1210/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) rubriken för 8 § och 18 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 13 a § som följer:

8 §
Utbildning som förbereder för fristående examen och möjlighet att avlägga examen

Den utbildningsanordnare som avses i 7 § 2 mom. eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som avses i nämnda bestämmelse är på det sätt som avtalas med en examenskommission skyldig att ordna möjligheter att avlägga fristående examina också utan förberedande utbildning.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

13 a §
Information om utbildningen

Utbildningsanordnaren skall sörja för att information om utbildningen och om förfarandet vid ansökan till utbildningen finns allmänt tillgänglig. Närmare bestämmelser om informationen om utbildningen utfärdas vid behov genom förordning av undervisningsministeriet. Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte personalutbildning.

18 §
Finansiering

I fråga om finansieringen av driftskostnaderna för utbildning enligt denna lag gäller vad som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 144/2000
KuUB 14/2000
RSv 211/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.