1255/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) och 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) betalas till jordbruks och trädgårdsproducenterna för 2001 stöd som baserar sig på odlingsarealen samt nationellt stöd för husdjursskötsel och trädgårdsodling så som bestäms i denna förordning. Stöden betalas inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten för dessa ändamål.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) makar äkta makar och personer som utan att ingå äktenskap fortgående lever under äktenskapsliknande förhållanden i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn, som är fött före den 1 januari 2001, som makar betraktas inte personer som på grund av söndring varaktigt har flyttat isär före den 1 januari 2001,

2) ung odlare en sökande som eller vars make är under 40 år den 31 december 2000, och

3) åker som tillfälligt inte odlas en sådan åker som är växtföljdsträda eller iståndsättningsträda eller inte odlas på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak; som åkrar som tillfälligt inte odlas godkänns inte områden som ännu inte har använts till odling eller som varaktigt har tagits ur odling.

3 §
Stödtagare

Stöd kan betalas till en sökande som är varaktigt bosatt i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer. Också sammanslutningar och stiftelser som har hemort i Finland anses vara bosatta i Finland.

Betalningen av stöd förutsätter att odlaren eller odlarens make den 31 december 2000 är åtminstone 18 år men inte över 65 år. Stöd kan betalas till en person som är under 18 år endast om personen har ingått äktenskap eller om personen idkar gårdsbruk i egenskap av samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller någondera av dem eller om det finns andra särskilda skäl att bevilja stöd.

Om det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera odlare tillsammans eller av en sammanslutning, kan stöd betalas om åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling uppfyller ålderskravet.

Ålderskravet gäller inte offentligrättsliga samfund, föreningar, stiftelser, skollägenheter eller fängelsejordbruk.

Stöd till unga odlare kan betalas till fysiska personer eller grupper som består av fysiska personer. Till grupper kan stöd betalas endast om alla odlare, bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och uppfyller ålderskravet i 2 § 2 punkten.

Jord- och skogsbruksministeriet kan, i beaktande av den tidigare produktionen, av särskilda skäl bevilja tillstånd att betala stöd, även om sökanden inte uppfyller villkoren i 3 mom. om att sökanden själv skall idka jordbruk eller trädgårdsodling.

4 §
Stödvillkor

Betalningen av stöd förutsätter att den som söker stöd följer förutom de villkor som nämns i denna förordning även bestämmelserna om stöd i kommissionens beslut om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland, vilka fattats den 4 maj 1995 (95/196/EG), den 4 april 1997 (97/279/EG) och den 7 juni 2000 (2000/405/EG).

Betalningen av stöd som baserar sig på odlingsarealen och stöd för husdjursskötsel, frånsett stöd enligt 11 §, förutsätter att den som söker stöd den 1 juni 2001 i egenskap av ägare eller en sådan arrendator som avses i jordlegolagen (258/1966) eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på annat besittningsavtal, testamente eller någon annan åtkomsthandling under vegetationsperioden 2001 besitter åtminstone tre hektar åker som lämpar sig för odling.

Som åker som lämpar sig för odling räknas förutom odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter även åker som i enlighet med det stödsystem för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen ligger i träda, åker som uppgetts vara jordbruksjord som tillfälligt inte odlas samt naturängar och naturbeten som är i användning.

Som åker som lämpar sig för odling räknas inte åker som tagits ur produktion enligt en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), i den lydelse som gäller när lagen om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1326/1999) träder i kraft.

Om det är fråga om gårdsbruk som idkas av flera odlare tillsammans eller av en sammanslutning kan stöd för husdjursskötsel betalas om åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller delägare uppfyller det krav som ställs i 2 mom.

Arealstöd för trädgårdsväxter och lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan betalas om odlingsarealen för trädgårdsväxter år 2001 är åtminstone en halv hektar.

Betalningen av stöd för växthusproduktion förutsätter att sökanden stöd den 1 maj 2001 på det sätt som avses i 2 mom. besitter ett växthus som används till idkande av trädgårdsodling år 2001. Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl bevilja tillstånd till att stöd betalas även till en sökande som flyttar en växthusproduktion som uppfyller villkoren till ett annat växthus.

