsed har ombesörjts på ett ändamålsenligt sätt. Angående skördeskadorna skall dock genast efter deras uppkomst göras en skriftlig anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun till vilken ansökan om stöd har lämnats in. I anmälan skall orsaken till skördeskadorna preciseras. För jordbruksskiften som har drabbats av övervintringsskador kan stöd betalas om den största delen av skiftets areal har ett sådant växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som kan beviljas stöd är fem ar.

2 Kap.

Miljövillkor

7 §
Odlare som har ingått en förbindelse om miljöstöd för jordbruket

Betalningen av stöd förutsätter att odlaren år 2000 eller 2001 har ingått en sådan förbindelse som gäller bas och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket som avses i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) eller under 1997-1998 har ingått en förbindelse som gäller miljöbasstöd enligt statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995).

De miljövillkor som stödet förutsätter skall iakttas på lägenhetens hela åkerareal, oavsett om hela åkerarealen omfattas av en förbindelse som gäller miljöstöd eller inte.

8 §
Odlare som ingår en ettårig miljöförbindelse 2001

Stöd kan betalas till odlare som inte har ingått en förbindelse som avses i 7 §, men som förbinder sig att under ett år från det att förbindelsen har ingåtts iaktta de villkor som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet (646/2000), nedan miljöstödsförordningen, med följande undantag:

1) om lägenheten inte har en gällande markkartering enligt 4 § miljöstödsförordningen skall en sådan utföras inom ett år från att förbindelsen ingicks,

2) jordbrukaren skall inom ett år från att förbindelsen ingicks minst en dag delta i sådan utbildning som avses i 6 § miljöstödsförordningen,

3) den fosforutjämning som avses i 8 § miljöstödsförordningen tillämpas som en rekommendation,

4) om den växtskyddsspruta som används vid spridning av växtskyddsmedel inte har testats tidigare, skall den testas inom ett år från att förbindelsen ingicks,

5) den person som sprider växtskyddsmedel på gårdsbruksenhetens åkrar skall, om han inte har genomgått någon sprutförarutbildning tidigare och inte har ett gällande intyg över utbildningen, genomgå sådan utbildning inom ett år från att förbindelsen ingicks,

6) om en jordbrukare väljer preciserad gödsling som tilläggsåtgärd som avses i 15 § miljöstödsförordningen, tillämpas fosforutjämningen som en rekommendation,

7) den utbildning av rådgivningsnatur som hänför sig till tilläggsåtgärden mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten skall genomgås inom ett år från att förbindelsen ingicks, samt

8) om en tilläggsåtgärd för husdjurslägenheter som avses i miljöstödsförordningen förutsätter utbildning eller investeringar skall dessa genomföras inom ett år från att förbindelsen ingicks.

Förbindelsen gäller lägenhetens hela åkerareal oberoende av om alla grödor och skiften på lägenheten berättigar till det stöd som avses i denna förordning.

Om en odlare på det sätt som avses i denna förordning år 2001 en andra gång förbinder sig att vidta bas- och tilläggåtgärder i samband med miljöstödet under ett år framåt, förutsätter betalningen av stödet att de åtgärder som avses i 1 mom. 1, 2, 4, 5, 7 och 8 punkten har vidtagits innan den nya förbindelsen ingås. Dessutom skall odlaren inom ett år från det att förbindelsen ingicks delta i en till sådan utbildningsdag som avses i 6 § miljöstödsförordningen, om odlaren inte har deltagit i båda utbildningsdagarna under det första året.

9 §
Åland

I landskapet Åland förutsätter betalningen av stöd att den som söker stöd har ingått en förbindelse enligt landskapsförordning om jordbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag (ÅFS 17/2000) eller en ettårigt förbindelse för vilkens villkor Ålands landskapsstyrelse beslutat om, eller under 1997-1999 har ingått en förbindelse som gäller miljöbasstöd enligt landskapsförordning om jordbrukets miljöstöd (AFS 44/1997).

