1214/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Såsom skördeskadeersättningar kan av statens medel betalas lägenhetsbestämd ersättning och allmän ersättning i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.

2 §
Skördeskadeersättning

Ersättningar som avses i denna lag (skördeskadeersättning) kan betalas för

1) skada som drabbat växande eller skördemogen gröda till följd av frost, hagel, störtregn, oväder, exceptionella översvämningar, exceptionell torka eller någon annan liknande, av odlaren oberoende onormalt stor växling i naturförhållandena,

2) skador som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden har orsakats övervintrande växter, eller

3) skada som åsamkats av att sådden omöjliggjorts av väta till följd av exceptionell översvämning eller osedvanligt rikliga regn.

Med skördeskador avses i denna lag kvantitativ skada som drabbat skörden. Skördeskadeersättning kan också betalas, om skörden till följd av orsaker som avses i 1 mom. drabbats av sådan skada, att skörden på grund av nedsatt kvalitet inte kan användas till något ändamål.

Närmare föreskrifter om kvalitativ skada som avses i 2 mom. samt om när en partiell skördeskada kan betraktas som en total skördeskada utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

På ersättning av skador som orsakats skördade eller bärgade grödor till följd av exceptionella översvämningar tillämpas vad som särskilt föreskrivs om detta.

3 §
Ersättningstagare

Skördeskadeersättning kan betalas till odlare som bedriver jordbruks- eller trädgårdsproduktion i Finland, och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer.

Betalning av skördeskadeersättning till en fysisk person förutsätter att odlaren eller odlarens make vid utgången av året före skördeskadeåret är minst 18 år och högst 65 år. Skördeskadersättning kan av godtagbara skäl betalas till en person som är under 18 år.

Med makar avses äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer.

4 §
Förutsättningar för erhållande av ersättning

Skördeskadeersättning kan betalas till odlare som har minst tre hektar odlad åker eller minst en halv hektar odlingsareal för trädgårdsväxter på friland.

Ersättning kan dock inte betalas för skada på sådan åker som omfattas av en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Ersättning kan inte heller, om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet, betalas för skada på sådana jordbruksskiften för vilka odlaren har ett gällande avtal med staten om omläggning till ekologisk produktion för en period för vilken till producenten betalas helt eller delvis av Europeiska gemenskapen finansierat stöd för omläggningsperioden på grund av omläggning från konventionell produktion till ekologisk produktion.

Ersättning kan betalas endast för skada på en sådan produktionsareal som odlas åtminstone i enlighet med den odlingssed som är normal på orten. Närmare bestämmelser om vad som anses vara normal odlingssed på orten utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de växtarter beträffande vilka skördeskador skall beaktas när skördeskadorna på en brukningsenhet bestäms.

5 §
Anslag för betalning av ersättningar

För utbetalning av ersättningar intas i statsbudgeten årligen ett anslag om 3 400 000 euro.

Om anslaget enligt 1 mom. visat sig vara otillräckligt på grund av exceptionellt omfattande skador, kan anslaget höjas i statsbudgeten.

6 §
Växtarternas priser per enhet

För växtarter som är ersättningsgilla enligt denna lag fastställs årligen genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet priser per enhet vilka tillämpas vid värderingen av skördeskador. Som beräkningsgrund för priset per enhet anses interventionspriset eller det marknadspris som betalats året före skadeåret, varvid även senare utveckling på marknaden kan beaktas. Om inget interventions- eller marknadspris finns, bestämmer jord- och skogsbruksministeriet priset per enhet efter att ha hört delegationen för skördeskador. Vid bestämmandet av priset per enhet kan beaktas produktionsstöd som betalas för växtarten.

7 §
Normskörd

För bestämmandet av normskördar indelas landet i normskördeområden på det sätt som särskilt föreskrivs genom förordning av statsrådet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet fastställs årligen normskördar per växtart för respektive normskördeområde.

Med växtartens normskörd avses den genomsnittliga årsskörd per arealenhet som erhållits från normskördeområdet. Normskörden beräknas på grundvalen av skördestatistiken för de fem år som föregår skadeåret såsom ett aritmetiskt medelvärde. Från detta beräkningssätt kan avvikelse göras av särskilda skäl eller om behövlig skördestatistik inte står till förfogande.

Värdet av en växtarts normskörd beräknas så att det pris per enhet som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för den ifrågavarande växtarten används som koefficient.