Odlaren skall i fråga om de växter där marknadsföringen förutsätter detta vara införd i det växtskyddsregister eller det register för kontroll av kvaliteten på frukt och grönsaker som Kontrollcentralen för växtproduktion för.

Vid generationsväxling och andra överföringar av besittningsrätten som gäller hela lägenheten, då lägenhetens jordbruksjord överförs till en ny ägare, godkänns även en senare tidpunkt än den som anges i 2 mom. Besittningsrätten skall dock vara överförd senast den 31 augusti 2001. Vid överföringar av besittningen gällande enskilda basskiften skall besittningsrätten vara överförd senast den 15 juni 2001.

5 §
Regionindelning

Stöden betalas regionalt differentierade i enlighet med regionindelningen i bilaga 1.

2 kap.

Stöd som baserar sig på odlingsarealen

6 §
Allmänna bestämmelser

Betalningen av stöd förutsätter att syftet med odlingen är att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd i enlighet med den jorbrukarsed som är normal på orten. Till normal jordbrukarsed hör att åkern bearbetas och gödslas på ett ändamålsenligt sätt och att sådden sker så, att den möjliggör en jämn groning. Vid odlingen skall användas växtarter och växtsorter som lämpar sig för området och en utsädes- eller plantmängd vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig. Dessutom skall odlaren ombesörja växtskyddet och bekämpningen av flyghavre. Skiftet skall till sitt kulturtillstånd vara sådant att det har förutsättningar att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Skörd skall bärgas på odlingsarealen. Förutsättningen för betalning av stöd för vete, råg och maltkorn är att en spannmålsskörd bärgas. Slåtter av växtligheten kan inte anses som tillräcklig vallodling. Kompostering av vall uppfyller inte heller skördekraven. Stöd för vall kan betalas för odlingstekniska vändtegsskiften i fråga om de växter där detta ingår i odlingssättet trots att ingen skörd bärgas, om växtligheten sköts.

Skörd som har blivit obärgad på grund av skördeskador utgör inget hinder för betalning av stöd, om de övriga åtgärderna som ingår i normal jordbrukarsed har ombesörjts på ett ändamålsenligt sätt. Angående skördeskadorna skall dock genast efter deras uppkomst göras en skriftlig anmälan till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun till vilken ansökan om stöd har lämnats in. I anmälan skall orsaken till skördeskadorna preciseras. För jordbruksskiften som har drabbats av övervintringsskador kan stöd betalas om den största delen av skiftets areal har ett sådant växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd.

Minimiarealen för ett jordbruksskifte som kan beviljas stöd är fem ar.

7 §
Miljövillkor för stöd som baserar sig på odlingsarealen

Betalningen av nordliga stöd som baserar sig på odlingsarealen förutsätter att den som ansöker om stöd iakttar de miljövillkor för växtodling och trädor som anges i 4-9 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om de horisontella villkoren för areal- och djurbaserade direktstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (154/2000), förutom vallskiften som gränsar till ett vattendrag eller till ett utfallsdike och där det inte krävs att dikesrenarna enligt 6 § 1 mom. i beslutet är obearbetade.

8 §
Nordligt hektarstöd

Nordligt hektarstöd betalas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2001 används till nedan avsedd produktion:

Stödregionerna C1, C2 och C2
norr samt skärgården mk/ha
vete 550
råg 800
sockerbeta 1 200
stärkelsepotatis 1 000
äpplen 920
Stödregionerna C1-C4
frilandsgrönsaker, dill och persilja 2 350

För växter som berättigar till stöd för jordbruksgrödor som Europeiska gemenskapen helt finansierar, frånsett vete, råg, maltkorn, foderspannmål, ensilagevall och träda, betalas stöd till högst följande belopp:

Stödregion mk/ha
C1 800
C2 350

Nordligt hektarstöd betalas inte, om det sammanlagda stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

9 §
Allmänt hektarstöd

Allmänt hektarstöd betalas till högst följande belopp för åker som odlas under vegetationsperioden 2001:

Stödregion mk/ha
C2, C2 norr och skärgården 200
C3 300
C4 600

Allmänt hektarstöd betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

10 §
Stöd till unga odlare

I stöd till unga odlare i stödregionerna C1C4 betalas högst 160 mark per hektar för åker som odlas under vegetationsperioden 2001.