De miljövillkor som stödet förutsätter skall iakttas på lägenhetens hela åkerareal, oavsett om hela åkerarealen omfattas av förbindelse som gäller miljöstöd eller inte.

3 kap.

Stöd som baserar sig på odlingsarealen

10 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i denna förordning betalas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2001 används till nedan avsedd produktion:

Stödregion A Stödregion B
mk/ha mk/ha
vete 550 550
råg 850 850
sockerbeta 1 200 1 200
stärkelsepotatis 850 850
frilandsgrönsaker,
dill och persilja 2 650 2 350
äpplen 1 220 920
bär 300 -

I stöd för vete kan betalas högst 77 miljoner mark. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

För växter som berättigar till stöd för jordbruksgrödor som Europeiska gemenskapen helt finansierar, frånsett vete, råg, maltkorn, foderspannmål, ensilagevall och träda, betalas stöd till högst 800 mk/ha i stödregionerna A och B.

För odlingsareal som uppgetts vara foderareal (stödareal R) kan stöd betalas till högst följande belopp:

1) för foderspannmål som hör till foderarealen för grundbidragen av EU:s tjur-, ox och dikobidrag samt för blandade växtbestånd av foderspannmål och proteingrödor som omfattas av EU:s stödsystem för jordbruksgrödor.

Stödregion mk/ha
A och B 850
C1-C4 500

2) för vall

Stödregioner Stödregioner
A och B C1-C4
mk/ha mk/ha
lägenheter 1 200 550
med dikor
lägenheter med 1 050 550
andra nötkeratur,
får, getter och hästar

Stöd betalas dock inte för naturängar eller naturbeten, hagmark, vall som används till produktion av grönmjölshö eller vallfrö eller vall som används till gröngödsling.

3) för odlingsareal, för vilken det har ingåtts ett 5- eller 10-årigt avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som gäller skyddzonsvall, kan stöd betalas i hela landet till högst ett belopp av 500 mk/ha.

Betalningen av stöd förutsätter i fråga om odlingsareal som avses i punkt 2 och 3 att det på arealen bärgas åtminstone en skörd som i huvudsak består av vall.

För sådana arealer som nämns i punkt 1 och 2 kan stöd betalas högst till ett belopp av 185 miljoner mark, av vilket högst 10 miljoner mark betalas för den odlingsareal som avses i punkt 1. Om stödbeloppet för de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

11 §
Stödbeloppet för maltkorn

I stöd för maltkorn som baserar sig på odlingsarealen kan i regionerna A och B samt i regionerna C1-C2 norr och skärgården betalas högst 400 mark per hektar. Stödet kan dock vara högst 26 miljoner mark. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

Den areal som utgör grunden för betalning av stöd fås genom att odlarens godkända areal för maltkorn 2001 jämförs med den areal som fås då det antal kilogram maltkorn som sålts under perioden mellan den 1 juli 2001 och den 30 juni 2002, de nämnda dagarna inberäknade, divideras med 3400 kg/ha. Stödet betalas utgående från den mindre arealen.

Maltkornet skall ha godkänts och sålts för användning som mältningsråvara. För maltkornet skall betalas ett pris som följer det grundpris som iakttas i mälteriernas kontraktsverksamhet, med beaktande av eventuella kvalitetskorrigeringar.

4 kap.

Sänkning och förvägran av stöd

12 §
Allmänna grunder för sänkning

Stöd som avses i denna förordning kan sänkas eller lämnas obetalt på det sätt som föreskrivs i 7 § 4 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) och i 13-15 § i denna förordning, om

1) sökanden har lämnat oriktiga uppgifter i ansökan eller inte har uppfyllt de krav som ställs för erhållandet av stöd,

2) någon omständighet eller åtgärd i avsikt att få stöd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens verkliga natur eller syfte, exempelvis genom att produktionen på ett konstlat sätt har fördelats på flera olika sökandes namn i uppenbart syfte att kringgå stödvillkoren, eller

3) sökanden inte har uppfyllt de villkor som avses i 6 § och 2 kap.

