1211/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 1 § 4 mom., 5 § 2 punkten, 11 §, 16 § 2 mom., 19 § 1 mom., 22 §, rubriken för 43 § och 43 § 3 mom. samt 48 §,

av dessa 1 § 4 mom., rubriken för 43 § och 43 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1186/1998, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om finansiering av utbildning som förbereder för en yrkesinriktad grundexamen som avläggs genom en fristående examen enligt lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och om finansieringen av den examen som avläggs i samband med utbildningen gäller vad som i denna lag bestäms om finansiering av grundläggande yrkesutbildning. Om en yrkesinriktad grundexamen avläggs utan förberedande utbildning, gäller om finansieringen av examen vad som i denna lag bestäms om finansiering av yrkesexamen och specialyrkesexamen som avläggs utan förberedande utbildning.

5 §
Grund för beräkning av finansieringen

Finansieringen för driftskostnader som gäller undervisnings- och kulturverksamhet bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen bestäms


2) i yrkesinriktad tilläggsutbildning på basis av det antal studerandeårsverken, undervisningstimmar eller studieveckor som fastställts för utbildningsanordnaren som grund för beräkning av statsfinansieringen samt det per studerandeårsverke, undervisningstimme eller studievecka bestämda priset per enhet samt i läroavtalsutbildning som ordnas som yrkesinriktad tillägsutbildning på basis av antalet studerande och det per studerande bestämda priset per enhet,


11 §
Finansiering av den yrkesinriktade tilläggsutbildningens driftskostnader

En utbildningsanordnare beviljas finansiering för en särskild yrkesläroanstalts driftskostnader till det belopp som fås när det antal undervisningstimmar eller studieveckor som fastställts för utbildningsanordnaren som grund för beräkning av finansieringen multipliceras med det pris per enhet som bestämts per undervisningstimme eller studievecka.

En utbildningsanordnare beviljas finansiering för driftskostnaderna i yrkesinriktad tillägsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning till det belopp som fås när antalet studerande som får utbildningen multipliceras med de priser per enhet som bestämts per studerande för utbildningen.

En utbildningsanordnare som avses i lagen om yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning beviljas finansiering för driftskostnaderna i annan yrkesinriktad tilläggsutbildning än sådan som avses i 1 och 2 mom. till 90 procent av det belopp som fås genom sammanräkning av produkterna av det antal studerandeårsverken som fastställts för utbildningsanordnaren som grund för beräkning av statsandelen och de priser per enhet som bestämts per studerandeårsverke. Inom personalutbildning är finansieringen dock 50 procent av det belopp som räknats på nämnda sätt. Bestämmelser om hur det studerandeårsverke som läggs till grund för finansieringen fastställs utfärdas genom förordning av statsrådet. Finansiering enligt detta moment beviljas dock inte en huvudman för en läroanstalt inom det fria bildningsarbetet.

16 §
Genomsnittliga belopp för priserna per enhet

Priserna per enhet bestäms av vederbörande ministerium. De priser per enhet som avses i detta kapitel bestäms med undantag för de priser per enhet som avses i 18 § 5 mom., 19 § 7 mom., sista meningen i 20 § 4 mom., 21 § 1 mom. och 22 § 2 mom. så att de belopp som beräknats enligt priserna per enhet och som läggs till grund för finansieringen sammanlagt motsvarar de belopp som beräknas på basis av de genomsnittliga beloppen för priserna per enhet.

19 §
Priserna per enhet för yrkesutbildning

Priserna per enhet per studerande i yrkesutbildning skall beräknas vartannat år för varje utbildningsområde genom att de riksomfattande totalkostnader som alla anordnare av yrkesutbildning har haft för utbildningen inom respektive utbildningsområde under året före det då priserna per enhet bestäms divideras med det totala antalet studerande som fått utbildning inom respektive utbildningsområde nämnda år. När priserna per enhet beräknas beaktas dock inte kostnader för läroavtalsutbildning eller för yrkesinriktad tilläggsutbildning och inte heller studerande som får denna utbildning. Om det inte är möjligt att utreda kostnaderna för utbildningen på utbildningsområdet, bestäms priset per enhet på basis av de uppskattade kostnaderna för utbildningsområdet i fråga.