Stöd till unga odlare betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

Om en generationsväxling sker efter att ansökningstiden har gått ut, dock senast den 31 augusti 2001, kan stöd till unga odlare betalas till den nya innehavaren, förutsatt att den förre innehavaren har lämnat in en godkänd stödansökan.

3 kap.

Stöd för husdjursskötsel

11 §
Produktionsstöd för mjölk

Betalningen av produktionsstöd förutsätter att sökanden har en individuell referenskvantitet för mjölk. För mjölk som sålts direkt till konsumenterna kan stöd betalas högst till ett belopp som motsvarar den referenskvantitet för direktförsäljning som tilldelats sökanden.

Produktionsstöd för mjölk betalas till högst följande belopp för mjölk som sökanden har sålt för marknadsföring eller som har sålts direkt till konsumenterna år 2001:

Stödregion mk/kg
C1 0,51
C2 0,54
C2 norr och skärgården 0,62
C3-P1 0,79
C3-P2 0,89
C3-P3, P4 1,04
C4-P4 1,31
C4-P5 1,84

År 2001 kan produktionsstöd betalas för hela den mjölkmängd som har sålts för marknadsföring. Stöd betalas dock inte för den produktionsmängd för vilken en sådan tilläggsavgift som avses i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter tas ut efter den utjämning av under- och överskridningarna av de individuella referenskvantiteterna som görs på basis av antalet fettkorrigerade litrar.

12 §
Stöd som betalas per djurenhet

Stöd per djurenhet betalas utgående från antalet husdjur som varit i sökandens besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stö det fastställs. Med den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs avses räkningsdag eller en annan tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Djuren skall bokföras.

Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 2.

Om antalet djur vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs tillfälligt är minst en tredjedel lägre än det sedvanliga djurantalet på grund av eldsvåda eller djursjukdom eller genom någon motsvarande händelse som inte beror på sökanden kan vid beräkningen av stödet användas det sedvanliga djurantalet vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs, förutsatt att produktionen är kontinuerlig.

Stöd betalas till högst följande belopp i mark per djurenhet:

Stödregioner C1 C2 C2 norr C3 C3 C4 C4
och skärgården
P1,P2 P3,P4 P4 P5
Dikor 1 600 1 600 2 050 2 500 2 500 3 600 3 600
Tjurar 2 450 2 500 2 950 3 400 3 400 4 500 4 500
Tackor 2 450 2 500 2 950 4 900 5 500 6 600 8 200
Hongetter 2 310 2 360 2 460 3 060 3 260 3 600 4 100
Svin 1 900 1 900 2 380 2 380 2 380 2 380 2 380
Hönor 1 705 1 720 2 230 2 630 2 630 2 630 2 630
Övriga fjäderfän 1 610 1 640 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180
Hästar 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

En förutsättning för att stöd skall betalas är att husdjursskötseln idkas i enlighet med gängse produktionssätt för varje djurart som ligger till grund för stödet.

För dikor och tackor betalas stöd högst för det antal som motsvarar den kvot som fastställts för den som söker stöd. I fråga om hästar kan stöd betalas för ett antal som är högst 5 djurenheter större än det för vilket sökanden har betalts stöd 2000. Hästarna skall vara registrerade i det register som förs av Finlands Hippos r.f. senast den 1 maj 2001. För hongetter betalas stöd om de producerar mjölk. År 2001 skall hongetternas mjölkproduktion under perioden januari - april uppgå till minst 80 liter per honget för att fullt stöd skall erhållas. En producent som har börjat hålla hongetter efter ansökningsomgången 2000 skall under perioden maj till augusti 2001 ha en mjölkproduktion på minst 80 liter per honget för att erhålla fullt stöd. Stöd för hongetter och hästar betalas inte, om dessa djur utgör färre än en djurenhet per djurart.

Stöd per djurenhet kan betalas i stödregionerna C2 norr och skärgården för högst 300 djurenheter, i stödregion C3 för högst 200 djurenheter och i stödregion C4 för högst 100 djurenheter per sökande. Stöd för hönor kan i stödregionerna C1, C2 och C2 norr och skärgården betalas för högst 260 djurenheter per sökande.

