1229/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av 1 och 9 § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 1 § 3 mom. 2 punkten och 4 mom. samt 9 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 4 mom. sådant det lyder i lag 373/1995 och 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1436/1991, som följer:

1 §

Denna lag gäller likväl icke:


2) företagare, vars i 7 § avsedda årliga arbetsinkomst av i denna lag avsett förvärvsarbete bör uppskattas till i medeltal mindre än det belopp som anges i 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961) multiplicerat med tjugofyra;


Denna lag gäller inte heller utövande av idrott. Bestämmelser om pensionsskydd vid utövande av idrott finns i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000).


9 §

Företagarens premieprocentsats är 75 procent av det i 1 mom. angivna procenttalet under de första 48 månaderna av den första företagarverksamheten som omfattas av denna lag. Om den första företagarverksamheten pågår en kortare tid än 48 månader, beräknas försäkringspremien på yrkande av företagaren enligt den nedsatta procentsatsen för den tid som återstår av de 48 månaderna också i en andra företagarverksamhet som omfattas av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagens 9 § 2 mom. tillämpas på en sådan företagare som för första gången inleder företagarverksamhet enligt lagen om pension för företagare när denna lag gäller. På en företagare vars företagarverksamhet enligt lagen om pension för företagare för första gången har inletts innan denna lag träder i kraft, tillämpas 9 § 2 mom. lagen om pension för företagare i den lydelse som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 194/2000
ShUB 32/2000
RSv 189/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.