22 §
Priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning

De priser per enhet per studerandeårsverke för yrkesinriktad tilläggsutbildning som avses i 11 § 3 mom. beräknas på basis av det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av 16 § 1 mom. Priserna per enhet graderas i utbildning som hör till olika prisgrupper och i specialundervisning enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet. Vederbörande ministerium kan dessutom av särskilda skäl höja priset per enhet.

Vederbörande ministerium fastställer årligen priserna per enhet per undervisningstimme eller studievecka för särskilda yrkesläroanstalter enligt priserna per enhet för det föregående året justerade till den beräknade kostnadsnivån det år då priset per enhet tillämpas. På basis av faktorer som väsentligt påverkar kostnaderna för utbildningen graderas priserna per enhet så som bestäms genom förordning av statsrådet.

Om priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning bestäms i 19 § 7 mom.

43 §
Statsunderstöd för lärarutbildning samt undervisning på samiska och i samiska samt yrkesinriktad tilläggsutbildning

Länsstyrelserna beviljar statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning genom ett för ändamålet anvisat anslag i statsbudgeten genom att köpa utbildning av huvudmän för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, yrkeshögskolor och universitet samt av särskilda skäl av anordnare av yrkesutbildning och andra producenter av utbildningstjänster än sådana som står under offentlig tillsyn. Anslaget bör till sin nivå utgöra 40 procent av totalbeloppet för anslagen i statsbudgeten för det statsunderstöd som avses i detta moment och den statliga finansiering som avses i 11 § 3 mom.

48 §
Fastställande av antalet prestationer som används vid beräkning av finansieringen

Vederbörande ministerium fastställer årligen inom ramen för statsbudgeten det antal studerandeårsverken, studieveckor, undervisningstimmar och årsverken som skall läggas till grund för finansieringen för det följande finansåret.

Vederbörande ministerium kan vid fastställandet av det antal studerandeårsverken enligt 11 § 3 mom. som läggs till grund för finansieringen av yrkesinriktad tilläggsutbildning ge utbildningsanordnaren anvisningar i fråga om utbildningsutbudet. När ministeriet fastställer studrandeårsverkena för utbildningsanordnarna skall det säkerställa en regionalt opartisk fördelning av finansieringen av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen enligt utbildningsbehovet. Innan ministeriet beslutar om en utbildningsanordnare kan beviljas finansiering utifrån antalet studerandeårsverken, skall länsstyrelsens utlåtande i saken inhämtas.

Yrkesexamina och specialyrkesexamina som avläggs som fristående examina utan förberedande utbildning beaktas, enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet, när det antal studerandeårsverken som läggs till grund för finansieringen av yrkesinriktad tilläggsutbildning enligt 11 § 3 mom. fastställs.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

En utbildningsanordnare som när denna lag träder i kraft har fått statsunderstöd enligt 43 § 3 mom., sådant det gäller när denna lag träder i kraft, för utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service, beviljas 2001 statsunderstöd till ett belopp som motsvarar statsunderstödet för 2000. År 2002 beviljas statsunderstöd till två tredjedelar och 2003 till en tredjedel av statsunderstödet för 2000. Om utbildningsanordnaren upphör med sin verksamhet, beviljas det understöd som avses i detta moment tills verksamheten upphör såsom en proportionell andel av det årliga understödet motsvarande verksamhetstiden.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning för vilken länsstyrelsen och en producent av utbildningstjänster har ingått ett upphandlingsavtal enligt lagen om finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning (1138/1996) innan denna lag träder i kraft finansieras enligt nämnda lag tills utbildningen upphör.

Utan hinder av vad som bestäms i denna lag eller i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) kan beslut för 2001 som gäller antalet studerandeårsverken som läggs till grund för finansieringen av yrkesinriktad tilläggsutbildning, priserna per enhet och finansieringen av utbildningen enligt 11 § 3 mom. i denna lag, fattas under nämnda år.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2000
KuUB 14/2000
RSv 211/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.