På basis av antalet hönor betalas nordligt stöd och nationellt stöd till södra Finland till ett belopp av högst 80 miljoner mark. Om de stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider de nämnda maximibeloppen, sänks stödet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att betala husdjursstöd, även om sökanden inte uppfyller villkoren i 4 § 2 mom. Som särskilda skäl kan beaktas bl.a. att det inte finns åker att få på skäligt avstånd. Tillstånd till undantag kan inte beviljas från de krav som ställs i fråga om foderareal när det gäller stöd för tjurar och dikor.

Stöd per djurenhet betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

13 §
Stöd för slaktade kvigor och tjurar

Stöd för nötkreatur som slaktats på godkända slakterier eller slaktplatser betalas till högst följande belopp:

Kvigor mk/slaktat djur
C1 1 250
C2 1 250
C2 norr och skärgården 1 540
C3 1 790
C4 2 300
Tjurar mk/slaktat djur
C3-P1, P2 780
C3-P3, P4 1 080
C4-P4 1 080
C4-P5 1 980

Betalningen av stöd förutsätter en slaktvikt på minst 160 kilo för kvigor och minst 220 kilo för tjurar. Stöd betalas till en sökande som har haft djuret i sin besittning minst två månader under de tre sista månaderna före slaktningen av djuret.

4 kap.

Stöd för trädgårdsodling

14 §
Stöd för växthusproduktion

Beloppet av det stöd som betalas till växthusproducenter bestäms enligt växthusets tekniska standard, växthusarealen i odling och beloppet av det stöd som betalas per arealenhet.

Betalningen av stöd för växthusproduktion förutsätter att växthusen är uppvärmda och att växthusarealen är minst 300 kvadratmeter. De växthus för vilka stöd betalas skall uppfylla stödvillkoren för odlingssäsongen.

Odlaren skall göra upp en odlingsplan av vilken de växter som odlas under odlingssäsongen framgår växthusvis. Ändringar i odlingsplanen skall meddelas till den myndighet som beviljar stöd.

Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som odlas i enlighet med den jordbrukarsed som är normal på orten. Syftet med normal jordbrukarsed är att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, som skall bärgas. Till normal jordbrukarsed hör att sådana växtarter och växtsorter skall användas som lämpar sig för växthusodling, att det vid planteringen används ett plantmaterial vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig samt att skötselåtgärder och odlingsförhållanden ombesörjs.

Stöd betalas till högst följande belopp enligt produktionsarealen för tomat, gurka, sallat, dill, persilja, paprika, snittblommor, snittgrönt, gruppväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda för inomhusbruk samt enligt produktionsarealen för frilandsgurka och kinakål:

Växthus i stödregionerna C1-C4 mk/m2
odlingssäsongen minst 2 mån
men högst 7 mån. 34
- odlingssäsongen över 7 mån. 68

För areal som används till produktion av frilandsgurka, kinakål och isbergssallat betalas stödet endast i form av stöd för en odlingssäsong på högst 7 månader.

Stöd betalas inte för sådana plantor av prydnadsträd, prydnadsbuskar, fruktväxter och bärväxter som är avsedda att planteras utomhus och inte heller för perenner eller annan plantproduktion.

Nordligt stöd och nationellt stöd till södra Finland för växthusproduktion kan betalas högst till ett belopp av sammanlagt 251 miljoner mark. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

Om den odlingssäsong som avses i 5 mom. inte uppfylls på grund av växtsjukdom eller eldsvåda eller genom någon annan motsvarande händelse som inte beror på odlaren, kan den myndighet som beviljar stödet besluta att stöd skall betalas enligt ansökan.

