1235/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lagen 1343/1996:

1 §
Tillämpningsområde

Bokföringsskyldiga köpare av kött kan inom ramen för statsbudgeten i enlighet med denna förordning årligen betalas stöd som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), nedan kallat transportbidrag för kött.

Transportbidrag betalas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till slakteriet eller slaktplatsen.

2 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött betalas för kött som producerats inom Lapplands län i enlighet med bilaga 1.

Transportbidrag för kött betalas på grundval av den slaktvikt som de av veterinär- och livsmedelsavdelningen godkända slakteriernas eller de av de kommunala övervakningsmyndigheterna godkända slaktplatsernas vågkort eller vägningsjournal visar.

För separat transport av ett sjukt djur från region C4-P5 till slakteriet eller slaktplatsen kan betalas transportbidrag till köparen av köttet till ett belopp av högst 700 mark per transport. Det transportbidrag som avses i bilaga 1 betalas således inte.

3 §
Ansökan om transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött söks hos jord- och skogsbruksministeriet senast den 31 januari 2001. Ansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 510205-00.

4 §
Betalning av transportbidrag för kött

Jord- och skogsbruksministeriet betalar in transportbidraget för kött på mottagarens bank- eller postgirokonto.

5 §
Rättelse, återkrav, övervakning och tystnadsplikt

Vid administreringen av det stöd som avses i denna förordning iakttas beträffande rättelse, återkrav av redan utbetalt stöd, övervakning och tystnadsplikt vad som bestäms i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT
Region mk/kg
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Tornio 0,20
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi lkm, Rovaniemi och Övertorneå 0,20
C3-P4
Posio 0,35
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till P5 0,35
C4-P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner de områden som i fråga om Kittilä i jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 3733/514/96 av den 10 juli 1996 och i fråga om Sodankylä kommun i jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 3039/514/95 av den 9 augusti 1995 har godkänts höra till området P5 0,80

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.