13 §
Påföljder vid försening

Om ansökan som är försenad, sänks stödet med 1 procent per arbetsdag. Om ansökan helt eller delvis är mer än 25 kalenderdagar försenad, vardagar och helgdagar inberäknade, betalas inget stöd.

Om stöd söks på fler än en blankett per ansökningsgång, bestäms förseningspåföljderna utgående från den blankett som är mest försenad.

Stöd betalas i normal ordning på basis av en ansökan som är försenad på grund av ett övermäktigt hinder. Som övermäktiga hinder godtas i fråga om de nationella stöden de skäl som anges i artikel 11 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem. Förutom dessa kan som övermäktiga hinder godtas de skäl som allmänt godtas i rättspraxis.

En försenad ansökningsbilaga eller en försening av andra blanketter som hänför sig till stödansökan än själva ansökningsblanketten sänker inte stödet. Betalningen av stöd förutsätter att dessa blanketter lämnas in.

14 §
Påföljder av arealfel

Byte av växtart påverkar inte godtagbarheten för skiftet, om den konstaterade växten är berättigad till stöd i fråga.

Stödet betalas enligt den konstaterade växten. Om den konstaterade växten inte berättigar till stödet i fråga skall jordbruksskiftet förkastas.

Vid fall av avsiktliga oegentligheter, där sökanden har uppgivit växter som berättigar till en hög stödnivå på en ansenlig areal och där det vid kontrollen har konstaterats växter som berättigar till samma stöd, men till en klart lägre stödnivå, kan stödet sänkas med minst 10 men högst 50 procent.

Om skillnaden mellan den uppgivna och den konstaterade mindre arealen i förhållande till den konstaterade arealen är

1) högst 3 procent men dock högst 2 hektar, betalas stödet utgående från den areal som konstaterats vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än 2 hektar och högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen,

3) över 20 procent men mindre än 50 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen, eller

4) 50 procent eller mer, betalas inget stöd alls.

15 §
Påföljder med anknytning till jordbrukarsed och miljövillkor

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har odlats inte uppfyller villkoren för normal jordbrukarsed på orten, förkastas skiftet utan att skiftets areal har några påföljder för de övriga skiftena. För skiftet i fråga betalas inget stöd.

Om arealen för de skiften som förkastats på grund av påföljder som fastställts till följd av brister och försummelser som hänför sig till den normala jordbrukarseden på orten överstiger 50 procent av den areal som konstaterats, betalas inget stöd för året i fråga.

Vid övervakningen av miljövillkoren för nationellt stöd för växtodling följs de bestämmelser som getts i fråga om miljöstödet. Nationellt stöd för växtodling sänks till följd av försummelser och brister med samma procentsats som jordbrukets miljöstöd.

Om någon tilläggsåtgärd i samband med miljöstödet, vilken är en förutsättning för nationellt stöd för växtodling, inte har valts eller om fel tilläggsåtgärd har valts eller om genomförandet av den valda tilläggsåtgärden har försummats, sänks stödet med 10 procent.

Om procentsatsen för de sammanlagda påföljderna, vilka föranleds av att de miljövillkor som anges i 7 och 8 § inte har uppfyllts, vid en kontrollomgång överskrider 50 procent, betalas inget stöd alls.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Förfarande

Stöd söks skriftligen hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget eller, om driftscentrum saknas, hos den kommun där huvuddelen av åkrarna är belägna.

En ansökan som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid om den är poststämplad senast den sista ansökningsdagen för stödet i fråga och är riktad till den behöriga myndigheten.

Stödansökan kan återtas före meddelande ges om kontroll eller stödet betalas.

Vid sådana överföringar av besittningsrätten till lägenhetens jordbruksjord eller företaget som avses i 4 § 6 mom., där lägenhetens jordbruksjord eller företaget överförts till en ny ägare och detta har skett efter att ansökningstiden för stödet har gått ut, kan ansökan och det stöd som betalas på basis av denna övergå till den nya ägaren om de som berörs kommer överens om detta.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.