Stöd för växthusproduktion betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

15 §
Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

Stödet bestäms på basis av genomsnittet av den lagervolym som upptas av produkter som finns i lager under anmälningsdagarna i oktober, november och december 2001. För skörd som produceras på en åker som ligger inom stödområde C betalas stöd högst till följande belopp:

Produktion av färskvaror

Isbergssallat, kinakål, blomkål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, palsternacka, broccoli, persilja, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, lök och vitkål

mk/m3
maskinellt kylda lager 90
övriga lager 60

Kontraktsproduktion för industrin

Blomkål, kålrot, rotselleri, morot, rödbeta, rödkål, lök och vitkål

mk/m3
maskinellt kylda lager 75
övriga lager 50

Betalningen av stöd förutsätter att sökanden mellan den 1 oktober och den 31 december 2001, de nämnda dagarna inberäknade, innehar det lagerutrymme som används för lagringen, att sökanden själv har producerat de lagrade produkterna och att produkterna lagras i enlighet med normal lagring.

Sökanden skall ha en uppdaterad lagerbokföring med en kubikmeters noggrannhet över produkterna i sitt lager under lagringsperioden mellan den 15 oktober och den 31 december 2001, de nämnda dagarna inberäknade.

Lagringsstöd betalas inte om det sammanlagda stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

16 §
Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

Stöd betalas som ersättning för en del av de kostnader som förorsakas av långvarig lagring av skogsbär och skogssvamp som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd, vilket definieras i bilaga 1. Stöd betalas till ägare av lagrade skogsbär och skogssvamp till högst följande belopp:

Lagrad produkt mk/kg
hjortron 2,00
övriga vilda bär 0,60
skogssvamp 2,50

Det totala stödbeloppet är högst 2 miljoner mark år 2001. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks stödet.

Med avvikelse från 3 och 4 § kan lagringsstöd betalas till sådana ägare av lagrade skogsbär eller skogssvamp som säljer och köper eller förädlar bär eller svamp.

Beloppet av lagringsstödet beräknas utgå ende från den mängd skogsbär och skogssvampar som finns lagrad den 30 juni 2001. Den som söker stöd skall med hjälp av kvitton och bokföring påvisa att de köpta mängderna är riktiga. Dessutom skall sökanden kunna påvisa skogsbärens och skogssvamparnas ursprung.

Arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar övervakar att de uppgifter som sökanden har uppgivit på anskökningasblanketten är riktiga. Övervakningen sker genom att bokföringen och lagren granskas.

Lagringsstöd betalas inte, om det sammanlagda stödbeloppet per sökande understiger 500 mark.

5 kap.

Sänkning och förvägran av stöd

17 §
Allmänna grunder för sänkning

Stöd som avses i denna förordning kan sänkas eller lämnas obetalt på det sätt som föreskrivs i 7 § 4 mom. lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) och i 18-20, 21 och 22 § i denna förordning, om

1) sökanden har lämnat oriktiga uppgifter i ansökan eller inte har uppfyllt de krav som ställs för erhållandet av stöd,

2) någon omständighet eller åtgärd i avsikt att få stöd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens verkliga natur eller syfte, exempelvis genom att produktionen på ett konstlat sätt har fördelats på flera olika sökandes namn i uppenbart syfte att kringgå stödvillkoren,

3) sökanden inte har uppfyllt de villkor som avses i 6 och 7 §

4) sökanden inte har haft ändamålsenlig djurbokföring i fråga om stöd som avses i 12 och 13 § och det inte heller i övrigt går att få någon tillförlitlig utredning om förändringarna i antalet djur,

5) sökanden har dömts för brott som avses i 17 kap. (39/1889) 14 eller 15 § strafflagen eller för en sådan förseelse som anges i 54 § (594/1998) djurskyddslagen och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § strafflagen eller

6) sökanden har använt sådana ämnen som avses i artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött på ett sätt som förbjuds i förordningen.

Den procentsats som används vid fastställandet av den procentuella kontrollpåföljden fås i form av skillnaden mellan de uppgifter om areal och djurantal som sökanden har uppgett och vad som konstaterats vid kontrollen i förhållande till den godkända arealen eller det godkända djurantalet. Om den skillnad som fastställs i areal, djurantal eller procent leder till ett annat slutresultat, används vid kontrollen det resultat som är mera fördelaktigt för sökanden.

18 §
Påföljder vid försening

Om ansökan om nationella stöd som baserar sig på odlingsarealen och nationella stöd för trädgårdsodling är försenad, sänks stödet med 1 procent per arbetsdag. Om ansökan helt eller delvis är mer än 25 kalenderdagar försenad, vardagar och helgdagar inberäknade, betalas inget stöd.

