1242/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av merkostnader för potatisproduktion inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis år 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996:

1 §
Tillämpningsområde

För ersättande av sådana merkostnader som åsamkats under 2000 och som avses i 2 och 3 § lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis (356/1995) kan anslaget under moment 30.15.41. (Vissa ersättningar) i 2000 års statsbudget användas på det sätt som bestäms i detta beslut.

2 §
Ersättningsbelopp

Inom produktionsområdet för Centralen för utsädespotatis, Tyrnävä, Limingo och Temmes kommuner, betalas till producenter av matpotatis och matindustripotatis arealbaserat kompletterande stöd för täckande av merkostnader för potatisodling. Stödbeloppet är 1150 mark per hektar för odlare som har ingått ett skriftligt odlingsavtal om marknadsföring av produktionen och 800 mark per hektar för övriga odlare som odlar potatis för marknadsföring.

3 §
Övriga ersättningsgrunder

Det kompletterande stöd som avses i detta beslut betalas på samma grunder utan separat ansökan som det nationella stöd för potatisproduktion (potatisstöd) som avses i statsrådets beslut om nationellt stöd för potatisproduktion 152/2000 och som betalas för 2000.

4 §
Utbetalning av stöd, rättelse, återkrav, tillsyn och tystnadsplikt

I fråga om utbetalning av stöd, rättelse, återkrav, tillsyn och tystnadsplikt skall iakttas vad som i ovan nämnda beslut av statsrådet bestäms i fråga om potatisstöd.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Pertti Kokkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.