Med värdet av brukningsenhetens normskörd avses summan av värdena av de på brukningsenheten odlade enligt denna lag ersättningsgilla växtarternas normskördar multiplicerade med odlingsarealerna.

8 §
Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Lägenhetsbestämda skördeskador beräknas genom att från värdet av brukningsenhetens normskörd dras av värdet av skadeårets skörd. Om ett växtbestånd som till följd av exceptionella övervintringsförhållanden drabbats av övervintringsskador bryts upp och åkern besås på nytt eller lämnas i träda, beaktas vid beräknandet av den lägenhetsbestämda skördeskadan dock endast 30 procent av värdet av växtens normalskörd på den förstörda arealen. Närmare bestämmelser om ersättande av övervintringsskador kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Värdet av skörden under skadeåret beräknas på grundval av växtarternas arealer och priser per enhet, varvid som skördar av växtarter som undgått skador används deras normskördar och som skördar av växtarter som lidit skada för skadeområdets del uppskattade skördar.

Odlarens självriskandel av den lägenhetsbestämda skördeskadan är 30 procent av värdet av brukningsenhetens normskörd. För övervintringsskador räknas odlarens självriskandel utifrån de övervintrande växternas areal.

Som lägenhetsbestämd skördeskadeersättning kan betalas högst skördeskadans belopp minskat med odlarens självriskandel. Genom förordning av statsrådet bestäms årligen hur stor del av den med självriskandelen minskade skördeskadan som skall ersättas. Ersättning betalas inte om det belopp som skall ersättas understiger 90 euro.

Ersättning enligt denna paragraf skall sökas innan skörden inleds på skadeområdet. Ersättning för övervintringsskada skall sökas innan det skadade växtbeståndet bryts upp, dock senast den 30 juni efter det att skadan uppdagats. Ersättningsfrågan handläggs av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken brukningsenhetens driftscentrum finns. Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §
Allmän ersättning

Om skadorna drabbat ett vidsträckt, geografiskt klart begränsbart område, kan på basis av grunder som fastställs genom förordning av statsrådet allmänna ersättningar betalas till de odlare som drabbats.

10 §
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighets uppgifter

Landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där brukningsenhetens driftscentrum finns behandlar de ersättningsansökningar och beslutar om beviljandet av de ersättningar som avses i denna lag. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall också se till att skördeskadorna uppskattas i de fall som avses i 8 §. Vid uppskattning av skador kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet vid behov som sakkunniga anlita rådgivningsorganisationer. Till rådgivningsorganisationerna kan av det i 5 § 1 mom. nämnda anslaget betalas ersättning för deras sakkunniginsatser enligt grunder som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. För uppskattning av skördeskada kan kommunen hos den odlare som ansökt om ersättning ta ut en avgift om vars grunder bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall tillställa jord- och skogsbruksministeriet de uppgifter som hänför sig till skördeskadeersättningarna på det sätt som närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

11 §
Delegationen för skördeskador

För beredningen av åtgärder som avses i denna lag tillsätter statsrådet en delegation för skördeskador, vars uppgift är att biträda jord- och skogsbruksministeriet i frågor som gäller ersättande av skördeskador. I delegationen ingår företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet och lantbruksproducenternas centralorganisationer. Angående delegationen och dess uppgifter föreskrivs närmare genom förordning av statsrådet.

12 §
Tillämpning av annan lagstiftning

I fråga om beviljande, betalning, återkrav, rättelse och tillsyn som gäller de ersättningar som avses i denna lag iakttas lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992). Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid tillsynen.

13 §
Sänkning och förvägran av ersättning

Skördeskadeersättning kan sänkas eller förvägras, om den som ansökt om ersättning uppsåtligen eller av vårdslöshet bidragit till skadan.

Skördeskadeersättning kan förvägras om för erhållande av ersättning någon omständighet eller åtgärd har givits en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller ändamål.

14 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som kommunens lantbruksnäringsmyndighet fattat med stöd av denna lag får sökas i den ordning som anges i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar.

15 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid fastställandet och betalningen av ersättningar samt om den övriga verkställigheten av denna lag.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs lagen den 4 juli 1975 om ersättande av skördeskador (530/1975) jämte ändringar.

RP 86/2000
JsUB 12/2000
RSv 161/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.