Om ansökan om nationella husdjursstöd är försenad, minskas antalet stödberättigade djur enligt ansökan med 1 procent per arbetsdag. Om ansökan är mer än 25 kalenderdagar försenad, vardagar och helgdagar inberäknade, anses det antal stödberättigade djur som uppgetts i ansökan vara noll. En försenad ansökan om förskott på stöd behandlas inte.

Om stöd söks på fler än en blankett per ansökningsgång, bestäms förseningspåföljderna utgående från den blankett som är mest försenad.

Stöd betalas i normal ordning på basis av en ansökan som är försenad på grund av ett övermäktigt hinder. Som övermäktiga hinder godtas i fråga om de nationella stöden de skäl som anges i artikel 11 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem. Förutom dessa kan som övermäktiga hinder godtas de skäl som allmänt godtas i rättspraxis.

En försenad ansökningsbilaga eller en försening av andra blanketter som hänför sig till stödansökan än själva ansökningsblanketten sänker inte stödet. Betalningen av stöd förutsätter att dessa blanketter lämnas in. Om anmälan om lagermängd i november eller december inte har gjorts eller är försenad i fråga om lagringsstöd för trädgårdsprodukter, anses lagermängden vara noll vid beräkningen av stödet.

19 §
Påföljder av arealfel i stöd som baserar sig på odlingsarealen

Byte av växtart påverkar inte godtagbarheten för skiftet, om den konstaterade växten är berättigad till stödet i fråga. Stödet betalas enligt den konstaterade växten. Om den konstaterade växten inte berättigar till stödet i fråga skall jordbruksskiftet förkastas.

Vid fall av avsiktliga oegentligheter, där sökanden har uppgivit växter som berättigar till en hög stödnivå på en ansenlig areal och där det vid kontrollen har konstaterats växter som berättigar till samma stöd, men till en klart lägre stödnivå, kan stödet sänkas med minst 10 men högst 50 procent.

Om skillnaden mellan den uppgivna och den konstaterade mindre arealen i förhållande till den konstaterade arealen är

1) högst 3 procent men dock högst 2 hektar, betalas stödet utgående från den areal som konstaterats vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än 2 hektar och högst 20 procent, dras den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen,

3) över 20 procent men mindre än 50 procent, dras två gånger den konstaterade överskridningen av från den godkända arealen, eller

4) 50 procent eller mer, betalas inget stöd alls.

20 §
Påföljder med anknytning till jordbrukarsed och miljövillkor i stöden som baserar sig på odlingsarealen

Om det sätt på vilket ett jordbruksskifte har odlats inte uppfyller villkoren för normal jordbrukarsed på orten, förkastas skiftet utan att skiftets areal har några påföljder för de övriga skiftena. För skiftet i fråga betalas inget stöd.

Om arealen för de skiften som förkastats på grund av påföljder som fastställts till följd av brister och försummelser som hänför sig till den normala jordbrukarseden på orten överstiger 50 % av den areal som konstaterats, betalas inget stöd för året i fråga.

Om de miljövillkor för stöd som baserar sig på odlingsarealen som avses i 7 § inte har iakttagits, sänks stödet för skiftet med 20 procent.

21 §
Påföljder i husdjursstödet

Om det konstateras att antalet stödberättigande djur vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs är mindre än det antal som har uppgetts, används ett på följande sätt beräknat djurantal som grund för stödet.

Om skillnaden mellan det djurantal som har uppgetts och det som har konstaterats i förhållande till det faktiska antalet djur är

1) högst 5 procent eller högst 2 djur, används det faktiska antalet djur,

2) över 5 procent men högst 20 procent eller om skillnaden är antingen tre eller fyra djur, används det djurantal som fås då skillnaden mellan det djurantal som uppgetts och det som konstaterats dras av från det faktiska antalet djur,

3) över 20 procent men högst 40 procent, används det djurantal som fås då skillnaden mellan det djurantal som uppgetts och det som konstaterats dubblas och dras av från det faktiska antalet djur, eller

4) över 40 procent, anses antalet djur vara noll.

