1250/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i förordningen den 30 december 1997 om arbetsmarknadsstöd (1361/1997) 4 §, samt

ändras 3 och 8 § som följer:

3 §
Sökande och betalning av arbetsmarknadsstöd som betalas i form av resebidrag

Ansökan om beviljande av sådant arbetsmarknadsstöd som avses i 2 b kap. lagen om arbetsmarknadsstöd lämnas till folkpensionsanstaltens byrå eller till den arbetskraftsbyrå där sökanden är arbetslös arbetssökande.

I ansökan skall ingå en utredning om arbetsförhållandets längd, arbetstiden, den plats där arbetet utförs samt lämnas övriga uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av stödet. Till ansökan skall dessutom fogas ett skriftligt arbets- eller läroavtal eller någon annan av arbetskraftsbyrån godkänd utredning.

Vid betalningen av arbetsmarknadsstöd som betalas i form av resebidrag iakttas vad som i 1 § 1 mom. bestäms om betalning av arbetsmarknadsstöd.

8 §
Utredningar om arbetsmarknadsstöd

För varje kalendermånad och hela det dittillsvarande finansåret skall folkpensionsanstalten före utgången av följande månad till arbetsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet lämna en utredning om beloppet av det arbetsmarknadsstöd som den har betalt. Av utredningen skall framgå:

1) arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som har utbetalts till dem som deltagit i arbetspraktik,

2) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

3) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i yrkesväglednings- eller rehabiliteringsåtgärder,

4) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts på grundval av den tid då personen i fråga sökt arbete,

5) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till arbetsgivaren,

6) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts i form av resebidrag.

Av specificeringen skall framgå antalet personer till vilka eller för vilkas sysselsättning arbetsmarknadsstöd har utbetalts samt antalet dagar för vilka arbetsmarknadsstöd har utbetalts.


Denna förordning träder i kraft den januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2000

Arbetsminister
Tarja Filatov

Äldre regeringssekreterare
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.