22 §
Påföljder i stöden för trädgårdsodling

Om den konstaterade totala arealen för stödberättigade växthus vid kontrollen av växthusstödet är

1) minst 0,5 procent men högst 5 procent mindre än den areal som uppgetts i ansökan, betalas växthusstödet enligt den areal som konstaterats vid kontrollen,

2) över 5 procent men högst 20 procent mindre än den areal som uppgetts i ansökan, sänks stödet med 20 procent av det stödbelopp som beräknats för den godkända arealen, eller

3) över 20 procent mindre än den areal som uppgetts i ansökan, betalas inget stöd alls.

Om växthusstöd har sökts för fel period, varvid de tekniska förutsättningarna saknas, sänks stödet med 10 procent av det stödbelopp som beräknats för den godkända arealen. Om uppgifterna i odlingsplanen inte stämmer och väsentliga ändringar inte har meddelats, sänks stödet med 10 procent.

Om den odlingsmetod som avses i 14 § 4 mom. inte har följts förkastas produktionsarealen och för arealen betalas inget stöd utan andra påföljder. Om den areal som skall förkastas på grund av de påföljder som fastställts för brister och försummelser som hänför sig till den normala jordbrukarseden på orten överstiger 50 procent av den areal som konstaterats, betalas inget stöd för växthusproduktion för året i fråga.

Om det vid kontrollen av lagringsstöd för trädgårdsprodukter har konstaterats att den mängd produkter som uppgetts finnas i lager utan godtagbar utredning, till exempel kvitto eller bokföring, är minst 10 procent men högst 20 procent mindre än den mängd som uppgetts i ansökan och i anmälningarna om lagermängder, sänks stödet med 20 procent av det stödbelopp som beräknats för den godkända lagermängden. Om den mängd produkter som konstaterats i lagret är över 20 procent mindre eller om produkten är en annan än den för vilken stöd har sökts, betalas inget stöd alls. Om ett lager som i ansökan eller i anmälningarna om lagermängd har uppgetts vara ett maskinellt kylt lager vid kontrollen visar sig vara ett annat lager, sänks stödet med 10 procent av det godkända stödbeloppet.

Om sökanden inte har haft lagerbokföring för det stöd som avses i 15 § eller inte kan ge en utredning om de ändringar som skett i lagret, betalas inget stöd förrän sökanden har en skriftlig utredning om produktmängderna vid kontrolltidpunkten och en uppdaterad lagerbokföring.

Om sökanden inte har de utredningar som avses i 16 § 4 mom. betalas inget stöd.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §
Förfarande

Stöd som baserar sig på odlingsarealen, stöd per djurenhet samt stöd för slaktade kvigor och tjurar söks skriftligen hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget eller, om driftscentrum saknas, hos den kommun där huvuddelen av åkrarna är belägna. Produktionsstöd för mjölk betalas via produktköparen eller söks genom en separat ansökan hos jord- och skogsbruksministeriet eller hos den arbetskrafts- och näringscentrals landsbygdsavdelning som jord- och skogsbruksministeriet förordnar.

Stöd för växthusproduktion och lagringsstöd söks hos arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning.

En ansökan som har lämnats in per post anses ha lämnats in i tid om den är poststämplad senast den sista ansökningsdagen för stödet i fråga och är riktad till den behöriga myndigheten.

Stödansökan kan återtas före meddelande ges om kontroll eller stödet betalas. Stöd som har flera ansökningsomgångar kan återtas vid varje omgång före den kontroll eller utbetalning som hänför sig till ansökningsomgången har inletts.

Vid sådana överföringar av besittningsrätten till lägenhetens jordbruksjord eller företaget som avses i 4 § 9 mom., där lägenhetens jordbruksjord eller företaget överförts till en ny ägare och detta har skett efter att ansökningstiden för stödet har gått ut, kan ansökan och det stöd som betalas på basis av denna övergå till den nya ägaren om de som berörs kommer överens om detta.

Stöd som betalas per djurenhet och stöd för slaktade kvigor och tjurar kan på basis av en separat ansökan betalas i förskott. Förskott på stöd betalas inte om förskottsbeloppet per stödtagare understiger 3 000 mark.

Vid betalning av, återkrav av, sökande av ändring i samt tillsyn över stöd iakttas i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar.

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.